Rollen van de verschillende artsen

Artsen hebben een sleutelrol in het werkhervattingstraject. Verschillende artsen kunnen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid en tijdens de werkhervatting interveniëren.

Met de toestemming van de werknemer kunnen de huisarts, de arbeidsarts en de adviserend arts van het ziekenfonds informatie uitwisselen over de mogelijkheden om het werk te hervatten. Dit zal het traject zeker ten goede komen!

De behandelende arts

 • stelt de diagnose en schrijft een medische behandeling voor;
 • schrijft een afwezigheidsattest voor de werkgever en vult het formulier in voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid voor het ziekenfonds;
 • volgt de patiënt op en verwijst hem eventueel door naar een specialist.

Met de behandelende arts heeft de werknemer meestal nauw contact tijdens de arbeidsongeschiktheid. Hij fungeert als vertrouwenspersoon aan wie advies kan worden gevraagd over de mogelijke werkhervatting.

De arbeidsarts

De arbeidsarts maakt deel uit van de dienst voor preventie en bescherming op het werk (intern en/of extern). Zij of hij beoordeelt of een werknemer al dan niet geschikt is om zijn job uit te voeren.

De arbeidsarts heeft een goed zicht op de arbeidsomstandigheden en de vereisten van een bepaalde job:

 • via bezoeken van de werkposten in het bedrijf;
 • door zijn medewerking aan risicoanalyses;
 • door zijn ervaring tijdens medische onderzoeken.

Hij of zij doet voorstellen om de terugkeer naar de werkplek te bevorderen. Zo kan een arbeidsarts bijvoorbeeld adviseren om de belasting te verminderen, de werkpost aan te passen of de werknemer tijdelijk over te plaatsen naar een andere functie.

De welzijnswetgeving beschrijft wanneer de arbeidsarts kan optreden:

 • op vraag van de werknemer (spontane raadpleging tijdens de uitvoering van het werk);
 • bij een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (raadpleging tijdens de arbeidsongeschiktheid voor eventuele aanpassing van de arbeidspost na de terugkeer, op vraag van de werknemer);
 • tijdens het onderzoek bij werkhervatting (verplicht onderzoek voor werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht, na een afwezigheid van minstens 4 weken);
 • in het kader van de periodieke gezondheidsbeoordeling voor werknemers die verplicht onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht omdat ze een risicofunctie uitoefenen;
 • tijdens het re-integratietraject.

De adviserend arts van het ziekenfonds

De adviserend arts oordeelt of een werknemer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor arbeidsongeschiktheid om een uitkering te krijgen van het ziekenfonds.

Deze arts geeft ook advies over werkhervatting, aangepast aan de gezondheidstoestand van de werknemer. Hij kan eventueel een gedeeltelijke werkhervatting of een herscholing voorstellen.

De adviserend arts:

 • is verbonden aan een ziekenfonds en komt met het merendeel van de langdurig afwezige werknemers in contact;
 • evalueert de arbeidsongeschiktheid van de uitkeringsgerechtigde werknemer;
 • biedt advies en concrete ondersteuning bij de werkhervatting;
 • kan vragen om een re-integratietraject van een werknemer op te starten.

De controlearts

De werkgever kan tijdens de volledige ziekteperiode van een werknemer een controlearts sturen. Dit niet om vast te stellen welke ziekte iemand heeft, maar wel om de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan te controleren. De werknemer moet al het nodige doen om spontaan mee te werken aan deze controle.

Terug aan het werk - Externe documentatie

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (Fedris – België)

Kan iemand niet meer aan het werk wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan bestaan er specifieke procedures en interventies. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fredris).

Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem (NAR – België)

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt op zijn website het dossier ter beschikking dat op basis van bijdragen van verschillende instellingen werd opgesteld: Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Ondersteunende maatregelen voor personen met een beperking (België)

Naargelang de woonplaats van de werknemer, stellen de volgende instellingen een hele reeks maatregelen en interventies voor om bij te dragen tot de tewerkstelling van personen met een beperking:

Meer details daarover in de brochure op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Terug aan het werk - Sensibiliseringsmateriaal

Re-integratie van een werknemer in een KMO (Isotoit-Isoplast - België)

In 2015 won de firma Isotoit-Isoplast de prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk met “Délivrance”, een goede praktijk van een re-integratie van een werknemer in een KMO.

Joseph is een gekwalificeerde arbeider die reeds 25 jaar in het bedrijf werkt. Sinds enkele jaren heeft hij last van een lumbago. Zijn gezondheidstoestand is verergerd. Hij moest gedurende 6 maanden thuis blijven om te revalideren. Joseph wil erg graag terug aan het werk. Kan hij aangepast werk krijgen?

Dit filmpje kan gratis gebruikt worden als sensibiliseringsmateriaal: Verlossing.

Terug aan het werk - Publicaties

Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Deze brochure is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Parlementaire vragen

 • Senaat 7-153 - Personen met een handicap - Toegang tot en behoud van werk - Privésector - Herintegratie van langdurig zieken - Evaluatie

 • 55001640C & 55001699C Kamer - Het re-integratietraject

 • 55001488C & 55001536C & 55001911C Kamer - Het re-integratietraject voor langdurig zieken

 • 310 Kamer - Re-integratietrajecten

 • 275 Kamer - Zieke werknemers - Integratietrajecten

 • 259 Kamer - Re-integratie langdurig zieken

 • 2320 Kamer - Arbeidsinspectie - Verslag onderzoek naar de firma Ariel

 • 6-1959 Senaat - Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen

 • 2272 Kamer - Collectief re-integratiebeleid

 • 22761, 22776, 23879, 24938 Kamer - Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

 • 2047 Kamer - Ziekteverzuim

 • 6-1633 Senaat - Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans

 • 23410, 23511, 23513, 23514 Kamer - De re-integratieplannen naar langdurige arbeidsongeschikten

 • 1654 Kamer - Definitieve arbeidsongeschiktheid

 • P2466 tot P2468 Kamer - De problemen die de adviserend artsen ondervinden bij de uitvoering van het re-integratieplan

 • 21112 Kamer - de terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer

 • 1822 Kamer - Werkhervatting langdurig zieken

 • 18091 en 21536 Kamer - het gebruik van de nieuwe re-integratiewet als een ontslaginstrument voor werkgevers

 • P2018 Kamer - de studie van het ABVV betreffende de arbeidsomstandigheden in de dienstencheque- en de schoonmaaksector en de toepassing van de nieuwe back-to-workwetgeving

 • 17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

 • 15300 Kamer - het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P1630 Kamer - De herintegratie van langdurig zieken

 • 574 Kamer - Responsabiliseringssysteem voor arbeidsongeschikte werknemers

 • 563 Kamer - Responsabilisering invaliden

 • 572 Kamer - Responsabiliseringsmechanisme voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P0883 Kamer - Het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt

 • 528 Kamer - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

 • 273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk

 • 2338 Kamer - De progressieve werkhervatting

 • 61 Kamer - Fibromyalgie

 • 2340 Kamer - De arbeidsreïntegratie van langdurig zieken

 • 5-1360 Senaat - Het werkverzuim

 • 5-10600 Senaat - De werkhervatting na kanker

 • 5-11138 Senaat - Het lage niveau van de tewerkstelling van mensen met een langdurige aandoening

 • 5-3022 Senaat - De begeleiding van kankerpatiënten bij hun terugkeer naar de werkvloer

Onderzoeken

 • Het werk hervatten en duurzaam aan het werk blijven na een musculoskeletale aandoening - Actiepistes voor de supervisor (IRRST - Canada - 2019)

  Wetenschappelijk rapport van een onderzoek dat concrete actiepistes naar voren brengt voor de supervisoren die er willen voor zorgen dat hun werknemers terugkeren naar de onderneming na een musculoskeletale aandoening (MSA).
 • Werkhervatting na ziekte (2011)

Terug aan het werk - Regelgeving

 • In de codex over het welzijn op het werk staan de bepalingen over het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen (hoofdstuk VI van boek I, titel 4; artikelen I.4-72 tot I.4-82).

  Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Het gezondheidstoezicht op de werknemers > Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

 • De wet van 3 juli 1978 (voornamelijk artikelen 31, 31/1 en 34) betreffende de arbeidsovereenkomsten die de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bepaalt in geval van:
 • De antidiscriminatiewet

  De antidiscriminatiewet stimuleert de tenuitvoerlegging van een werkhervattingsbeleid. De onderneming mag inzake tewerkstelling geen werknemers discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand of van een handicap. De werkgever moet immers in redelijke aanpassingen voorzien.

  Meer informatie over de anti-discriminatiewet is beschikbaar op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

In de praktijk

 • Terug aan het werk

  Boek 'Werken is genezen'

  Slechts 1 werknemer op 2 keert na langdurige ziekte terug naar dezelfde job. Succesvolle reïntegratie is moeilijk, maar cruciaal. Met zijn boek 'Werken is genezen' wil Lode Godderis een eerste cruciale stap in de goede richting zetten. Met concrete informatie en aanbevelingen voor...
 • hulpmiddelen.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...
 • napo_back_healthy_future.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...
 • e_gids.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  E-gids over leeftijdsmanagement op het werk

  In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids...

Nieuws en evenementen

Eurofound
Eurofound
06.01.2020

Beleidsnota van Eurofound over chronische gezondheidsproblemen op de werkplek

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe men chronische...
2019-06-18_16_24_12-stress_icons_-_download_free_vector_icons_noun_project.png
18.06.2019

Op de blog: meer dan 400.000 Belgen zijn langdurig ziek thuis

Het aantal Belgen dat al langer dan een jaar thuiszit, blijft toenemen.
Je veux reprendre
Je veux reprendre
06.05.2019

Website “Weer aan de slag!”

Deze website over re-integratie werd eind april 2019 gelanceerd om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het...
Minister Maggie De Block
Minister Maggie De Block
05.04.2019

Nieuwe vragenlijst moet zieken sneller aan het werk helpen

Wie vanaf april langer dan twee maanden ziek is, krijgt een vragenlijst toegestuurd die een gepersonaliseerde begeleiding naar werk mogelijk moet...
logo_fod_gr.jpg
13.03.2017

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar maakt naar...
acv-terug-in-het-zadel-logo-tcm183-402920.jpg
08.03.2017

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)...
kb_gezondheidstoezicht.jpg
02.03.2017

KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van...
terug_aan_het_werk_.jpg
01.03.2017

Op de blog: Opnieuw aan de slag na een langdurige ziekte, een kwestie van goede wil

Langdurig zieke werknemers kunnen sinds begin dit jaar aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen. Of dat lukt, hangt...
after_cancer.jpg
23.02.2017

EU-OSHA besteedt aandacht aan rehabilitatie en terugkeer naar het arbeidsleven na kanker

In Europa krijgen elk jaar zo'n 1,6 miljoen mensen in de werkende leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Het Europees Agentschap voor...
logo_fod_gr.jpg
24.11.2016

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28...