Zittend of staand werk

Zittend werk

Het lichaam wordt bij het uitvoeren van de taken optimaal ondersteund door middel van een stoel (met armsteunen) en een tafel. Maar te lang zitten is sterk af te raden omwille van de noodzaak aan beweging en aangezien we moeten vermijden altijd in dezelfde houding te werken.

Er zijn ook enkele nadelen aan zitten zoals: een beperkter zicht op de omgeving, minder kracht, noodzakelijke been – en voetruimte is niet altijd aanwezig. De duur van het zitten, de activiteiten die tijdens het zitten moeten uitgevoerd worden en de kwaliteit van het meubilair zijn bepalend of er een verhoogde kans is op rugklachten of andere musculoskeletale aandoeningen.

Aanbevelingen:

Kantoortaken

 • vuistregel: hoogte stoel is gelijk aan hoogte van knieholte
 • beenruimte: 50 cm breed, 65 cm diep
 • bureaustoelen, richtlijnen:
  • hoogte tussen 38 en 54 cm;
  • vrije beenruimte onder de zitting, zodat de knieën 90° en meer kunnen buigen;
  • vijf poten;
  • ruggensteun van minimaal 30 cm;
  • ruggensteun moet onafhankelijk van de zitting kunnen bewegen;
  • open ruimte tussen ruggensteun en zitoppervlak;
  • uitgehold zitoppervlak om glijden te voorkomen en voorwaartse afronding om druk onderaan de dij te voorkomen;
  • armsteunen moeten hoog genoeg zijn en kort;
  • kussen moet niet te dik zijn (onstabiel zitten);
  • kussen met stof overtrokken zodat er enige frictie is waardoor men blijft zitten;
  • dynamisch zitten.

Andere taken:

Door de grote diversiteit van het overige zittend werk is het niet evident om algemeen geldende aanbevelingen op te maken. De eisen die aan de stoel worden gesteld, zijn veel meer onderhevig aan bijkomende eisen voortkomend uit de werksituatie (labo, chemische nijverheid, statische elektriciteit, onderhoudsvriendelijk, stevigheid…).

Het is wel duidelijk dat hoe langer een persoon moet zitten in een statische houding de aanbevelingen voor kantoorstoelen hier eveneens gelden naast de jobspecifieke eisen.

Voor een goede werkhouding en beheersing van de zitbelasting bij een gewone stoel of verhoogde stoel gelden de volgende minimale aanbevelingen:

 • De voeten moeten kunnen steunen op een plat vlak waarbij de zithoogte aangepast is aan de onderbeenlengte.
 • De rugsteun moet in hoogte verstelbaar zijn.
 • De zitting moet in hoogte verstelbaar zijn.
 • De zitting moet vooraan afgerond zijn.

Bij precisiewerk zoals fijne repetitieve montagewerkzaamheden is het belangrijk dat de armen kunnen steunen (op tafel of op armsteunen) en dat men bij de werkzaamheden het contact met de rugleuning kan behouden. Een (dynamisch) naar voor gekantelde zitting zal deze houding bevorderen.

Staand werk

Bij staand werk is het de statische belasting van de spieren, de samendrukking van de zachte weefsels en de hydrostatische druk in de benen, die vermoeidheid kan veroorzaken. Daarbij bepalen de positie van de armen en van de rug in grote mate of er zich een risico voordoet. Vandaar dat langdurig staand werken zeker moet vermeden worden en dat ook de houding, kracht en bewegingsfrequentie moeten geëvalueerd worden.

Toch zijn er enkele voordelen aan staand werken:

 • Reikwijdte is groter.
 • Lichaamsgewicht kan gebruikt worden om krachten uit te oefenen.
 • Staand werken vraagt minder beenruimte.
 • De benen zijn zeer effectief om vibratie op te vangen.
 • De druk op de lumbale tussenwervelschijven is kleiner.
 • Voor de rechtopstaande houding is een minimale spieractiviteit nodig waardoor het geen aandacht vraagt.
 • Het vermogen van de rompspieren is tweemaal zo groot staand.

Aanbevelingen:

 • Vuistregel: alle objecten die door staande werknemers gebruikt worden, moeten zich tussen heup en schouderhoogte bevinden om een voorovergebogen romp of een houding waarbij de armen boven schouderhoogte gehouden worden, te vermijden. De objecten moeten voor de schouderlijn opgesteld staan om draaibewegingen in de armen en/of rotaties met de romp te vermijden.
 • Het werkvlak bevindt zich algemeen op ellebooghoogte, maar is sterk afhankelijk van de specifieke taak.
 • Voor nauwkeurig of fijn werk: werkvlak hoger om visuele afstand te verkleinen en de voorarmen op tafel te kunnen steunen.
 • Voor zwaar werk: werkvlak lager om grotere verticale kracht te kunnen geven.
 • Hulpmiddelen:
  • stoel om tijdelijk te rusten; voetsteun tijdens het werk zodat de achterwaartse rotatie van de pelvis 4 tot 6 graden toeneemt;
  • voetmat waardoor het ongemak daalt, er minder vermoeidheid optreedt en er geen direct contact meer is met de koude vloer;
  • stasteun.

Wat gebeurt er bij volgende nefaste inrichtingen?

 • Werken met de handen te hoog en/of te ver weg:holle rug en lage rugpijn.
 • Werkoppervlak te laag: rompbuiging en spanning in rugspieren.
 • Componenten zijwaarts: geroteerde romp, slechte voet en/of knie positie.

De keuze tussen staan of zitten hangt vooral af van de taken (zie afbeelding hieronder).

aard_vh_werk.jpg

(Bron: Arbeidsinspectie Nederland)

Afwisselen is beste keuze

Langdurige statische houdingen hebben een negatieve invloed op het ontstaan van overbelastingsletsels. Door afwisseling in werkhoudingen, pauzes, andere taken kan men deze invloed beperken. Afwisseling tussen zitten en staan vraagt wel aangepast meubilair bij kantoorwerkzaamheden en is bij productieactiviteiten enkel uit te voeren als de basisopstelling is voorzien voor staand werk.

Verplichte risicoanalyse

Titel 1 betreffende de werkzitplaatsen en rustzitplaatsen van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk, verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren voor elke activiteit die staand wordt verricht. De risicoanalyse dient rekening te houden met het al dan niet aanhoudend of doorgaans staand uitvoeren van de activiteiten, evenals met de duur en de intensiteit van de blootstelling aan de statische belasting (art. VIII.1-1, § 1).

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er een risico aanwezig is, moet de werkgever ervoor zorgen dat er een rustzitplaats ter beschikking is ofwel de activiteiten zodanig organiseren dat men zittend kan werken op een werkzitplaats (art. VIII.1-1,  § 2). Titel 1 van boek VIII van de codex bepaalt wanneer en hoeveel rustpauzes er ingesteld moeten worden (art. VIII.1-1,  § 3). De werkzitplaatsen en rustzitplaatsen dienen te beantwoorden aan bepaalde eisen en de keuze wordt bepaald door een risicoanalyse (art. VIII.1-3).

Ergonomie - Externe documentatie

Belgische Preventie-instituten

In België zijn er preventie-instituten die heel wat informatie ter beschikking stellen in verband met ergonomie:

 

Dossiers Ergonomie

Op de site van het Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) (France):

Op de site van SuvaPro (Suisse):

 

Publicaties

L'intervention en ergonomie (IRSST – Canada - 2011)

Referenties en samenvatting op de site van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST): L'intervention en ergonomie

 

Buitenlandse instituten 

 

Beroepsverenigingen

Ergonomie - Tools

Van analyse naar oplossing, een stappenplan voor concept-ergonomie

Dit instrument helpt u om de ergonomische benadering te organiseren en in etappes te plannen door te beginnen met een analyse van de taken en van de arbeidsorganisatie.

De tool: Van analyse naar oplossing, een stappenplan voor concept-ergonomie

Knelpunten detecteren: checklist

Aan de hand van vragen helpt dit instrument u om de risico's op te sporen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Elk positief antwoord vertaalt een potentieel risico voor de arbeidsorganisatie.

De tool: Knelpunten detecteren: checklist

Ergonomie - Publicaties

Déparis methode (FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg)

De Deparis-gidsen (SOBANE) maken het mogelijk om het geheel van een arbeidssituatie op een participatieve manier te benaderen, op basis van de reële arbeidsactiviteit, teneinde acties te bepalen waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Het gaat om instrumenten die het mogelijk maken om een ergonomische aanpak in te voeren.

Op de site Sobane.be: de Deparis-gidsen

Parlementaire vragen

 • 21608 Kamer - Het maximum toegelaten gewicht dat door arbeiders mag worden getild

Ergonomie - Regelgeving

Welzijnswet

In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 moet een werkgever maatregelen nemen voor het bevorderen van het welzijn van de werknemers. Ergonomie heeft hierbij een belangrijke plaats gekregen aangezien het één van de domeinen is in de welzijnswet.

De andere domeinen zijn: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid, de psychosociale aspecten veroorzaakt door het werk met aandacht voor geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu wat betreft hun invloed op de andere domeinen.

Ergonomische principes in de wetgeving

De principes van de ergonomie vormen een rode draad doorheen de wetgeving.

De werkgever moet het werk aanpassen aan de mens, met het oog op het concept van werkplekken, de keuze van de arbeidsmiddelen en de werkmethode.

De werkgever is verplicht de risico’s op het werk te analyseren en de preventie te plannen gebaseerd op een systeembenadering waarin volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.

Preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen moeten getroffen worden op verschillende gebieden waarbij er duidelijke raakvlakken zijn met de ergonomie:

 • organisatie van de onderneming;
 • inrichting van de arbeidsplaats;
 • conceptie en aanpassing van de werkpost;
 • keuze en gebruik van arbeidsmiddelen;
 • bescherming tegen fysische agentia;
 • keuze en gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij;
 • veiligheids- en gezondheidssignalering;
 • gezondheidstoezicht;
 • psychosociale aspecten.

Ook in de taakomschrijving van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt verwezen naar aspecten die betrekking hebben op ergonomie (risicoanalyse, omgevingsfactoren, analyse van de arbeidsbelasting, technische en organisatorische maatregelen, fysieke en mentale vermoeidheid, werkgerelateerde oorzaken van ongevallen en beroepsziektes,…)

Ook de preventieadviseur-arbeidsarts moet de interactie tussen de mens en zijn werk onderzoeken met het oog op het aanpassen van het werk aan de mens (aangepaste werkmethodes, aangepaste werkplekken,…).
Van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt verwacht dat het advies geeft over nieuwe arbeidsmiddelen, arbeidsomstandigheden, de impact van omgevingsfactoren, de maatregelen voor aanpassingen van de techniek ter voorkoming van vermoeidheid en specifieke maatregelen voor de aanpassing van werkposten aan mensen met een handicap.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk.

Er bestaat ook specifieke reglementering voor de grootte en de kwaliteit van werkruimtes, voor de verlichting, voor het klimaat (temperatuur, vochtigheid en verluchting).

Ook zijn er verwijzingen naar ergonomie in de wetgeving met betrekking tot: arbeidsmiddelen, werkkledij en persoonlijke beschermingmiddelen, moederschapsbescherming, tijdelijke of mobiele werkplaatsen, nachtwerk, werkzitplaatsen en rustzitplaatsen, signalisatie op het werk, jongeren op het werk, interims.

Titel 3 betreffende het manueel hanteren van lasten van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk

Deze regelgeving legt een hele reeks van preventieve maatregelen vast met betrekking tot het manueel hanteren van lasten.

Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden van gevaren gerelateerd aan:

 • de last
 • de lichamelijke inspanning
 • de taak
 • de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden

Daarnaast worden de verplichtingen van de werkgever vermeld. De werkgever moet preventieve maatregelen nemen die in de eerste plaats gericht zijn op het vermijden van het risico door technische en organisatorische oplossingen. De risico’s moeten geëvalueerd en verminderd worden. De werknemers moeten geïnformeerd en opgeleid worden met het oog op het verminderen van de risico’s. Ook is er medisch toezicht voor werknemers die blootgesteld zijn aan risico’s.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Ergonomische belasting > Manueel hanteren van lasten.

Titel 2 betreffende beeldschermen van boek VIII van de codex

Deze regelgeving legt een hele reeks preventieve maatregelen of minimumvoorschriften vast.

De werkgever moet:

 • een analyse van de beeldschermwerkposten verrichten;
 • passende maatregelen nemen voor aanpassingen van de werkplek, de werktafel en stoel, het beeldscherm en toetsenbord, de programmatuur, de werkomgeving in functie van het klimaat, de verlichting en de werkorganisatie;
 • opleiding voorzien voor beeldschermwerkers
 • medisch toezicht voorzien voor onder andere het gezichtsvermogen (nood aan correctiemiddel).

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Ergonomische belasting > Beeldschermen.

Titel 3 betreffende trillingen van boek V van de codex

Deze wetgeving is zowel gericht op hand-arm trillingen (bijvoorbeeld door trillend handgereedschap) als op trillingen van het gehele lichaam (bijvoorbeeld in voertuigen). Men moet trillingen vermijden. Indien dat niet mogelijk is, moet men een risico-evaluatie maken waarbij men rekening houdt met de grenswaarden. Bij risico’s moet men technische en organisatorische maatregelen nemen. Blootgestelde medewerkers staan onder medisch toezicht.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Omgevingsfactoren en fysische agentia > Trillingen.

Europese normen

In verschillende Europese normen komen aspecten m.b.t. fysieke belasting aan bod. Enkele voorbeelden van dergelijke normen zijn: 
De norm ISO 11228 ‘Ergonomics - Manual Handling’ geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten. Elk van de drie delen van de norm behandelt een specifiek aspect: 'tillen en dragen' (deel 1 - 2003), ‘duwen en trekken’ (deel 2 - 2007) en ‘hanteren van lichte lasten aan een hoge frequentie’ (deel 3 - 2007).
Andere interessante normen zijn:

 • EN 547  Veiligheid van machines - menselijke lichaamsafmetingen
 • EN 614  Veiligheid van machines - ergonomische ontwerpprincipes
 • EN 894  Veiligheid van machines - ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen
 • EN 29241  Ergonomische eisen voor kantoorwerk met terminals met beeldschermen (Video Display Terminals)

In de praktijk toetsen experten in de ergonomie de werksituaties aan deze normen. Toch vormen ze ook voor niet specialisten vaak een interessante bron van informatie met eenvoudige checklists. 

In de praktijk

 • Ergonomie / Risicoanalyse

  Praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie

  De beroepsvereniging voor ergonomie VerV heeft een praktijkrichtlijn ontwikkeld die aan de hand van 5 stellingen beschrijft hoe de risicoanalyse ergonomie er uit ziet, welke elementen ze bevat en welke actoren betrokken zijn.
 • Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Participatieve ergonomie om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen

  In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op de voordelen van participatieve ergonomie (PE), waarbij werknemers worden betrokken bij het plannen en bewaken van werkzaamheden, om werkgerelateerde aandoeningen aan het...
 • videocursus
  videocursus
  Ergonomie

  Videocursus over ergonomie op kantoor

  Op kantoor is beeldschermwerk wijdverspreid. Langdurig werken in een belastende houding kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen. Dat komt meestal omdat ergonomische principes niet gevolgd worden. Deze videocursus legt uit wat werknemers kunnen doen om de werkplek aan te passen en het...
 • ergoscan
  ergoscan
  Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Ergoscan® in uw bedrijf

  Tijdens een bezoek aan uw onderneming voert een ergonoom van Prevent observaties uit en voert hij/zij gesprekken met operators en leidinggevenden. U ontvangt feedback die u inzicht geeft in de ergonomiegerelateerde problemen op korte en lange termijn en hoe u deze kan aanpakken.
 • Telewerk
  Telewerk
  Telewerk / Ergonomie

  Ergonomie en telewerken

  De Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) lanceerde op 19 september 2019 haar praktijkrichtlijn over ergonomie en telewerken: “Telewerk is ook beeldschermwerk. Ergonomie thuis is een gedeelde verantwoordelijkheid.”
 • VerV
  VerV
  Ergonomie

  Praktijkrichtlijn kantoorergonomie

  De werkgroep kantoor van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) heeft een praktijkrichtlijn rond kantoorinrichting opgesteld. Het resultaat is een consensus over een aantal principes rond werken op kantoor met infografics en postermateriaal.
 • ergoscan.jpg
  Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  Voeding, dranken en tabak

  Ergonomische oplossingen voor de voedingsindustrie - Syntheserapport Ergoscan®

  Prevent heeft op vraag van Alimento, de sectororganisatie van de voedingsindustrie, de Ergoscan® ontwikkeld. Alimento biedt aan de leden uit de sector de mogelijkheid om een dergelijke Ergoscan® te laten uitvoeren. Verscheidene bedrijven hebben dat al gedaan en de resultaten zijn verzameld in een...
 • waarom-lang-zitten-slecht.jpg
  Ergonomie

  Minder zitten op kantoor

  De hoogopgeleide werknemer zit op een gemiddelde doordeweekse dag 10,1 uur, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Aangezien een groot deel van de zittijd op kantoor wordt doorgebracht, is dit de aangewezen plek om die zittijd te verminderen. Maar hoe doet men dat?
 • hulpmiddelen.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...
 • napo_back_healthy_future.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...

Nieuws en evenementen

11.10.2021

Op de blog: een dynamische houding is de sleutel tot een gezond bewegingsapparaat

Beweging is essentieel om het bewegingsapparaat gezond te houden en hoe minder men beweegt, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen. De nadelige...
kerncijfers ergonomie
kerncijfers ergonomie
11.09.2020

Op de blog: kerncijfers ergonomie in België

Van de Belgische werknemers met werkgerelateerde gezondheidsklachten is dit bij 57% te wijten aan lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de...
10-10-10
10-10-10
27.08.2020

10-10-10-campagne wisselwerken

In het kader van hun 10-10-10-campagne vragen de Vlaams Ergonomievereniging (VerV) en het Vlaams Instituut Gezond Leven aan alle mensen met een...
ergonomie
ergonomie
29.05.2020

Op de blog: posters over bureelergonomie

De Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) lanceerde een campagne hoe men zijn werkplek het best kan instellen. De 10 tips voor een goede inrichting van...
exoskeleton
exoskeleton
15.07.2019

Op de blog: onderzoek naar het gebruik van robotpakken bij magazijniers

Exoskeletons of robotpakken zijn nog onvoldoende ontwikkeld om in te zetten voor het heffen en verplaatsen van zware dozen in magazijnen. Ze beperken...
samenwerking
samenwerking
30.07.2018

Samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en VerV

De recent afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en de Vlaamse ergonomievereniging (VerV) creëert een zeer interessante win-win situatie...
beeldschermwerk
beeldschermwerk
15.05.2018

Op de blog: beeldschermwerk leidt bij 2 op 3 werknemers tot fysieke klachten

Uit een onderzoek van HR-dienstverlener Attentia bij meer dan 6.000 Belgische personeelsleden blijkt dat 66 procent van de Belgische werknemers die...

Studiedag over ergonomie en collaboratieve robots (COBOTS)

27.03.2018 13:03 to 31.05.2018 00:05
Op 22 maart 2018 organiseerde de “Belgian Ergonomics Society” (BES) in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en...
Fedris
Fedris
20.11.2017

Versoepeling en uitbreiding van het Fedris programma voor lage rugpijn

Het preventieprogramma voor lage rugpijn van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) bestaat 10 jaar. Dankzij dit programma kunnen...
beeldscherm.jpg
31.08.2016

Het thema ‘Ergonomie’ is aangepast en staat online

De pagina’s met informatie over ergonomie werden geüpdatet en zijn opnieuw beschikbaar. De ergonomie, of anders gezegd de aanpassing van alle...