Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Vijf Europese richtlijnen aangepast aan de CLP-verordening

Op 5 maart 2014 publiceerde het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn 2014/27/EU die 5 richtlijnen in het kader van de veiligheid en gezondheid van de werknemers aanpast aan de Europese CLP verordening 1272/2008. Die verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens het wereldwijde geharmoniseerde systeem.

Historische liften kunnen ook veilig worden aangepast

Van 21 februari tot 20 april 2014 is er de tentoonstelling ‘Lift Story’, aangeboden door de Stadswinkel op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tentoonstelling heeft als doel het miskende en bedreigde erfgoed van de oude liften in Brussel onder de aandacht te brengen. Ze wil ook de moderniseringsoplossingen ‘op maat’ aanmoedigen, alsook de integratie van de vaardigheden die met dit soort werken gepaard gaan, in de opleidingsmogelijkheden voor het beroep van lifttechnieker.

Gevaarlijke stoffen

50 jaar Antigifcentrum

In 1963 werd door Dr. Monique Govaerts als privé-initiatief het Antigifcentrum opgericht. Vandaag zijn de kernopdrachten van het Antigifcentrum: telefonisch informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie, beschikbaar stellen van antidota en toxicovigilantie.

Psychosociale risico’s (PSR)

Altijd maar mobieler zorgt voor meer stress

Mobiliteit heeft niet enkel voordelen. Deze bewering staat in een rapport van het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) over het gebruik van mobiele technologie en de impact ervan op de gezondheid van de werknemer. 

Globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten

De ‘International SOS Foundation’ heeft een publicatie uitgebracht met betrekking tot een globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten. Het kader werd ontwikkeld als gevolg van een aanzienlijke groei van het internationale zakelijke reizen en reizen voor het werk als gevolg van de globalisering, nieuwe markten en de behoefte aan diensten.

Gevaarlijke stoffen

Resultaten blootstellingsonderzoek acrylonitril bij treinramp in Wetteren

Bij het treinongeval in Wetteren op 4 mei 2013 kwam er acrylonitril vrij. De resultaten van het epidemiologisch onderzoek bij omwonenden en hulpverleners waren geruststellend.

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Spuitbussen nu ook gelabeld volgens CLP-regels

Een nieuw koninklijk besluit (KB) wijzigt de etiketteervoorschriften voor aerosols, waardoor de etiketten op spuitbussen in de toekomst ook conform zullen zijn met de CLP-verordening 1272/2008.

CO-risico’s bij de opslag van houtpellets

De laatste 10 jaar zijn er meer dan 10 doden te betreuren als gevolg van vergiftiging door koolstofmonoxide (CO) bij het betreden van ruimten waar houtpellets worden opgeslagen. De doden vielen te betreuren bij het betreden van cargoruimten van schepen, opslagsilo’s en ook de laatste jaren in de opslagruimte bij particulieren. Hieronder krijgt u een overzicht van de risico’s, preventiemaatregelen en enkele publicaties.

Asbest
Bouw

Dossier over asbest op bouwwerven

Het gebruik van asbestvezels is verboden, maar u vindt die kankerverwekkende vezels nog terug in veel bouwwerken. Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een dossier uitgegeven met voorzorgsmaatregelen, een fotocatalogus, de meest voorkomende vervangingsvezels en praktische aanbevelingen bij het omgaan met asbesthoudende materialen.

Beroepsziekten

50 jaar Fonds voor de beroepsziekten

Op 24 december 2013 bestaat het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) 50 jaar. Het FBZ heeft in die tijd meer dan 42.000 personen erkend die aan een beroepsziekte zijn overleden. De instelling is nu nog altijd van cruciaal belang in België.