Nieuwe PED-richtlijn omgezet in Belgisch recht

16.08.2016
Op 18 juli 2016 verscheen het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur. Dat is juist op de valreep, want de Europese PED-richtlijn 2014/68/EU moest voor 19 juli 2016 worden omgezet. Dat is de laatste van een reeks nieuwe aanpakrichtlijnen die in 2014 waren aangepast.

Over de omzetting van andere nieuwe aanpakrichtlijnen werden op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk (BeSWIC) al volgende nieuwsberichten gepubliceerd:

Hoofdlijnen van de nieuwe PED-richtlijn 2014/68/EU

Het betreft voornamelijk een herschikking, wat betekent dat het een nieuwe logische bundeling is van bestaande aanpassingen, zodat er weinig nieuwe zaken zijn. Nieuw is wel dat de CLP-indeling nu is gebruikt om de stoffen in 2 groepen in te delen. Hierdoor is het mogelijk dat leidingen die deze stoffen bevatten, nu van groep veranderen en dus onderhevig zijn aan strengere constructie-eisen.

De verplichtingen van de marktdeelnemers, zoals fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs, zijn duidelijker opgelijst. De conformiteitsbeoordelingsprocedures (bijlage III) worden gelinkt aan de accreditatie en zijn in lijn gebracht met de Europese verordening 765/2008. De nomogrammen in bijlage II, die 4 gebieden omvatten, zijn niet gewijzigd.

Tenslotte is er voor alle nieuwe Europese economische richtlijnen die na 2010 zijn gewijzigd, sprake van EU-verklaringen (i.p.v. EG-verklaringen). Het CE-merkteken blijft onveranderd. Dit is ook het geval voor de nieuwe PED-richtlijn.

De Belgische aangemelde instanties die conformiteitsbeoordelingen mogen doen volgens deze richtlijn, zijn vermeld in de NANDO-database op de website van de Europese Commissie, in het Engels, in de rubriek Growth > Single Market and Standards > Tools and Databases > Notified bodies Nando > Country: Bodies (selecteer “2014/68/EU Pressure equipment” in de drop-down lijst onder “Legislation”).

De drukapparaten of samenstellen die onder het vorige koninklijk besluit van 13 juni 1999 (omzetting van de vorige richtlijn 97/23/EG) vielen en in overeenstemming hiermee waren en die vóór 1 juni 2015 in de handel werden gebracht, kunnen verder in bedrijf worden gesteld en op de markt worden aangeboden. Verstrekte certificaten door conformiteitsbeoordelingsinstanties blijven geldig.

De drukapparaten of samenstellen die in overeenstemming zijn met de geldende Belgische reglementering vóór 29 november 1999 en tot 29 mei 2002 op de markt zijn aangeboden, kunnen verder in bedrijf worden gesteld.

Stoomregelgeving

De periodieke controles van stoomtoestellen blijven onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen en het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen. De PED-richtlijn bevat immers geen bepalingen rond periodieke controles. Het ontwerp van nieuwe stoomtoestellen valt wel onder de PED-richtlijn.

De lijst van erkende keuringsorganisaties om periodieke stoomkeuringen uit te voeren, is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Erkenningen - Meldingen > Stoomtoestellen.

In 2022 werd de stoomregelgeving aangepast. Lees hierover volgend BeSWIC-bericht: Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen.

Meer informatie