Rapport over revalidatie en werkhervatting

13.07.2016
Tegen de achtergrond van een vergrijzende beroepsbevolking heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een rapport gepubliceerd met een overzicht van de maatregelen die overal in Europa worden genomen om de revalidatie en de werkhervatting te bevorderen.

Gezondheidsproblemen zijn de meest voorkomende reden voor het uittreden uit het arbeidsproces vóór de pensioengerechtigde leeftijd en uit onderzoek blijkt dat langdurig ziekteverzuim het risico om het werk niet te hervatten aanzienlijk verhoogt. Daarom vormen invaliditeitspreventie, revalidatie- en werkhervattingsmaatregelen en beleidslijnen een belangrijk onderdeel van de EU-OSHA campagne ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’.

De mensen weer aan het werk krijgen na een periode van ziekteverzuim is bevorderlijk gebleken voor het herstel en kan het risico helpen terugdringen dat oudere werknemers op latere leeftijd in de armoede terechtkomen. Revalidatie- en werkhervattingsprogramma's zijn ook van essentieel belang om mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen of handicaps de belemmeringen te helpen overwinnen die hen de toegang tot, het behoud van of de terugkeer naar het werk onmogelijk maken.

De revalidatie van zieke en gewonde werknemers is uitgegroeid tot een steeds belangrijker onderdeel van het nationaal beleid voor de vergrijzende beroepsbevolking in Europa, die anders een zware last betekent voor werknemers, bedrijven en de maatschappij.

Ouder worden gaat gepaard met een verhoogd risico op chronische gezondheidsproblemen, zoals depressies, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Wanneer chronische ziektes leiden tot langdurige afwezigheden, heeft dit bijkomende negatieve effecten, zoals psychische problemen, isolement, sociale uitsluiting en uiteindelijk uittreding uit het arbeidsproces via een arbeidsongeschiktheidspensioen en vervroegde pensionering.

Veel Europese landen nemen al preventieve maatregelen en initiatieven om de revalidatie en de werkhervatting te bevorderen. Die vormen het onderwerp van het rapport “Rehabilitation and return to work: an analysis of EU and Member State systems and programmes” (Revalidatie en werkhervatting: een analyse van de regelingen en de programma's van de EU en de lidstaten). Er wordt bewijsmateriaal in aangedragen dat verzameld werd in case studies, alsook de resultaten van expert workshops.

Hoewel de landen verschillen in hun aanpak, is een goed revalidatie- en werkhervattingsbeleid belangrijk voor werknemers van alle leeftijden. Het rapport is dan ook gericht op het zoeken van factoren voor het ontwikkelen van een succesvolle regeling, samen met beleidsrelevante indicatoren en een blauwdruk voor doeltreffende werkhervattingsinterventies.

Enkele belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:

  • de noodzaak aan gecoördineerde en coherente stelsels;
  • snelle en op maat gesneden interventie om aan de behoeften van werknemers te voldoen;
  • de behoefte aan financiële en technische ondersteuning;
  • het belang van bewustwording bij wie betrokken is bij de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van de revalidatie- en werkhervattingsregelingen.

Meer informatie

Het rapport op de website van EU-OSHA: Rehabilitation and return to work: an analysis of EU and Member State systems and programmes.