Federaal Reductieplan voor biociden: openbare raadpleging

13.07.2022
Nog tot 3 oktober 2022 organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.

Biociden zijn veelgebruikt in tal van sectoren: ze verbeteren de hygiëne, bestrijden organismen die soms een plaag vormen zoals ratten of insecten, pakken schimmels aan, … Tegelijk houdt het gebruik van biociden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu.

Van alle oproepen die het Antigifcentrum jaarlijks ontvangt rond biociden, is gemiddeld 75 tot 80 procent afkomstig van het grote publiek. De resterende 20 tot 25 procent van de incidenten gebeurt bij professionele gebruikers, waaronder landbouwers, dierenartsen en ziekenhuismedewerkers.   

Het federaal reductieplan voor biociden (FRPB) bestaat uit een reeks acties met als doel het beperken van de impact van biociden op het leefmilieu en de volksgezondheid, met een bijzondere aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen. Het gaat om volgende acties

  • een goede opvolging van de biocidenmarkt;
  • opvolging van incidenten met biociden;
  • communicatiecampagnes rond verstandig gebruik van biociden;
  • de invoering van het ‘gesloten circuit’, en het beperken van het gebruik van biociden met grote gezondheidsrisico’s tot de professionele gebruikers.

Meer informatie over het reductieplan is beschikbaar op de website Biocide.be: Reductieplan voor biociden.

Meer informatie over de openbare raadpleging op de website van de FOD Volksgezondheid: Openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.

(Bron: FOD Volksgezondheid – juli 2022: Biociden en gezondheid: uw mening telt!)