Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Overgaan naar content. Zoeken FAQ Help Over ons

European Network - Belgian Safe Work Information Center (BeSWIC) - BELGIUM

OSHA-netwerk

Selecteer talen:

U bent hier: Home Nieuws van BeSWIC Europa verbiedt 8 chemische stoffen

Europa verbiedt 8 chemische stoffen 23-02-2012

Het gebruik van acht chemische stoffen in Europa wordt de komende jaren verboden als gevolg van de REACH-verordening. In februari 2011 waren er al zes van dergelijke stoffen bekend gemaakt. In totaal staan dus nu 14 stoffen op de lijst van de zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen (volgens bijlage XIV van de REACH-verordening).

Autorisatieplichtige stoffen

De Europese Unie heeft nu deze acht chemische stoffen van de markt gehaald: diisobutylftalaat (DIBP), diarseentrioxide, diarseenpentaoxide, loodchromaat, loodsulfochromaat geel, loodchromaatmolybdaatsulfaat rood, tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP) en 2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT).

Die zeer zorgwekkende stoffen hebben de eigenschappen kankerverwekkend, mutageen, reproductietoxisch, (zeer) persistent, (zeer) bioaccumulerend of toxisch te zijn.

Voor elk van de acht chemische stoffen is er een effectieve verbodsdatum vastgesteld. Vanaf die datum is het in de handel brengen en het gebruik van de stoffen verboden. Wenst men de stoffen toch te blijven gebruiken of verkopen, dan moet men ten laatste 18 maanden vóór de verbodsdatum een autorisatieaanvraag indienen bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).
Voor de acht chemische stoffen varieert de uiterste aanvraagdatum tussen 21 augustus 2013 en 21 februari 2014. De Europese Commissie beslist over de autorisatieaanvraag. Een goedkeuring is vijf jaar geldig.

Toekomst

Het is de bedoeling dat meer en meer van de zeer zorgwekkende stoffen op de kandidaatslijst, worden opgenomen in de lijst op bijlage XIV van de stoffen die onderhevig is aan het autorisatieproces. Om te komen tot de autorisatie moet een complex Europees raadplegingsproces doorlopen worden. Ondertussen bevat de kandidaatslijst 73 stoffen.

Als onderdeel van dit complex raadplegingsproces verscheen op 1 juni 2009 ECHA’s eerste bijlage XIV aanbeveling. Op 19 december 2011 was er een derde bijlage XIV aanbeveling van ECHA die 13 stoffen bevat. Een deel of al die stoffen zullen uiteindelijk binnenkort ook op de definitieve bijlage XIV-lijst terechtkomen.

Voorafgaand aan de opname in de kandidaatslijst is er ook een publieke raadpleging. De eerste publieke raadpleging startte op 30 juni 2008. De laatste publieke raadpleging dateert van 29 augustus 2011.

Meer informatie

Het verbod is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, nr. L 41 van 15 februari 2012:
Verordening (EU) nr. 125/2012 van de Commissie van 14 februari 2012 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen („Reach”) (PDF)

Op de website van ECHA vindt u de lijsten in het Engels:

Voor meer toelichting over REACH, zie op de website van:

Verneem meer over de eerste 6 chemische stoffen die werden verboden: Europa verbiedt 6 chemische stoffen