Chemische agentia

Chemische agentia zijn op elke werkplaats aanwezig. Ze kunnen zeer gevaarlijk tot bijna niet gevaarlijk zijn.        

 • Titel 1 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk

  De bescherming van de werknemers wordt geregeld door titel 1 betreffende de chemische agentia van boek VI van de codex.

  De risicoanalyse, die kadert in het dynamisch risico-beheersingssysteem en aan de basis ligt van verdere preventiemaatregelen, staat centraal.

Die regelgeving vertoont raakvlakken met andere Europese regelgeving, die betrekking heeft op de instelling en werking van de interne markt maar eveneens een impact heeft op de omgang met chemische agentia op de arbeidsplaats:

 • de REACH-verordening die de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen regelt op Europees niveau;
 • de CLP-verordening die indelings-, etiketterings- en verpakkingsregels voor stoffen en mengsels aangeeft.

Campagnes

 • Federale overheid leert jongeren veilig omspringen met chemische producten op het werk

 • Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

  In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren.
 • Campagne over kwartsstof in de bouwsector (2010-2012)

  Van oktober 2010 tot juni 2012 voerden het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een campagne voor de bescherming van de bouwvakkers tegen kwartsstof.

Chemische agentia - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2005)

De Europese en Belgische regelgeving betreffende gevaarlijke chemische producten vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de risico’s, gebonden aan het gebruik van gevaarlijke chemische producten, beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE Strategie.

Risktrainer voor kappers (Unie van Belgische Kappers – België – 2013)

Het handboek Risktrainer is een informatietool bedoeld om de kappers beter inzicht te geven in de risico’s voor hun veiligheid en gezondheid waarmee ze in het kapsalon dagelijks geconfronteerd worden. Een bewustwording van deze risico’s is van essentieel belang, ook al kunnen de gevolgen ervan slechts op lange termijn optreden. De goed geïnformeerde kapper zal de risico’s kunnen detecteren en de nodige maatregelen treffen om de gevolgen ervan te vermijden. 

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Risktrainer voor kappers.

Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

Deze brochure behandelt de voornaamste risico's die verbonden zijn aan het werken in chemische laboratoria: meer bepaald ontploffing, brand, chemische en thermische brandwonden, vrieswonden, elektrocutie, … Deze risico's en de preventiemaatregelen die ermee gepaard moeten gaan, worden nauwgezet beschreven. In de brochure zijn ook een aantal bijkomende maatregelen opgenomen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria.

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem (FOD Werkgelegenheid – België – 2014)

Deze brochure behandelt de wijze waarop de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels de omgang met chemische stoffen op het werk zal beïnvloeden. De zogenaamde CLP verordening (CLP staat voor "classification, labeling and packaging") verandert immers het indelingssysteem voor de identificatie en omschrijving van chemische gevaren in Europa, en de manier waarop deze informatie over de gevaren van chemicaliën wordt gecommuniceerd op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem.

Meting van de blootstelling aan styreen (FOD Werkgelegenheid – België – 2007)

Van het einde van 2005 tot midden 2007 heeft het Laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg metingen verricht van de blootstelling in elf bedrijven die styreen gebruiken. Styreen wordt ingedeeld in bijlage I van de richtlijn 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen) als schadelijk bij inademing en irriterend voor de ogen en de huid. Het gebruik kan sommige risico’s met zich meebrengen. Dit verslag geeft een overzicht van de verschillende blootstellingen en de meettechniek en geeft een aantal vaststellingen en besluiten weer.
Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Meting van de blootstelling aan styreen.

Parlementaire vragen

 • 1275 Kamer (27/04/2023) - Gevolgen van het opnemen van lood in bijlage XIV bij de REACH-verordening

 • 1017 Kamer - Solvay - Verontreiniging door perfluorverbindingen en risico's voor de werknemers

 • 22885, 22905, 23792 Kamer - Longziekten bij schoonmaakpersoneel

 • 6-1027 Senaat - Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken

 • 247 Kamer - Giftige stoffen in containers

 • 1050 Kamer - Voorzorgen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het werk

 • 755 Kamer - De blootstelling aan bisfenol A

 • 529 Kamer - Schoonmaakproducten met sproeiers

 • 235 Kamer - Gezondheid van de werknemers in de keramieksector

 • 610 Kamer - Controle van containers met textiel die over zee worden ingevoerd - Gevaar voor de werknemers

 • 18210 Kamer - Een betere bescherming van kappers en kapsters tegen de chemische producten die zij gebruiken

Onderzoeken

 • Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen (FOD Economie – België – 2019)

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) heeft in 2019 een studie laten uitvoeren waarin wordt nagegaan hoe een holistische visie kan worden ontwikkeld rond het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen in de Belgische context.

Chemische agentia - Regelgeving

Titel 1 betreffende de chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk is van toepassing op alle stoffen die op de werkplaats voorkomen.
Centraal staat de risicoanalyse, die kadert in het dynamisch risico-beheersingssysteem en aan de basis ligt van verdere preventiemaatregelen.

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, onder de rubriek Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia > Chemische agentia

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen)

De REACH-verordening werd in december 2006 goedgekeurd door het Europees Parlement en is op 1 juni 2007 in werking getreden. De meeste verplichtingen namen een aanvang vanaf 1 juni 2008.

De Europese REACH verordening legt de industrie verplichtingen op om chemische stoffen te registreren, het veilig gebruik ervan te beoordelen, in bepaalde gevallen te laten vergunnen en in bepaalde gevallen het gebruik te beperken.

Registratie van chemische stoffen

Bestaande en nieuwe chemische stoffen moeten worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Meer info daarover op de website van het ECHA, in de rubriek wetgeving > REACH > Registratie.

De Belgische REACH-helpdesk van de FOD Economie helpt de Belgische bedrijven om hun verplichtingen en verantwoordelijkheden te begrijpen.

Bescherming van de werknemer

Informatie over de bescherming van de werknemer in het kader van REACH vindt u op de website van ECHA.

CLP-verordening: toepassingsdata

De CLP-verordening werd in december 2008 goedgekeurd door het Europees Parlement en is op 20 januari 2009 in werking getreden. De verplichtingen voor stoffen dienden ten laatste op 1 december 2010 toegepast te worden en deze voor mengsels dienen ten laatste op 1 juni 2015 toegepast te worden.

Wat is CLP?

"CLP" staat voor Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels. Deze term wordt gebruikt om een onderscheid te maken met het mondiale ‘Globally Harmonised System’ (GHS) dat grotendeels gelijklopend is. De verordening voorziet in indelings-, etiketterings- en verpakkingsregels voor stoffen en mengsels.

Verband met REACH

Waar REACH voornamelijk een grote impact heeft op producenten en importeurs van stoffen, heeft CLP een grote impact op downstream-users zoals formulatoren die deze stoffen en mengsels op de markt brengen. De nieuwe CLP-indeling diende voor 3 januari 2011 ter kennis gebracht te worden bij een nieuw hiertoe opgericht Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Nationale helpdesk

CLP voorziet zoals REACH dat de lidstaten nationale helpdesks instellen om de producenten, importeurs, gebruikers en overige belanghebbenden informatie te verstrekken. De Belgische CLP helpdesk werd opgericht binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In de praktijk

 • chesar.jpg
  Chemische agentia

  Chesar tool voor beoordeling en rapportering van chemische veiligheid

  De computertool Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) helpt ondernemingen om chemische veiligheidsbeoordelingen en -rapporten in het kader van de Europese REACH-verordening op te maken.

Nieuws en evenementen

04.12.2023

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

In het Belgisch Staatsblad van 4 december 2023 werd het koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het...
06.11.2023

Op de blog: fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van...
23.08.2023

CheSSE: veilig omgaan met chemische stoffen

‘Chemical Safety in Science Education’ (CheSSE) is een website met toegankelijke, actuele, online bronnen over chemische veiligheid voor scholen...
02.08.2023

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...
27.04.2023

Updates van BeSWIC-berichten over risico’s in de bouwsector

Op 14 april 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding...
27.04.2023

Op de blog: 3 filmpjes van Prevent Agri over de gevaren van mest- en kuilgassen en luchtwassers

In de landbouwsector gebeuren heel wat ongevallen, soms met zware gevolgen. Machines zijn niet altijd de oorzaak. Mestgassen, kuilgassen of het...
logo_fod_zwart_wit.png
21.01.2020

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 2020 wijzigt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en bepaalde voorschriften...
22.03.2023

Op de blog – Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de...
15.02.2023

De Europese Commissie wil nieuwe grenswaarden voor werkgerelateerde blootstelling aan lood en diisocyanaten

De Europese Commissie (EC) heeft recent enkele maatregelen genomen om de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico's in verband met de...
11.10.2022

Op de blog – CO-risico’s: update webpagina’s en sensibilisering voor het najaar

Met de komst van de herfst wordt de verwarming bij velen terug aangezet. Dit zorgt tegelijkertijd voor een stijging van de CO-risico’s (...