KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

02.03.2017
Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers. Dat KB wijzigt de tekst van enkele artikels van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. Daarnaast krijgt ook het gezondheidsformulier een vereenvoudiging.

Wat het re-integratietraject betreft, waren er ook nog de wet van 20 december 2016 betreffende de aanpassing van arbeidsovereenkomsten en de 2 KB's gepubliceerd op 24 november 2016, met als belangrijkste het KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft.

Verzoek gezondheidstoezicht kan via mail

Artikel 11 betreft de overhandiging door de werkgever van het formulier voor het verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers. De werkgever bezorgt de preventieadviseur-arbeidsarts op de meest aangewezen wijze het formulier ″verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers″ met het oog op het uitvoeren bij de kandidaat of werknemer van een voorafgaande gezondheidsbeoordeling, een onderzoek bij werkhervatting, een voortgezet gezondheidstoezicht, een uitbreiding van het gezondheidstoezicht of een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming.

Dat kan nu dus ook officieel via digitale weg. Het verzoek moet de gegevens bevatten van het formulier in bijlage 1 van het KB van 28 mei 2003 (KB gezondheidstoezicht).

Het tijdstip

Artikel 12 wordt volledig vervangen. Het gaat dan over het tijdstip van een periodieke gezondheidsbeoordeling, een onderzoek bij werkhervatting, een voortgezet gezondheidstoezicht, een uitbreiding van het gezondheidstoezicht of een onderzoek in het kader van de moederschapsbescherming. Dat moet tijdens de werkuren gebeuren, net als de inentingen en andere tests. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd bezoldigd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Elke oproeping buiten de werkuren, of tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of in de loop van de periode van vrijstelling van arbeid, is absoluut nietig en heeft de absolute nietigheid van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts tot gevolg. De Minister kan echter voor bepaalde categorieën van werkgevers van deze verbodsbepaling afwijken.

Medisch onderzoek

In artikel 14 wordt het soort medische onderzoeken of tests dat tijdens werving en selectie mag worden uitgevoerd, aangevuld met de onderzoeken naar de mogelijkheden voor re-integratie in de onderneming.

Raadpleging

In artikel 37 wordt de spontane raadpleging van de arbeidsarts aangevuld met de mogelijkheid tot een raadpleging, indien de werknemer van mening is dat alle of een deel van de maatregelen in het re-integratieplan niet meer aan zijn gezondheidstoestand zijn aangepast.

Definief arbeidsongeschikte werknemer

De artikels 39 tot en met 41 betreffende de gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn re-integratie, worden opgeheven. Dat heeft een vereenvoudiging van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (bijlage II van het KB gezondheidstoezicht) tot gevolg, want de rubriek C wordt daarbij geschrapt. Die rubriek gaf aan dat een werknemer ofwel voldoende geschikt is (zijn werk kan uitoefenen mits enkele aanpassingen of geschikt is voor een andere functie), dan wel definitief ongeschikt is.

Inwerkingtreding

Het KB trad in werking 10 dagen na de publicatie ervan, dat was op 16 februari 2017.

Meer informatie

(Bron: Prebes Nieuwsbrief - februari 2017)