Doe mee aan de fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk!

03.10.2016
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Het vijfde thema gaat over "de preventie van blootstelling aan gevaarlijke chemische producten."

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op onze website!

Vijfde thema: Gevaarlijke chemische producten

Zeer veel werknemers worden blootgesteld aan chemische producten: in de chemische industrie, waar ze worden geproduceerd, maar ook in al de sectoren waar deze stoffen worden gebruikt.

Een aantal van deze stoffen zijn relatief onschadelijk, andere zijn gevaarlijk voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers.  Een aantal ervan zijn mutageen (d.w.z. ze beschadigen het DNA) of zelfs carcinogeen (kankerverwekkend).

De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke chemische producten op de arbeidsplaats, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Onder chemisch producten verstaat men elk chemisch element of elke chemische verbinding (in zuivere vorm of in een mengsel) zoals deze in natuurlijke staat voorkomt of het restultaat is van, gebruikt of vrijgekomen is (ook in de vorm van afval) bij een beroepsactiviteit, al dan niet opzettelijk geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht. Onder stoffen verstaat men chemische elementen en hun verbindingen zoals ze voorkomen in natuurlijke toestand of bij het productieproces ontstaan. Preparaten zijn mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen.

Om een risicobeoordeling van chemisch producten uit te voeren, moet de werkgever o.a. rekening houden met:

  • hun gevaarlijke eigenschappen;
  • informatie betreffende veiligheid en gezondheid die hij bij de leverancier moet inwinnen;
  • het niveau, de aard en de duur van de blootstelling via het ademhalingsstelsel, de huid en andere blootstellingswijzen;
  • de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij chemische agentia betrokken zijn;
  • de eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of biologische grenswaarden.

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?
  • Maak en deel jouw foto die aansluit met het thema “gevaarlijke chemische producten”. Deze foto kan gaan over aanpak en preventiemaatregelen die te maken hebben met gevaarlijke chemische producten.
  • Post jouw foto op je Instagram of Twitterkanaal of deel het op onze Facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
  • Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegenheid opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Tweewekelijks kondigen wij de winnaars aan. Dus hou zeker www.beswic.be en onze Facebookpagina in de gaten!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vind je de wettelijke bepalingen rond gevaarlijke producten en stoffen.

Op deze website Beswic.be vind je meer informatie over gevaarlijke stoffen en campagnes hierover.