Rollen en verantwoordelijkheden in de onderneming

De werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de welzijnswet. Dit betekent concreet:

 • een intern werkhervattingsbeleid opzetten;
 • individuele werkhervattingsprocedures voorzien;
 • de uitwerking van de re-integratiesplannen als de werknemers kunnen re-integreren.

De contacten van de zieke werknemer met de werkomgeving verlopen meestal via de directe leidinggevende. Hij of zij:

 • heeft best een sleutelrol bij het re-integratietraject;
 • kent de werknemers en weet waar er mogelijke problemen kunnen rijzen;
 • kan daarbij de link met de onderneming vormen.

De collega’s

Langdurige afwezigheid van een zieke collega heeft ook invloed op de werking van het team. Bespreek de werkverdeling in het team tijdens de afwezigheid en bij werkhervatting.

Personeelsdienst /HR-dienst

De personeelsdienst kan de zieke werknemer en de leidinggevende ondersteunen bij het uitwerken van een re-integratieplan, dat in overleg met de arbeidsgeneesheer werd opgesteld.

Deze dienst heeft vaak zicht op het wettelijk kader en de tijdelijke of blijvende ondersteuningsmaatregelen bij een werkhervatting en kan administratieve ondersteuning bieden.

De betrokken werknemer

 • werkt actief mee aan het traject;
 • signaleert situaties die een negatief effect hebben op zijn gezondheid;
 • houdt zijn leidinggevende op de hoogte van zijn afwezigheid en herstelperspectief;
 • toont bereidheid over een eventuele terugkeer te overleggen;
 • overlegt met de leidinggevende over een re-integratieplan.

Vakbondsafgevaardigden en syndicaal overleg

 • De vakbondsafgevaardigde kan ondersteuning bieden in de communicatie met de verschillende actoren die betrokken zijn bij een werkhervattingstraject. Zij of hij kan informatie geven over ondersteuningsmaatregelen en de financiële gevolgen van een specifieke situatie.
 • De ondernemingsraad (OR) kan:
  • het arbeidsreglement aanpassen inzake arbeidsorganisatie, arbeidstijden en -ritme, het werkstelsel, de mobiliteit, de procedure van ziektemelding tot terugkeer, …;
  • de uitstroom en het langdurig verzuim opvolgen via de sociale balans, economische en financiële informatie,  CAO 9;
 • Rol van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW):
  • De werkgever moet minstens één maal per jaar met het CPBW overleggen over de mogelijkheden om aangepast werk te voorzien en de maatregelen die daaruit voortvloeien.
  • Het re-integratiebeleid moet jaarlijks in het comité worden besproken en geëvalueerd.
  • Het comité tilt individuele re-integratievraagstukken naar een collectief niveau voor de onderneming, rekening houdend met risicoanalyses op de verschillende welzijnsdomeinen.
 • Geen OR of CPBW ?

In kleinere organisaties zijn deze overlegorganen niet altijd aanwezig.

Toch is ook hier een dialoog tussen werknemers en werkgever belangrijk. Dit kan via de syndicale delegatie of bij gebrek aan vakbondsafgevaardigden door werknemers direct te betrekken bij de ontwikkeling van dit beleid.

De interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De dienst voor preventie en bescherming op het werk (intern/extern) heeft verschillende gespecialiseerde preventieadviseurs die een belangrijke rol spelen bij werkhervatting:

 • de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS)

De werknemer die geconfronteerd wordt met psychosociale risico’s of problemen die te maken hebben met pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag, stress, burn-out, conflicten op het werk, … kan terecht bij de interne of externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Die kan samen met de werknemer nagaan welke psychosociale factoren de werkhervatting bemoeilijken.

De PAPS kan ook andere interventies aanbieden, zoals teambegeleiding, een niet-therapeutische kortdurende begeleiding bij stress of burn-out, conflictbemiddeling, advies geven aan de hiërarchische lijn over de preventie van arbeidsongeschiktheid, ….

 • de arbeidsarts

De arbeidsarts beoordeelt of een werknemer al dan niet geschikt is om zijn job uit te voeren. Hij doet voorstellen om de terugkeer naar de werkplek te bevorderen.

De arbeidsarts kan de werknemer indien nodig doorverwijzen naar de ergonoom en /of de preventieadviseur psychosociale aspecten.

 • de ergonoom

De ergonoom geeft advies over aanpassingen van arbeidsomstandigheden aan de capaciteiten van de werknemer. Zij of hij kan in overleg met de werknemer knelpunten opsporen en praktische tips geven rond de arbeidsorganisatie, de werkplaats, het materiaal, de werktuigen, ….

De contactgegevens van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bevinden zich in het arbeidsreglement.

Terug aan het werk - Externe documentatie

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (Fedris – België)

Kan iemand niet meer aan het werk wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan bestaan er specifieke procedures en interventies. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fredris).

Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem (NAR – België)

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt op zijn website het dossier ter beschikking dat op basis van bijdragen van verschillende instellingen werd opgesteld: Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Ondersteunende maatregelen voor personen met een beperking (België)

Naargelang de woonplaats van de werknemer, stellen de volgende instellingen een hele reeks maatregelen en interventies voor om bij te dragen tot de tewerkstelling van personen met een beperking:

Meer details daarover in de brochure op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Terug aan het werk - Sensibiliseringsmateriaal

Re-integratie van een werknemer in een KMO (Isotoit-Isoplast - België)

In 2015 won de firma Isotoit-Isoplast de prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk met “Délivrance”, een goede praktijk van een re-integratie van een werknemer in een KMO.

Joseph is een gekwalificeerde arbeider die reeds 25 jaar in het bedrijf werkt. Sinds enkele jaren heeft hij last van een lumbago. Zijn gezondheidstoestand is verergerd. Hij moest gedurende 6 maanden thuis blijven om te revalideren. Joseph wil erg graag terug aan het werk. Kan hij aangepast werk krijgen?

Dit filmpje kan gratis gebruikt worden als sensibiliseringsmateriaal: Verlossing.

Terug aan het werk - Publicaties

Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Deze brochure is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Parlementaire vragen

 • 2320 Kamer - Arbeidsinspectie - Verslag onderzoek naar de firma Ariel

 • 6-1959 Senaat - Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen

 • 2272 Kamer - Collectief re-integratiebeleid

 • 22761, 22776, 23879, 24938 Kamer - Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

 • 2047 Kamer - Ziekteverzuim

 • 6-1633 Senaat - Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans

 • 23410, 23511, 23513, 23514 Kamer - De re-integratieplannen naar langdurige arbeidsongeschikten

 • 1654 Kamer - Definitieve arbeidsongeschiktheid

 • P2466 tot P2468 Kamer - De problemen die de adviserend artsen ondervinden bij de uitvoering van het re-integratieplan

 • 21112 Kamer - de terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer

 • 1822 Kamer - Werkhervatting langdurig zieken

 • 18091 en 21536 Kamer - het gebruik van de nieuwe re-integratiewet als een ontslaginstrument voor werkgevers

 • P2018 Kamer - de studie van het ABVV betreffende de arbeidsomstandigheden in de dienstencheque- en de schoonmaaksector en de toepassing van de nieuwe back-to-workwetgeving

 • 17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

 • 15300 Kamer - het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P1630 Kamer - De herintegratie van langdurig zieken

 • 574 Kamer - Responsabiliseringssysteem voor arbeidsongeschikte werknemers

 • 563 Kamer - Responsabilisering invaliden

 • 572 Kamer - Responsabiliseringsmechanisme voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P0883 Kamer - Het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt

 • 528 Kamer - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

 • 273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk

 • 2338 Kamer - De progressieve werkhervatting

 • 61 Kamer - Fibromyalgie

 • 2340 Kamer - De arbeidsreïntegratie van langdurig zieken

 • 5-1360 Senaat - Het werkverzuim

 • 5-10600 Senaat - De werkhervatting na kanker

 • 5-11138 Senaat - Het lage niveau van de tewerkstelling van mensen met een langdurige aandoening

 • 5-3022 Senaat - De begeleiding van kankerpatiënten bij hun terugkeer naar de werkvloer

Onderzoeken

Terug aan het werk - Regelgeving

 • In de codex over het welzijn op het werk staan de bepalingen over het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen (hoofdstuk VI van boek I, titel 4; artikelen I.4-72 tot I.4-82).

  Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Het gezondheidstoezicht op de werknemers > Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

 • De wet van 3 juli 1978 (voornamelijk artikelen 31, 31/1 en 34) betreffende de arbeidsovereenkomsten die de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bepaalt in geval van:
 • De antidiscriminatiewet

  De antidiscriminatiewet stimuleert de tenuitvoerlegging van een werkhervattingsbeleid. De onderneming mag inzake tewerkstelling geen werknemers discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand of van een handicap. De werkgever moet immers in redelijke aanpassingen voorzien.

  Meer informatie over de anti-discriminatiewet is beschikbaar op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

In de praktijk

 • Terug aan het werk

  Boek 'Werken is genezen'

  Slechts 1 werknemer op 2 keert na langdurige ziekte terug naar dezelfde job. Succesvolle reïntegratie is moeilijk, maar cruciaal. Met zijn boek 'Werken is genezen' wil Lode Godderis een eerste cruciale stap in de goede richting zetten. Met concrete informatie en aanbevelingen voor...
 • hulpmiddelen.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...
 • napo_back_healthy_future.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...
 • e_gids.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  E-gids over leeftijdsmanagement op het werk

  In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids...

Nieuws en evenementen

2019-06-18_16_24_12-stress_icons_-_download_free_vector_icons_noun_project.png
18.06.2019

Op de blog: meer dan 400.000 Belgen zijn langdurig ziek thuis

Het aantal Belgen dat al langer dan een jaar thuiszit, blijft toenemen.
Je veux reprendre
Je veux reprendre
06.05.2019

Website “Weer aan de slag!”

Deze website over re-integratie werd eind april 2019 gelanceerd om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het...
Minister Maggie De Block
Minister Maggie De Block
05.04.2019

Nieuwe vragenlijst moet zieken sneller aan het werk helpen

Wie vanaf april langer dan twee maanden ziek is, krijgt een vragenlijst toegestuurd die een gepersonaliseerde begeleiding naar werk mogelijk moet...
logo_fod_gr.jpg
13.03.2017

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar maakt naar...
acv-terug-in-het-zadel-logo-tcm183-402920.jpg
08.03.2017

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)...
kb_gezondheidstoezicht.jpg
02.03.2017

KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van...
terug_aan_het_werk_.jpg
01.03.2017

Op de blog: Opnieuw aan de slag na een langdurige ziekte, een kwestie van goede wil

Langdurig zieke werknemers kunnen sinds begin dit jaar aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen. Of dat lukt, hangt...
after_cancer.jpg
23.02.2017

EU-OSHA besteedt aandacht aan rehabilitatie en terugkeer naar het arbeidsleven na kanker

In Europa krijgen elk jaar zo'n 1,6 miljoen mensen in de werkende leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Het Europees Agentschap voor...
logo_fod_gr.jpg
24.11.2016

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28...
logo_fod_gr.jpg
10.01.2017

Nieuwe wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid

Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 publiceerde de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van...