Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

28.07.2022
De federale regering heeft het voorbije jaar een ventilatieplan uitgewerkt dat op 12 juli 2022 als wetsontwerp werd ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voorgeschiedenis

Op het Overlegcomité van 20 augustus 2021, toen nog in volle COVID-19-crisis, werd beslist om een binnenluchtkwaliteitstrategie op lange termijn te ontwikkelen.

Op de agenda van de Ministerraad van 18 maart 2022 stond de eerste lezing gepland van het wetsontwerp.

Op 4 april 2022 verspreidde Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een perscommuniqué, dat beschikbaar is op de website van de minister: Binnenluchtkwaliteit: beleid van de toekomst en wetgevend kader.

Ook de VRT berichtte hierover: Federale regering komt met "ventilatieplan" voor publiek toegankelijke ruimtes.

Op de Ministerraad van 8 juli 2022 was er de tweede lezing van het voorontwerp van wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke, gesloten plaatsen.

Ondertussen is het wetsontwerp op 12 juli 2022 ingediend in De Kamer als document 2820. Het document is beschikbaar op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Parlementair Document 55K2820 - Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Over het wetsontwerp

Het voorliggende voorontwerp van wet beoogt de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen en resulteert in een breed en transversaal wetgevend initiatief. Tijdens de totstandkoming van dit wetgevend initiatief is er overleg gevoerd met de verschillende sectoren en de deelstaten.

De algemene doelstellingen van het wetsontwerp zijn:

  • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering;
  • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om actief na te denken over de bestaande toestand en op welke manier ze een betere binnenluchtkwaliteit kunnen behalen via een risicoanalyse en actieplan;
  • de basis leggen voor een certificatie en labelling om op een onafhankelijke en objectieve manier vast te stellen wat het aandeel aan ventilatie en luchtzuivering is dat op een bepaalde plaats behaald kan worden en om een deel van de ingezamelde gegevens via een label op een begrijpelijke manier te communiceren aan de burgers;
  • het oprichten van een platform inzake binnenluchtkwaliteit om de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren, om de werkzaamheden ter verbetering en voorkoming van risicosituaties te ondersteunen, om, zowel op nationaal als op internationaal niveau, beleidsadviezen te verschaffen.

Meer info

Andere BeSWIC-artikels over ventilatie

Tijdens de coronaperiode werd het belang van ventilatie duidelijker/belangrijker. Er werd in het voorjaar 2021 ook een ventilatiegids uitgewerkt. Over ventilatie verschenen op deze BeSWIC website volgende berichten: