Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

07.06.2022
In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.

Het gaat om de volgende teksten:

  • het koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen;
  • het ministerieel besluit van 13 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen.

Aanpassingen

De verlenging van de termijn tussen twee periodieke onderzoeken

Deze besluiten bepalen dat het erkend organisme voortaan de termijn voor het verlengen van een periodiek onderzoek van een stoomtoestel mag verlengen, mits naleving van de volgende voorwaarden:

  • een bepaalde maximumtermijn mag niet worden overschreden;
  • de verlenging van de termijn mag de veiligheid van het stoomtoestel niet in het gedrang brengen;
  • het erkend organisme bepaalt de voorwaarden waaronder de verlenging kan worden toegekend.

Voor stoomgeneratoren van de vierde groep kan een verlenging van deze termijn tussen twee periodieke onderzoeken evenwel enkel toegekend worden door de met het toezicht belaste ambtenaar.

De voor 6 mei 2022 door de inspectie toegekende verlengingen van de termijn tussen twee periodieke onderzoeken blijven van kracht tot hun geldigheidsduur verstreken is.

De controle van de afstelling van veiligheidskleppen

De controle van de afstelling van de veiligheidskleppen van stoomgeneratoren en stoomvaten moet gebeuren binnen een termijn die gelijk is aan of die korter is dan deze voor het periodiek onderzoek. Deze controle kan uitgevoerd worden door een erkend organisme, door een gespecialiseerde dienst of door de fabrikant.

De kennisgeving aan de arbeidsinspectie

De kennisgevingen aan de arbeidsinspectie betreffende het proefstoken, het in gebruik nemen en het buiten gebruik stellen van stoomgeneratoren worden opgeheven.

De erkenning van de gevolmachtigde organismen

Tenslotte wordt er verduidelijkt dat de gevolmachtigde organismen erkend worden volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

Stoomplatform en Association Française des Ingénieurs en Appareils à Pression (AFIAP)

Het Vlaamse Platform voor Duurzaam Stoomgebruik (Stoomplatform) van Energik VZW biedt een informatiebrochure met een overzicht van 10 veelgebruikte technologieën om op een kostenefficiënte manier te investeren in duurzaam gebruik van energie tijdens de opwekking, het transport en de afname van stoom. De technieken worden voorgesteld in cases met gerealiseerde kleinschalige ingrepen op stoominstallaties. De cases verhogen de veiligheid en/of efficiëntie en tonen aan dat ze op een financieel gunstige termijn kunnen worden gerealiseerd.

De brochure is beschikbaar op de website van het Stoomplatform: Best Practices bij Stoomgebruik (PDF, 5,51 MB).

Het Stoomplatform heeft in recente jaren ook verschillende edities van haar “Stoomatlas” uitgebracht. Op de website van het Stoomplatform vindt u de verschillende edities:

Ook de website van het Franse Association Française des Ingénieurs en Appareils à Pression (AFIAP) bevat richtlijnen en technische gidsen.

Sedert 2019 is er binnen het AFIAP ook een werkgroep “waarnemingscentrum voor drukapparatuur” opgericht met als doel alle feedback op het gebied van drukapparatuur te verzamelen, de betrouwbaarheid van de gegevens, de verwerking en de analyse ervan te waarborgen, en een jaarlijks samenvattend document te verstrekken. De structuur voor het verzamelen van gegevens en het compilatieproces moeten neutraal en onafhankelijk zijn. Het Franse Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (BARPI) analyseert voor AFIAP periodiek lessen uit drukongevallen uit de Aria-databank, waarbij 2018, 2019 en 2020 de meest actuele zijn. De analyse ervoor ging over de tijdsperiode 2010-2017.

Meer info