Hu-Man keurmerk voor de onderneming die zich inzet voor de menselijke factor

Het aantal gevallen van stress of burn-out neemt toe in de bedrijven. De tijd is gekomen om deze bedrijven aan te moedigen de arbeidsbetrekkingen verder te humaniseren. Het nieuwe Hu-Man label kan hen daarbij helpen.

Een collega van Aurélien Herquel overleed ten gevolge van stress en overmatige druk wegens een herstructurering van de onderneming. Voor hem vormde dit de aanleiding voor een brede bezinning over de ontmenselijking van de arbeid. De golf aan zelfmoorden die grote bedrijven trof, sterkte hem in zijn diagnose.

"We staan aan het begin van het post-kapitalistische tijdperk”, zo licht hij toe. “Om te overleven op termijn moet het kapitalisme een dosis humanisme injecteren in zijn werking. De grote bedrijven moeten de banden tussen hun management en de werknemers aanhalen, anders stevenen zij af op een ramp."

12 % winst aan productiviteit

Dit is geen gratuite vaststelling. Een door de Universiteit van Warwick y aangestuurde studie heeft aangetoond dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen welzijn op het werk en productiviteit. Als een bedrijf inzet op de ontplooiing van zijn medewerkers, stijgt de productiviteit met 10 tot 12%.

Hoe kan men de werkgevers daartoe aanmoedigen? De oplossing: creëer een label ter waarborging dat de begunstigde deze principes toepast en vertrouw de uitreiking daarvan toe aan een onafhankelijk agentschap dat oordeelt of de aanvragers deze principes wel degelijk naleven.

In de Verenigde Staten ontstonden al twee labels:” Great Place To Work” en “Be Corp”. Volgens Aurélien Herquel bieden die geen volledige voldoening. "De bedrijven die het label hebben verworven vertonen nog steeds hetzelfde het ziekteverzuim en de daaruit voortvloeiende burn-outs," merkt hij op. De reden daarvoor heeft volgens hem te maken met de evaluatiewijze: deze organisaties vragen de kandidaat-bedrijven enkel een vragenlijst in te vullen.

Er moet meer gebeuren, meent hij. De man heeft al ettelijke jaren het onderwerp uitgediept vóór hij tot het opstellen van tien principes kwam, gestoeld op drie pijlers: sociale cohesie, gendergelijkheid en inclusie. Eén van de uitgangspunten is dat de raad van bestuur van het bedrijf ten minste 20% personen van het andere geslacht moet tellen. Men moet ook in een absolute loonpariteit tussen mannen en vrouwen voorzien.

Zo gezegd, zo gedaan en dus heeft hij zopas in België een vzw opgericht, die de naam Hu-Man meekreeg. Die reikt een label uit waaruit blijkt dat in de begunstigde onderneming een echte menselijke band bestaat tussen de directie en de werknemers.

De aanvragende onderneming moet de tien principes implementeren, waarna een onafhankelijke deskundige de inspanningen van de onderneming komt controleren en als hij van mening is dat de tien principes worden toegepast, kent Hu-Man het label aan het bedrijf toe voor een periode van twee jaar, dat eventueel verlengbaar is. Zo niet, dan krijgt de onderneming twee jaar extra de tijd om dat te doen.

Thans doet Aurélien Herquel al het mogelijke om beleidsmakers, politici en ondernemingshoofden van zijn project op de hoogte te brengen, eerst in heel België en vervolgens in Frankrijk en Europa. Binnen een jaar moet het project operationeel worden.

"We zijn anders gaan denken en dat gaat de economie op een duurzame manier beïnvloeden”, zo beklemtoont hij. “Bedrijven die één zijn met hun werknemers, zijn winstgevend en zij trekken investeerders aan."

(Bron: Michel Lauwers, L'Echo, 13 oktober 2016)

Meer info: http://www.hu-man.eu/