Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

24.03.2021
In navolging van de beslissing van de regering en het coronacommissariaat om sneltests ruim (op repetitieve basis) in te zetten in ondernemingen om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden, heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) het kader uitgewerkt waarbinnen deze sneltests mogelijk zijn.

Dit kader is gebaseerd op het unaniem advies van de sociale partners van 23 maart 2021 over het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis (PDF, 198 KB).

Dit kader heeft geen betrekking op zelftests, maar gaat enkel over sneltests die in een ondernemingscontext worden afgenomen door de preventiediensten.

Het inzetten van sneltests ontslaat de partijen in geen geval van de verplichting om de preventiemaatregelen zoals bepaald in de generieke gids en de sectorgidsen, na te leven en mag ook geen middel zijn om een afwijking te verkrijgen op de quarantaineverplichting. Het inzetten van tests moet bovendien steeds gepaard gaan met een controle op de preventiemaatregelen en indien nodig een bijsturing ervan.

Hierbij moet bovendien worden benadrukt dat een negatief testresultaat niet noodzakelijk wil zeggen dat men niet besmettelijk is. Personen met een relatief lage virale load worden niet gedetecteerd. Duiding en heldere communicatie hieromtrent zijn nodig. Het moet ook duidelijk zijn wat het gevolg is van een positief testresultaat na een sneltest. Dit dient in elk geval te leiden tot quarantaine en contactopsporing (en registratie in de database).

De werknemers moeten hun toestemming geven om zich te laten testen en deze moet vrijwillig worden gegeven. Daarom is het van groot belang om het doel van de tests adequaat toe te lichten.

Het gaat om een verwerking van gezondheidsgegevens, waarbij de privacy moet zijn verzekerd bij elke stap in de teststrategie. Testresultaten mogen in geen enkel geval aan de werkgever worden meegedeeld.

Testkits bestemd voor het testen van werknemers kunnen alleen worden aangevraagd door de arbeidsartsen en moeten ook rechtstreeks aan arbeidsartsen worden afgeleverd.

Meer info over dit kader is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema’s > Coronavirus: