De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bestaat 75 jaar

02.05.2023
Dit jaar viert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn 75-jarig bestaan. De CRB heeft tot taak, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de wetgevende kamers, in de vorm van verslagen waarin de verschillende standpunten worden weergegeven, alle adviezen of voorstellen betreffende problemen in verband met de nationale economie aan een minister of aan de wetgevende kamers te richten.

De missie van de CRB bestaat uit:

  • Het opbouwen van een maatschappelijke consensus via de representatieve organisaties van de arbeids- en de bedrijfswereld over de werking van de economie en de sociaal-economische vraagstukken alsook over de doelstellingen en de grote beginselen, met als doel het sociaal-economisch beleid te sturen in de richting die de sociale partners wenselijk achten;
  • het vestigen van de aandacht van de regeringen en van de beleidsmakers op de sociaal-economische problemen met de bedoeling ze op de regeringsagenda te zetten, via het initiatiefrecht van de CRB;
  • het bevorderen van de interactie tussen regeringen en beleidsmakers en de samenleving met betrekking tot de sociaal-economische beleidsmaatregelen via de adviesvragen over wetsontwerpen;
  • bijdragen tot de legitimiteit en tot de onpartijdigheid van de onafhankelijke autoriteiten.

Meer info

Meer informatie over het werk van de CRB is beschikbaar op zijn website: Het sociaal-economisch overleg.

Lees ook volgend nieuwsbericht op de website van de Belgische Monarchie: 75ste verjaardag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) vindt men meer uitleg over de verschillende organisaties op het Interprofessioneel niveau. In die rubriek wordt het interprofessioneel akkoord (IPA) toegelicht en de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) voorgesteld, inclusief de adviezen van de HRPBW: Adviezen van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

In 2018 werd de 50ste verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités gevierd. Meer hierover in volgend nieuwsbericht op de website van de FOD Werkgelegenheid: 50ste verjaardag van de wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités.

Ook andere professionele organisaties vierden recent een belangrijke mijlpaal in hun bestaan. Meer informatie hierover is beschikbaar in volgende berichten op deze BeSWIC-website: