Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Beroepsziekten

50 jaar Fonds voor de beroepsziekten

Op 24 december 2013 bestaat het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) 50 jaar. Het FBZ heeft in die tijd meer dan 42.000 personen erkend die aan een beroepsziekte zijn overleden. De instelling is nu nog altijd van cruciaal belang in België.

Spoorcodex op de rails gezet

Op 20 december 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex. Die wet zal deze 3 wetten vervangen: de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese gemeenschap. Een koninklijk besluit (KB) moet echter nog de datum van inwerkingtreding ervan vastleggen.

Veiligheid in de entertainmentsector

Mediarte, het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector, heeft samen met de openbare omroepzenders VRT en RTBF, het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en de Belgian Event Supplier Association (BESA) het online platform 'THINKSAFE' opgericht dat de aandacht vestigt op veiligheid en welzijn in de audiovisuele sector, de theaterwereld en de evenementensector.

Oudere werknemers

Proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers

Een Europees proefproject onderzoekt beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten en daarbuiten om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en voorbeelden van goede strategieën en praktijken aan te reiken. De opvattingen en ervaringen op de werkplek zullen helpen een compleet beeld te geven van wat er speelt en wat er nodig is.

Normen opzoeken en commentaar bij normontwerpen geven via vernieuwde website

De website van het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) is recent gewijzigd. Zo kan u gemakkelijker normen opzoeken en krijgt u een ruime omschrijving waarover de norm gaat. Met een nieuwe functionaliteit kan u voortaan ook commentaar geven op normen die in ontwerpfase zijn. Bovendien zijn alle artikels in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Arbeidsplaatsen / Verlichting

Studiedag verlichting: geslaagde multidisciplinaire samenwerking

De verenigingen van ergonomie, de ‘Belgian Ergonomics Society’ (BES), en arbeidshygiëne, de ‘Belgian Society of Occupational Hygiene’ (BSOH), sloegen de handen in elkaar om een gemeenschappelijke activiteit te organiseren. Het lichtlabo van KAHO/KULeuven was de gastheer van de zeer geslaagde studiedag rond verlichting op 24 oktober 2013.

Online woordenboek Contracteranto operationeel

Contracteranto biedt een online woordenboek van werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie in de bouw-, chemie-, staal- en zorgsector. De database is sinds 1 december 2013 in 7 talen beschikbaar.

Beroepsziekten

Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft hiervoor een project opgestart. 

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Code van goede praktijk voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim

PU-Europe, de Europese belangenvereniging van polyurethaanschuim producenten, leveranciers van grondstoffen en fabrikanten van onderdelen, heeft een code van goede praktijk opgesteld voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim (SPS). Die is gebaseerd op een code van goede praktijk van 2010 van de Amerikaanse tegenhanger, nl. de American Chemistry Council (ACC), Center for the Polyurethanes Industry. 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Handhaving van REACH en CLP: performantie moet beter

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van de Europese REACH en CLP verordeningen toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS), de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.