Openingsrede van de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad voor het Arbeidshof Brussel

26.09.2023
Tijdens de openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van de opening van het nieuw gerechtelijk jaar van het Arbeidshof in Brussel op 4 september 2023 werd een toespraak gehouden door de heer Rudi Delarue, Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, met als onderwerp: “Het belang van de betrokkenheid van sociale partners bij de totstandkoming, de toepassing en de afdwinging van de spelregels op het gebied van werk, arbeidsmarkt en sociale zekerheid in de context van de toekomst van arbeid."

De volledige tekst van de openingsrede is beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR): Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel.

De heer Delarue wijst in zijn discours onder meer op het belang van een gedegen sociaal overleg, dat een democratisch proces is, gebaseerd op analyse, mandaten, terugkoppeling en vertrouwen. Hij legt hierin onder meer de werking en resultaten van de NAR uit.

Hij wijst ook op de bestaande paradox, waarbij het sociaal overleg een reële impact heeft op onze wereld van het werk maar waarbij de aanwezige kennis erover bij de algemene media, de beleidsmakers, de meeste beleidscellen en zelfs bij academici de laatste jaren sterk is afgenomen.

In het discours wordt ook meermaals gewezen op de gewaardeerde inbreng van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid). De heer Delarue haalt ook de Generieke Gids “Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” aan als belangrijke verwezenlijking van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, ondersteund door de deskundigen van de FOD Werkgelegenheid en wijst erop dat deze Gids een mondiale referentie is geworden.