Normen en gids m.b.t. de toepassing van de machinerichtlijn

07.09.2017
De Europese Commissie heeft een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd in het kader van de richtlijn 2006/42/EG. Daarnaast is ook versie 2.1 van de gids met toelichting over de machinerichtlijn verschenen.

Machinerichtlijn

De economische richtlijn 2006/42/EG behandelt machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet-voltooide machines. De richtlijn bevat onder meer de essentiële eisen waaraan het materieel moet voldoen.

De richtlijn is beschikbaar op de EUR-Lex website van de Europese Unie (EU): Publicatieblad van de Europese Unie L 157 van 9.6.2006: Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (PDF, 1,38 MB).

Geharmoniseerde normen

Door het algemene karakter van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is het nuttig om over bijkomende referenties te beschikken die een zo groot mogelijke zekerheid bieden voor een correcte interpretatie van deze algemene verplichtingen. Daarom worden geharmoniseerde normen ontwikkeld door de Europese normalisatie-instellingen CEN, CENELEC of ETSI.

Producenten of dienstverleners die voldoen aan de geharmoniseerde normen, genieten daardoor een vermoeden van overeenstemming; het product wordt dan met andere woorden verondersteld de wettelijke eisen behandeld in de norm, te respecteren. Producenten mogen echter ook opteren voor andere technische oplossingen om te voldoen aan de eisen die in de richtlijn worden gesteld.

De nieuwe lijst van geharmoniseerde normen is beschikbaar op de EUR-Lex website van de EU: Publicatieblad van de Europese Unie C 183 van 9.6.2017: Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG - Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie (PDF, 2,04 MB).

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

 • EN ISO 10326-1:2016 Mechanische trillingen - Laboratoriummethode voor de beoordelingen van de trillingen van de voertuigstoel - Deel 1: Basiseisen
 • EN 1570-2:2016 Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 2: Heftafels die meer dan 2 vaste stopplaatsen van een gebouw bedienen, voor het heffen van goederen met een hefsnelheid van niet meer dan 0,15 m/s
 • EN 13001-3-5:2016 Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-5: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van gesmede haken
 • EN ISO 15012-4:2016 Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen - Apparatuur voor het opvangen en scheiden van lasrook - Deel 4: Algemene eisen
 • EN 16851:2017 Hijskranen - Lichte kraansystemen
 • EN 62841-2-8:2016 Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines – Veiligheid- Deel 2-8: Bijzondere eisen voor plaatscharen en knibbelscharen
 • EN 378-2:2016 Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie
 • EN 609-1:2017 Landbouw- en bosbouwmachines - Veiligheid van houtkloofmachines - Deel 1: Wigkloofmachines
 • EN ISO 11111-1:2016 Textielmachines – Veiligheidseisen - Deel 1: Algemene eisen
 • EN 12312-3:2017 Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 3: Voertuigen met bandtransporteurs
 • EN 12312-6:2017 Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 6: Ontijzingsapparatuur
 • EN 13204:2016 Dubbelwerkende hydraulische reddingsapparatuur voor de brandweer en de hulpverlening - Eisen voor veiligheid en prestatie
 • EN 13241-1:2003+A2:2016 - Industriële en commerciële garagedeuren en –poorten - Productnorm, prestatiekenmerken
 • EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 Tuingereedschap - Veiligheid van aangedreven grasmaaiers - Deel 2: Aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder
 • EN ISO 5395-3:2013/A1:2017 Tuingereedschap - Veiligheid van aangedreven grasmaaiers - Deel 3: Grasmaaiers met bestuurderszitplaats

(Bron: Attentia)

Gids versie 2.1

De doelstelling van deze gids is om meer duiding te geven bij de concepten en de vereisten van de richtlijn 2006/42/EG. Die duiding moet een uniforme interpretatie en toepassing van de richtlijn in gans de EU waarborgen. De gids geeft eveneens informatie over andere, gerelateerde Europese wetgeving. De gids is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de machinerichtlijn: machinebouwers, invoerders, verdelers, controleorganismen, externe diensten en overheden.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de Europese Commissie: Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC (PDF, 5,20 MB).