Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeibare gassen'

30.10.2017
De Belgische Seveso-inspectiediensten hebben een inspectie-instrument ontwikkeld om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van ontvlambare vloeibare gassen, evenals voor de opslag en het afvullen van de dergelijke gassen in flessen.

Onder "ontvlambare gassen" worden die gassen of gasmengsels verstaan die een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben bij 20°C en een standaarddruk van 101,3 kPa.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico's en maatregelen voor:

  • tanks en leidingen;
  • verlaadplaatsen voor vrachtwagens, spoorwagons en schepen;
  • opslagplaatsen voor gasflessen;
  • afvulinstallaties voor gasflessen.

De beschreven maatregelen hebben enkel betrekking op de risico's van brand en explosie.

Het inspectie-instrument is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeibare gassen'.