Leven en werken in tijden van Covid-19

26.10.2020
In het rapport "Living, working and COVID-19" worden de resultaten meegedeeld van de enquête over leven en werken in tijden van Covid-19, die de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) had gehouden om de verregaande gevolgen van de pandemie op het leven en het werk van de Europese bevolking in kaart te brengen.

De enquête werd online afgenomen bij respondenten die gecontacteerd werden via de belanghebbenden van Eurofound en via advertenties op sociale media. Er werden al twee rondes van de enquête georganiseerd: een in april, toen de lidstaten in lockdown waren, en een in juli bij de geleidelijke hervatting van het sociale leven en de economische activiteiten.

De resultaten van de eerste ronde van de online enquête wezen op wijdverspreid emotioneel leed, financiële bezorgdheid en weinig vertrouwen in de instellingen. Die bezorgdheid is in de tweede ronde enigszins afgenomen, vooral bij de respondenten die konden genieten van de ondersteunende maatregelen die tijdens de pandemie werden uitgevoerd. Tegelijkertijd benadrukken de resultaten de grote verschillen tussen landen en tussen sociaaleconomische groepen die wijzen op een groeiende ongelijkheid.

Uit de resultaten blijkt een toename van het telewerk in alle landen tijdens de Covid-19-pandemie en het rapport zoekt uit wat dat betekent voor het evenwicht tussen werk en privéleven en voor de kwaliteit van het werk.

Belangrijkste bevindingen

Mensen in heel Europa hebben na de lockdown een algehele verbetering van hun situatie ervaren. Zo was er een toename van het aantal werkuren en minder werkonzekerheid in juli t.o.v. april. Er zijn echter ook grote ongelijkheden ontstaan tussen bepaalde groepen in de Europese Unie (EU).

Ondanks dat er in veel landen snel ondersteuningsmaatregelen werden ingevoerd voor zij die hun baan hebben verloren, heeft meer dan de helft van de werkloze respondenten geen officiële financiële hulp ontvangen sinds de uitbraak van Covid-19. Hierdoor hingen veel mensen af van informele hulp. Het aantal mensen dat moeilijkheden meldt om de eindjes aan elkaar te knopen, was het hoogst onder de werklozen; in juli was dat dubbel zoveel als dat aantal bij de werkenden.

Samen met de werklozen, zijn het de jongeren die als grootste verliezers uit de lockdown komen en de laagste niveaus van welzijn melden, ondanks enige verbetering sinds het begin van de pandemie. Terwijl de levenstevredenheid en het optimisme sinds april zijn toegenomen, blijven jongeren zich uitgesloten voelen van de maatschappij en lopen zij het grootste risico op een depressie, wat aantoont dat zij harder getroffen zijn door de beperkingen tijdens de lockdown.

Ook de vrouwen voelen de gevolgen van de lockdown meer en zijn minder optimistisch over hun toekomst dan de mannen. Deze kloof is tussen april en juni nog toegenomen. De pandemie heeft bovendien een grotere invloed op het evenwicht tussen werk en privéleven van vrouwen dan van mannen. Vrouwen zijn immers vaker het slachtoffer van arbeidstijdverkorting en jonge vrouwen lopen een groter risico om hun baan te verliezen dan mannen. Daarnaast is tijdens de pandemie vooral voor vrouwen de last van de zorgtaken toegenomen.

Het vertrouwen in de EU is in juli toegenomen, terwijl het vertrouwen in de nationale regeringen is afgenomen. De grootste toename vond plaats in Italië en in Spanje, die hard door de pandemie werden getroffen. Het vertrouwen in zowel de nationale regeringen als in de EU is aanzienlijk groter bij de EU-burgers die tijdens de pandemie financiële steun hebben ontvangen.

Meer info

Het rapport is in het Engels beschikbaar op de website van Eurofound: Living, working and COVID-19.