Chesar tool voor beoordeling en rapportering van chemische veiligheid

De computertool Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) helpt ondernemingen om chemische veiligheidsbeoordelingen en -rapporten in het kader van de Europese REACH-verordening op te maken.

Chesar is een toepassing die bedrijven helpt bij het uitvoeren van hun chemische veiligheidsbeoordelingen (chemical safety assessments - CSA) en het voorbereiden van hun chemische veiligheidsrapporten (chemical safety reports - CSR) en blootstellingscenario's (exposure scenarios - ES) voor communicatie naar de toeleveringsketen.

De tool volgt een werkstroom voor het uitvoeren van blootstellingsevaluaties en risicokarakteriseringen, waardoor het genereren van de voor communicatie bestemde chemische veiligheidsrapporten en blootstellingsscenario’s wordt vergemakkelijkt.

Chesar vergemakkelijkt ook het hergebruik of her-updaten van beoordelingselementen gegenereerd door één Chesar-instantie of geïmporteerd van externe bronnen.

International Uniform ChemicaL Information Database (IUCLID)

IUCLID is een software-applicatie voor het opnemen, opslaan, behouden en uitwisselen van gegevens over de intrinsieke en risico-eigenschappen van chemische stoffen. Het is een belangrijke software-toepassing voor zowel de regelgevende instanties als de chemische industrie, die het gebruikt bij de tenuitvoerlegging van verschillende regelgevende programma’s.

Voorbeelden hiervan zijn het “Cooperative Chemicals Assessment Programme” (CoCAP) van de OESO en de “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (REACH) wetgeving van de Europese Unie. De REACH-wetgeving stelt uitdrukkelijk dat de gegevens bij ECHA in IUCLID-formaat moeten worden ingediend.

Chesar maakt het voor de gebruikers mogelijk om op een gestructureerde, geharmoniseerde, transparante en efficiënte manier de stof-gerelateerde data rechtstreeks uit IUCLID in te voeren.

In IUCLID staat een beschrijving van het gebruik van de stof en het uitgevoerde blootstellingsonderzoek, met inbegrip van de identificatie van voorwaarden voor een veilig gebruik, de gerelateerde blootstellingsschattingen en een demonstratie in risicobeheersing. Op basis hiervan genereert Chesar automatisch de voor communicatie bestemde CSR en de blootstellingsscenario's als een tekstdocument en exporteert het de informatie over gebruik en blootstelling aan IUCLID.

Meer informatie

Meer info in het Engels op de Chesar website van het ECHA: Chesar - CHEmical Safety Assessment and Reporting tool.