Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

08.01.2021
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) stelt hiervoor modelformulieren ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2020.

In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst dient men een ander model te gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

De preventiedienst kan ook nog bijkomende informatie over haar werking ter beschikking stellen van de werkgever en het comité, maar dit dient wel vooraf te worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement betreffende de werking van het comité.

Het jaarverslag moet niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de AD TWW, maar het moet nog steeds te hunner beschikking worden gehouden en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden gepresenteerd voor de comitévergadering van februari.