Richtlijn (EU) 2023/2668 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk

01.12.2023
Op 30 november 2023 werd de richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees parlement en de raad van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De belangrijkste wijzigingen zijn de verlaging van de beroepsblootstellingsgrenswaarde voor asbest en de verandering van meettechniek:

  • De huidige beroepsblootstellingsgrenswaarde wordt in eerste instantie 10 keer verlaagd.
  • Uiterlijk 6 jaar na inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn moeten de metingen gebeuren aan de hand van elektronenmicroscopie, een meer performante techniek dan de momenteel gebruikte lichtmicroscopie. Indien met elektronenmicroscopie ook zeer dunne asbestvezels worden geteld, blijft de numerieke waarde van de grenswaarde vervolgens behouden, indien niet wordt deze nogmaals 5 keer verlaagd.

Verder legt de richtlijn een aantal expliciete risicobeheersmaatregelen op, worden de opleidingsvereisten aangescherpt, en worden er een aantal ziekten aan de niet limitatieve lijst van asbestgerelateerde aandoeningen toegevoegd.

Lees de volledige tekst van de richtlijn op EUR-Lex: Richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingsrichtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, dit wil zeggen op 20 december 2023.  Ze dient uiterlijk 2 jaar na de inwerkintreding ervan te worden omgezet in nationaal recht.