Gezond werk absolute must voor langer werken

21.04.2016
Op 21 april 2016, werd het startschot gegeven voor de nieuwe, 2 jaar durende campagne “gezond werk, voor alle leeftijden” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Langer werken

Met die campagne speelt het Agentschap in op de brandende actualiteit rond de vergrijzende beroepsbevolking. De campagne hamert op de grote nood aan een duurzaam welzijnsbeleid en risicopreventie van bij het begin van de loopbaan om de groeiende problemen voor werknemers op vlak van veiligheid en gezondheid het hoofd te kunnen bieden.

In 2030 zal de beroepsbevolking voor minstens 30% bestaan uit werknemers tussen 55-64 jaar oud. Bovendien gaat in België, net als in andere EU-Lidstaten, de pensioenleeftijd omhoog en dus staan we vandaag voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen langer kan werken, en tegelijk ook beter kan werken. Want er zijn sterke aanwijzingen dat werken goed is voor de lichamelijke- en geestelijke gezondheid, als de juiste arbeidsomstandigheden voorzien zijn.

Werkbaar en wendbaar werk

“De doelstelling van de Belgische regering rond werkbaar en wendbaar werk past helemaal in deze Europese strategie”, zo stelt vicepremier en minister van Werk, Kris Peeters.

“Er moeten meer mensen langer aan de slag, maar op zo’n manier dat het voor iedereen doenbaar is. Preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen zijn vandaag essentieel in het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, en dit tijdens de ganse loopbaan.

Ik ben voorstander van een holistische of algehele benadering, zoals EU-OSHA bepleit, waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die de veiligheid en de gezondheid op het werk kunnen beïnvloeden, zoals de balans werk-privé, motivatie, werkomgeving, opleidingen, loopbaanontwikkeling en leiderschap. We mogen niet vergeten dat volgens schattingen de kost van een gebrekkig preventiebeleid tussen 2,6 en 3,8% van het bruto binnenlands product varieert.

Deze campagne is dus bijzonder relevant en draagt bij tot het welzijn van de werknemer maar ook tot het succes van onze bedrijven”.

Goede arbeidsomstandigheden op elke leeftijd

Om een hoger aantal ziekten en aandoeningen te voorkomen, zijn er heel wat inspanningen nodig om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gedurende de ganse loopbaan. Samenwerking tussen werkgevers, managers en werknemers is de sleutel tot succes om productief én gezond te werken op iedere leeftijd. De campagne reikt hiervoor richtlijnen aan, gebaseerd op best practices die vandaag al bestaan.

Succesfactoren die worden vastgesteld, zijn een goede inrichting van de werkplek, preventie van arbeidsongeschiktheid, werknemers laten deelnemen aan opleidingen en samenwerking tussen personeelsbeheer en het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk. Maar ook het bevorderen van het zogenaamde “werkvermogen”, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de werkeisen en de individuele eigenschappen van de werknemer, werpt duidelijk vruchten af.

De preventie van arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen en beroepsziekten gedurende de ganse loopbaan is essentieel omdat de gezondheid van mensen op latere leeftijd beïnvloed wordt door werkomstandigheden in het verleden. Risicoanalyse waarbij rekening wordt gehouden met leeftijdsdiversiteit vormt dan ook de hoeksteen voor preventie. Zo is bij jongere werknemers bijvoorbeeld het gebrek aan ervaring kenmerkend, terwijl bij oudere werknemers onder meer fysieke belasting grote risico’s met zich kan meebrengen.

Frank Dehasque van het Belgisch Focal Point van EU-OSHA: “Een duurzaam arbeidsleven en een welzijnsbeleid dat gericht is op mensen kan heel wat voordelen opleveren: het personeel blijft gemotiveerd, ziekteverzuim en personeelsverloop nemen af en er zijn meer mogelijkheden tot talentontwikkeling voor alle leeftijden. Het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk verbetert dus niet alleen de gezondheid van de individuele werknemer, het kan ook de productiviteit en kosteneffectiviteit van de organisatie vergroten.”

Campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden”

‘Gezond werk, voor alle leeftijden!’ is een gedecentraliseerde campagne waaraan organisaties en personen op lokaal, nationaal en Europees niveau kunnen meedoen. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA in meer dan dertig Europese landen en wordt ondersteund door officiële campagnepartners – Europese organisaties en multinationals en de mediapartners van de campagne.

Gedurende 2016 en 2017 voert EU-OSHA campagne om mensen meer bewust te maken van het belang van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens het hele beroepsleven. Een duurzaam arbeidsleven is immers goed voor het personeel, het bedrijf en de samenleving als geheel. De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 heeft 4 doelstellingen:

  • bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;
  • preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;
  • aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheren in het licht van een verouderende beroepsbevolking;
  • bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken.

De campagne bouwt voort op de bevindingen van het project, geleid door EU-OSHA namens de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het doel van dit project was bestaande beleidsmaatregelen en strategieën te bestuderen, de uitvoering ervan te verbeteren, de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen en bij te dragen aan de vaststelling van toekomstig beleid inzake een vergrijzende beroepsbevolking.

Het project toonde het belang aan van een algehele levensloopbenadering, anders gezegd een verbeterde preventie voor iedereen om gezond ouder worden en een duurzaam arbeidsleven te verzekeren, evenals het belang van een diversiteitsgevoelige risicobeoordeling waarbij het werk wordt aangepast aan individuele noden. Verder werd duidelijk gemaakt dat de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen van belang is voor het verbeteren van VGW-beheer voor de vergrijzende beroepsbevolking.

Belangrijke data

  • Start van de campagne: april 2016.
  • Europese weken voor veiligheid en gezondheid op het werk: oktober 2016 en 2017.
  • Uitreiking awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek: april 2017.
  • Topbijeenkomst “een gezonde werkplek”: november 2017.

Meer informatie