Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Belgische regels voor drukapparatuur aangepast aan CLP

In navolging van de Europese regels is ook de Belgische wetgeving rond het op de markt brengen van drukapparatuur aangepast aan de Europese verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP). 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Wetgeving aerosols en de CLP-verordening

Een studiedag over aerosols vond plaats op 26 november 2014, georganiseerd door DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie).

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Vijf Europese richtlijnen aangepast aan de CLP-verordening

Op 5 maart 2014 publiceerde het Publicatieblad van de Europese Unie de richtlijn 2014/27/EU die 5 richtlijnen in het kader van de veiligheid en gezondheid van de werknemers aanpast aan de Europese CLP verordening 1272/2008. Die verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens het wereldwijde geharmoniseerde systeem.

Gevaarlijke stoffen

50 jaar Antigifcentrum

In 1963 werd door Dr. Monique Govaerts als privé-initiatief het Antigifcentrum opgericht. Vandaag zijn de kernopdrachten van het Antigifcentrum: telefonisch informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie, beschikbaar stellen van antidota en toxicovigilantie.

Gevaarlijke stoffen

Resultaten blootstellingsonderzoek acrylonitril bij treinramp in Wetteren

Bij het treinongeval in Wetteren op 4 mei 2013 kwam er acrylonitril vrij. De resultaten van het epidemiologisch onderzoek bij omwonenden en hulpverleners waren geruststellend.

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Spuitbussen nu ook gelabeld volgens CLP-regels

Een nieuw koninklijk besluit (KB) wijzigt de etiketteervoorschriften voor aerosols, waardoor de etiketten op spuitbussen in de toekomst ook conform zullen zijn met de CLP-verordening 1272/2008.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Code van goede praktijk voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim

PU-Europe, de Europese belangenvereniging van polyurethaanschuim producenten, leveranciers van grondstoffen en fabrikanten van onderdelen, heeft een code van goede praktijk opgesteld voor het aanbrengen van spray-polyurethaanschuim (SPS). Die is gebaseerd op een code van goede praktijk van 2010 van de Amerikaanse tegenhanger, nl. de American Chemistry Council (ACC), Center for the Polyurethanes Industry. 

Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Handhaving van REACH en CLP: performantie moet beter

Een onderzoek door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de uitvoering van de Europese REACH en CLP verordeningen toont aan dat 67% van de geïnspecteerde bedrijven niet in orde is met deze wetgeving. De kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of ‘Safety Data Sheets’ (SDS), de naleving van de verplichte kennisgeving en registratie moeten verbeteren.

Gevaarlijke stoffen
Bouw

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding.

Gevaarlijke stoffen

Campagne over toxische gassen in containers

De sociale partners van de sector transport en logistiek lanceerden op 30 november 2011 de preventiecampagne “Toxische gassen, laat je niet verrassen!”. De campagne heeft tot doel dat werkgevers en werknemers in de sector meer aandacht gaan besteden aan de preventie van de risico’s van toxische gassen in containers.