Ziekteafwezigheid in de publieke sector

12.12.2022
Medex heeft een publicatie uitgebracht met daarin een overzicht van de federale ziekteafwezigheden in 2020 en 2021. Dit is de tweede studie van Medex in 2022, na een eerdere studie over arbeidsongevallen in de publieke sector.

Over de eerste studie verscheen volgend BeSWIC-bericht: Studie van Medex over arbeidsongevallen bij ambtenaren.

In dit artikel wordt een korte samenvatting gegeven over de studie zond ziekteverzuim bij ambtenaren en de wetgeving rond afwezigheid zonder ziektebriefje. Tenslotte worden er een aantal parlementaire vragen over ambtenaren opgelijst.

Over de studie

In de studie wordt een uiteenzetting gegeven van zowel de ziekteafwezigheden als de medische oorzaken die aan de basis ervan liggen. Ook de cijfers over de controles op deze afwezigheden worden toegelicht. Daarnaast werpt men een blik op de ééndagsafwezigheden.

Medex speelt een belangrijke rol bij de medische expertises betreffende werkhervatting na langdurige afwezigheid. In volgend BeSWIC-artikel worden aanbevelingen gegeven rond medische expertises: Richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen rond het verloop en de opvolging van medische expertise.

Gelet op de periode waarin de studie werd gevoerd, worden de cijfers gedomineerd door de coronapandemie. De meerderheid van de controles gebeuren op basis van de Bradfordindex. Binnen de niveaus A t.e.m. D wordt in niveau C een aparte categorie van de penitentiair beambten gemaakt (Cepi). Zij vormen een unieke groep werknemers die zich moeten handhaven in een moeilijke omgeving en daardoor vaak afwijkende cijfers vertonen in vergelijking met de rest van de ambtenarenpopulatie. Wat de taken van een penitentiair beambten inhouden, wordt goed verwoord in volgend filmpje op de website van de FOD Justitie: Werken in de zorg.

Ook volgend BeSWIC-artikel verwoord treffend de arbeidsomstandigheden in deze sector: Arbeidsomstandigheden achter de tralies.

Medex wil via deze publicatie de federale werkgevers de nodige gegevens bezorgen om hun beleid aangaande ziekteafwezigheid af te toetsen en waar mogelijk bij te sturen. Er worden ook aanbevelingen gegeven rond preventie. Het gaat over:

  • aanbevelingen ter preventie van infectieziekten;
  • aanbevelingen voor minder werkgerelateerde stress;
  • ergonomische aanbevelingen;
  • aanbevelingen voor een gezonde levensstijl.

In de algemene aanbeveling wordt verwezen naar het federale actieplan voor mentale veerkracht. Volgend BeSWIC-artikel lichtte dit plan toe: Federale informatie- en sensibiliseringscampagne over mentaal welzijn op het werk.

Rond deconnectie bij de ambtenaren verscheen volgend artikel op BeSWIC: Recht op deconnectie voor federale ambtenaren.

In de infographic van de FOD Volksgezondheid, die op bevatbare manier een samenvatting geeft van de studie, wordt informatie gegeven over:

  • het percentage ziekteafwezigheid (aantal, frequentie en duur) en de vergelijking met de privésector;
  • welke ambtenaren (in leeftijd, geslacht, niveau en statuut) afwezig zijn;
  • de medische oorzaken;
  • controleresultaten;
  • werkhervatting met verminderde prestaties;
  • re-integratie door de Commissie voor vervroegde pensionering om medische redenen.

Meer info en de volledige studie is beschikbaar in volgend bericht op de website van de FOD Volksgezondheid: Publicatie "Ziekteafwezigheid bij federale ambtenaren in 2020 en 2021”.

De website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) biedt statistieken over:

Vorige cijfers

De vorige jaren publiceerde Medex ook al cijfers (onder meer aan de hand van infographics), maar geen uitgebreide studies. Lees volgende berichten hierover op de website van de FOD Volksgezondheid:

Afwezigheid zonder ziektebriefje

Ambtenaren hadden al een wettelijke regelgeving om tweemaal per jaar één dag afwezig te zijn zonder doktersattest, geregeld bij Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

In de privésector kan men sinds de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid driemaal per jaar één dag afwezig zijn zonder ziektebriefje.

Parlementaire vragen

Op deze BeSWIC website verschenen er ook enkele parlementaire vragen over ambtenaren:

Ook over de sector “Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties” zijn er enkele parlementaire vragen en een link met ambtenaren.