Europees Parlement wil van 2023 het Europees jaar van de geestelijke gezondheidszorg maken

25.07.2022
Een nieuwe resolutie van het Europees Parlement, die op 5 juli 2022 werd goedgekeurd, gaat in op de politieke erkenning van de geestelijke gezondheidscrisis onder de burgers van de Europese Unie (EU) en benadrukt de grote behoefte aan een allesomvattende EU-strategie inzake geestelijke gezondheid.

De resolutie is beschikbaar op de website van het Europees Parlement: Geestelijke gezondheid in de digitale arbeidswereld - Dinsdag 5 juli 2022.

Resolutie “geestelijke gezondheid in de digitale arbeidswereld”

Het verslag stelt dat we in Europa momenteel een geestelijke gezondheidscrisis beleven. Er wordt hierbij onder andere verwezen naar de dramatische impact die de COVID-19-pandemie heeft gehad op het leven van miljoenen Europeanen, wat heeft geleid tot meer stress, angst en depressie. Het verslag wijst erop dat 64% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar in 2021 het risico liep depressief te worden door een gebrek aan werkgelegenheid en financiële en educatieve vooruitzichten, maar ook door eenzaamheid en sociaal isolement. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat zelfmoord de op één na hoogste doodsoorzaak is van burgers onder de negentien jaar.

Volgens het Europees Parlement is het hoog tijd dat we deze kwesties ernstig nemen en bekijken welke maatregelen de EU kan nemen. Het negeren van deze oproep tot actie zal met name onze jongere generaties, onze toekomstige leiders en beroepsbevolking, in gevaar brengen.

De resolutie verzamelt 42 punten, verdeeld over vier hoofdthema’s:

  • Geestelijke gezondheid en digitaal werk: lessen die uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken
  • De digitale transitie en geestelijke gezondheid
  • Gezondheid en veiligheid op het werk
  • Een moderne arbeidswereld voor het welzijn van de werknemers

Preventie van werkgerelateerde psychosociale risico’s

De resolutie roept de EU-instellingen en de lidstaten op het hoge niveau van werkgerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen te erkennen en manieren te vinden om geestelijke gezondheidsproblemen in de digitale werkwereld (werken achter de computer) te helpen voorkomen. Ook wordt onderstreept dat geweld, discriminatie en intimidatie op het werk moeten worden uitgeroeid.

In het verslag wordt opgeroepen tot wetgeving met minimumeisen voor telewerken in de hele Unie, zonder dat de arbeidsomstandigheden van telewerkers worden ondermijnd. Dit zou betrekking kunnen hebben op arbeidsvoorwaarden, zoals de garantie dat het vrijwillig is en dat de rechten, het evenwicht tussen werk en privéleven, de werklast en de prestatienormen van telewerkers gelijkwaardig zijn aan die op de werkplek.

Ook wordt gepleit voor flexibele werktijden om werkgerelateerde stress te helpen verminderen, voorlichting over geestelijke gezondheid en opleiding voor werkgevers.

Het Parlement stelt aan de Europese Commissie voor om 2023 uit te roepen tot het “Europees jaar van de Goede Geestelijke Gezondheid” om ervoor te zorgen dat het thema de nodige aandacht krijgt.

In de resolutie wordt ook verwezen naar specifieke websites of diverse rapporten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

In overweging F wordt verwezen naar de uitdagingen die artificiële intelligentie (AI) met zich meebrengen. Men verwijst ook naar een andere resolutie, namelijk de resolutie van 21 januari 2021 met aanbevelingen aan de Europese Commissie betreffende het recht om offline te zijn. Men is tenslotte tevreden met de toezegging van de Commissie om het wetgevingskader van richtlijn 89/654/EEG en 90/270/EEG te moderniseren. De documenten zijn beschikbaar op de EUR-Lex website van de Europese Unie:

Meer info

Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk

Sinds 22 november 2021 verspreidt de federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk van vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval.

Na twee jaar crisis omwille van de COVID-19-pandemie kondigt de terugkeer naar “het nieuwe normaal” zich aan en zijn steeds meer werknemers teruggekeerd naar het werk. De impact van de crisis op de geestelijke gezondheid van de Belgen zal nog lang nazinderen. Gelet op de uitdagingen die werknemers en werkgevers te wachten staan, is het dan ook nodig om blijvend in te zetten op het aanpakken van deze problematiek.

Toch blijft het onderwerp een taboe in onze maatschappij. De campagne van de federale overheid heeft tot doel aan de bel te trekken en aan te zetten tot bezinning en actie op dit vlak.

De campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be bevat allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.

Dit kon men al lezen op deze BeSWIC website: Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk.

De federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) deelden op 8 juni 2022, de nieuwe ‘Dag van het Werkplezier’, de eerste resultaten van de sensibiliseringscampagne. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: 8 juni is voortaan… de Dag van het Werkplezier.

Meer informatie over het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk is beschikbaar op deze BeSWIC website: Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027.