Burn-out - Tools

Tool voor de vroegtijdige opsporing van burn-out (FOD Werkgelegenheid – België – 2020)

De hoofddoelstelling van dit instrument is gezondheidswerkers te helpen om voortekenen van burn-out op te merken. De ervaring van de gezondheidswerkers stelt hem of haar in staat om een toestand van burn-out en de ernst ervan op te merken. Het instrument heeft ook als doel om gezondheidswerkers de eerste denkpistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemers.

Het screeningsinstrument wordt door de gezondheidswerker ingevuld tijdens een gesprek met de werknemer. De hulpverlener vinkt in een tabel de symptomen aan die de werknemer vertoont volgens frequentie van voorkomen. Bij elk symptoom staat een korte beschrijving.

In 2020 werd de tool aangepast in 2 versies, één voor de arbeidsarts en één voor de huisarts.

Dit instrument is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Publicaties:

e-learning over burn-out (FOD Volksgezondheid - België - 2019)

Als gezondheidsprofessional kan je een online opleiding volgen over burn-out. De FOD Volksgezondheid biedt deze e-learning gratis aan. Je vindt er de volgende onderdelen:

  • de definitie
  • de screening
  • de diagnose
  • de behandeling

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van september 2017 en bestaat uit 6 modules in videoformaat

Bekijk deze tool op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid , Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: BURN-OUT e-learning - HGR_9339.

De Burnout Assessment Tool (BAT) (KULeuven – België - 2019)

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten.

De BAT kan zowel voor individuele diagnostiek, als screening en benchmarking in organisaties worden gebruikt. Naast de standaard BAT, die is bedoeld is voor diegenen die aan het werk zijn of nog tot voor kort aan het werk waren, bestaat er ook een algemene versie, die bedoeld is om diegenen te monitoren die reeds langer niet meer aan het werk zijn.

Deze tool werd ontwikkeld door Wilmar Schaufeli (Hoogleraar), Hans De Witte (Hoogleraar) en Steffie Desart (Doctoraatsmedewerker) van de KULeuven.

Meer informatie op de website van BAT: Burnout Assessment Tool.