Richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen rond het verloop en de opvolging van medische expertise

Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars, heeft in samenwerking met de beroepsverenigingen van raadgevende artsen richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen opgesteld. De richtlijnen moeten een transparant verloop en empathische opvolging van de medische expertise garanderen ten voordele van elke patiënt die langsgaat bij een raadgevend arts.

Meer informatie over de hierboven vermelde organisaties is beschikbaar op hun respectievelijke websites:

In dit artikel vindt u meer informatie over deze richtlijnen en de gids die in dit kader werd ontwikkeld. Tenslotte wordt er verwezen naar BeSWIC-berichten rond de diverse soorten artsen.

Medische expertise

In de uitvoering van een verzekeringscontract neemt de medische expertise een belangrijke plaats in. Deze expertise stelt de verzekeraar in staat om de medische situatie van een patiënt objectief in te schatten en de patiënt correct te vergoeden in het kader van de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. Om het goede verloop hiervan te garanderen hebben verzekeraars en raadgevende artsen samen uniforme richtlijnen uitgewerkt, die de nadruk leggen op het welzijn van de patiënt, de informatieplicht van de arts en een transparant medisch proces.

De opgestelde richtlijnen maken een onderscheid tussen vóór, tijdens en na de medische expertise:

  • vóór een expertise: nadruk op heldere informatie naar de patiënt toe;
  • tijdens de expertise: nadruk op empathie en onafhankelijkheid;
  • na de expertise: nadruk op transparantie en opvolging van het dossier. ​

De raadgevende artsen engageren zich ertoe om tijdens de raadpleging de tijd te nemen om de vragen van de patiënten te beantwoorden. Na het onderzoek verbinden de verzekeringsondernemingen zich ertoe om duidelijk uit te leggen hoe de vergoedingsprocedure verloopt.

De richtlijnen zijn te raadplegen op de website van Assuralia: Medische expertise: Guidelines (PDF, 215 KB).

Naast deze richtlijnen ontwierp Assuralia in samenwerking met de federaties van raadgevende artsen een informatieve folder die in heldere taal uitlegt wat een patiënt mag verwachten. De folder wijst ook op de mogelijkheid om zich door een arts naar keuze te laten bijstaan tijdens de expertise en het recht om een kopie van het medische verslag op te vragen.

De folder is te consulteren op de website van ABCverzekeringen, een initiatief van Assuralia om het grote publiek te informeren over risico’s en verzekeringen: Dit moet u weten over uw afspraak bij de raadgevend arts.

Een communiqué hierover is te vinden op de website van:

Op de website van ABCVerzekeringen vindt men tevens volgende gids, die nuttig is: De bescherming van uw gezondsheidsgegevens bij de verzekeraar.

Ook op volgende websites is informatie te vinden over medische expertise:

Tenslotte is het nuttig te verwijzen naar art. 43 en 44 van de Code van medische deontologie, die in 2018 de Code van geneeskundige plichtenleer (die dateerde uit 1975) verving en terug te vinden is op de website van de Orde der Artsen: Code van medische deontologie.

De beginselen en regels opgenomen in de code willen de arts wegwijs maken en hem een referentiekader aanbieden:

  • Artikel 43 (onder hoofdstuk 5: Verantwoordelijkheid) stelt: “De arts met een deskundige, adviserende of controlerende opdracht voert deze uit volgens de wettelijke regels, de deontologische principes, met respect voor de betrokkene en met inachtneming van de beperkingen eigen aan zijn opdracht en functie. Deze opdrachten zijn onverenigbaar met die van behandelend arts. De behandelende arts kan zijn patiënt in deze procedures bijstaan als persoonlijke raadgever. De arts deelt de betrokkene vooraf de hoedanigheid mee waarin hij optreedt.”     
  • Artikel 44 (onder hoofdstuk 5: Verantwoordelijkheid) stelt: “De arts-gerechtsdeskundige vervult zijn opdracht binnen de grenzen van zijn vak- en beroepsbekwaamheid en in volle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Hij houdt zich strikt aan de hem toevertrouwde opdracht. De behandelende arts geeft de patiënt ter attentie van de arts- gerechtsdeskundige enkel die informatie die deze nodig heeft voor zijn opdracht.

Andere berichten over de diverse artsen

Op BeSWIC verschenen er in het verleden enkele berichten over de verschillende artsen en hun rollen:

Daarnaast zijn er ook thema’s uitgewerkt met informatie voor de behandelende artsen en de rollen van de artsen zowel in het kader van de problematiek “terug naar het werk” als andere omstandigheden:

Deze laatste webpagina’s waren het gevolg van volgende onderzoeksprojecten, die beschikbaar zijn via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: