Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbreuken inzake productveiligheid. 

Ministerieel besluit

Het Ministerieel besluit van 11 maart 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht verscheen op 20 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad.

Dit ministerieel besluit wijzigt artikel 7 van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht.

Via deze wijziging worden ook de ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bevoegd gemaakt voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken in verband met de veiligheid van producten en diensten.

Wat controleren?

Artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht bepaalt dat producenten enkel veilige producten op de markt mogen brengen en uitsluitend veilige diensten mogen aanbieden.

Een product of dienst wordt verondersteld veilig te zijn wanneer het voldoet aan geharmoniseerde normen. Indien er voor een product of dienst geen geharmoniseerde normen zijn, wordt de veiligheid beoordeeld aan de hand van zeven factoren, waaronder de Belgische normen, aanbevelingen van de Commissie van de Europese Unie, internationale normen en de veiligheid die de gebruikers redelijkerwijze mogen verwachten.

Wie nog?

De inspecteurs van TWW zijn niet de enigen die inbreuken op het vlak van productveiligheid mogen bestraffen. Ook de inspecteurs van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu kunnen processen-verbaal opstellen in verband met inbreuken op het vlak van productveiligheid.

In werking

Artikel 12 van het ministerieel besluit bepaalt dat deze regels in werking treden op de dag van de verschijning in het Staatsblad. In dit geval is dit dus 20 maart 2015.

(Bron: PreventMail nr. 13 - 3 april 2015)