Het opstellen van een asbestinventaris ter bescherming van de werknemer

Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een bedrijf is een cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers. Hoewel dit een wettelijke verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen en instellingen nog steeds niet over een asbestinventaris.

In 2020 bracht de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een geactualiseerde brochure uit met verwijzingen naar de relevante bepalingen in de codex over het welzijn op het werk, als leidraad bij het opstellen van een asbestinventaris en het beheersprogramma. Deze brochure is beschikbaar op de site van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties > Asbestinventaris en beheersprogramma.

Meer informatie over de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest en de regelgevende teksten staan op de site van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia > Asbest en asbestverwijderaars.