Wereldventilatiedag en wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

09.11.2022
De eerste jaarlijkse wereldventilatiedag (#WorldVentil8Day) vond plaats op 8 november 2022. De dag wil mensen bewust maken van het belang van ventilatie in gebouwen als cruciaal onderdeel van de gezondheid en het welzijn van mensen. Tegelijkertijd dient de dag als erkenning en viering van de actoren die zich inzetten voor een betere binnenluchtkwaliteit.

Op de wereldventilatiedag vinden over de hele wereld een reeks persoonlijke en online evenementen en discussies plaats. Centraal staat het vieren van ventilatie (#CelebrateVentil8). De dag werd geïnitieerd door een groep onderzoekers en beroepsorganisaties die gepassioneerd zijn over het belang van ventilatie. Meer informatie is beschikbaar op de website www.worldventil8day.com.

Betrokken beroepsorganisaties

Volgende beroepsorganisaties doen mee aan de Wereldventilatiedag. Velen komen uit het Verenigd Koninkrijk of hebben een Angelsaksische achtergrond:

Sommige van deze organisaties hebben hierover ook bericht op hun websites:

Ook de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft hierover een bericht gepubliceerd en verwees daarbij naar de toekomstige nieuwe ventilatiewet (zie ook hieronder): Wereldventilatiedag.

Ventilatiewet

Binnenkort zal België ook een ventilatiewet hebben, naast de bepalingen die reeds voorzien zijn in art. III. 1-34 t.e.m. art. III. 1-37 van de codex over het welzijn op het werk, en voor wat Vlaanderen betreft het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu en voor Wallonië een globaal kader met het decreet van 31 januari 2019 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht (maar nog zonder uitvoeringsbesluit). Er is geen specifieke regelgeving (met concrete waarden) voor Wallonië en Brussel wat betreft gezondheidsrisico’s, maar wel algemene informatie (en ook regelgeving wat betreft energiebeheersing) op de webpagina Pollution de l’air intérieur van L’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) en de webpagina Binnenlucht van Leefmilieu Brussel.

Er bestaan ook ventilatienormen zoals NBN EN 13779 en NBN EN 16798-3 maar deze worden voornamelijk gebruikt in het kader van de regelgeving rond energie.

Op 6 september 2017 (vóór de coronapandemie) gaf de Hoge gezondheidsraad (HGR) zijn advies 8794 over binnenluchtkwaliteit, dat raadpleegbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Advies 8794 - Binnenluchtkwaliteit.

Op donderdag 27 oktober 2022 werd immers het wetsontwerp plenair in de federale Kamer goedgekeurd (met 79 ja-stemmen op een totaal van 133). Meer informatie over het wetsontwerp op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

De komende dagen wordt de publicatie in het Belgisch Staatsblad verwacht. Nadien zullen nog uitvoeringsbesluiten volgen.

Volgende documenten over de bespreking en stemming kunnen geconsulteerd worden op de website van de Kamer:

Over de ventilatiewet verschenen volgende berichten op deze BeSWIC website: