Goede praktijken

Deze module bevat voorbeelden van goede praktijken over welzijn op het werk. Goede praktijken zijn voorbeelden van een succesvolle toepassing van het preventiebeleid in een onderneming. De meeste van de goede praktijken in deze module zijn laureaten of eervolle vermeldingen van de verschillende Prijzen en Awards die door de  FOD WASO en zijn partners ingericht werden, aangevuld met goede praktijken aangebracht door experts.

Wat dient een goede praktijk in te houden?

Goede praktijken moeten duidelijk aantonen hoe ze zijn toegepast op de werkplek (hypothetische voorbeelden worden niet in behandeling genomen) en moeten zo veel mogelijk bewijs bevatten van één of meer van de volgende bepalingen:

 • een grondige analyse van risico’s op de werkplek, gevolgd door praktische maatregelen die tot doel hadden de risico’s te voorkomen of te verminderen, en die op basis van een participatieve benadering ten uitvoer zijn gelegd;
 • organisatorische maatregelen die tot doel hadden risico’s te verminderen, op primair (risico’s vermijden), secundair (werknemers beschermen tegen risico’s die niet kunnen worden vermeden) of tertiair (werknemers helpen die last hebben van hun gezondheid) interventieniveau;
 • organisatorische maatregelen die gericht waren op de rol van managers in het hogere en middenkader bij het tot stand brengen van een goede werkomgeving;
 • de tenuitvoerlegging van een holistische benadering van veiligheid en gezondheid op het werk, met inbegrip van de analyse en aanpak van risico’s en de bevordering van de gezondheid op de werkplek;
 • de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van praktische hulpmiddelen om risico’s op het werk in kaart te brengen en aan te pakken.

Voor voorbeelden van goede praktijken wordt gekeken naar de volgende criteria:

 • echt en doeltreffend beheer van risico’s;
 • maatregelen gericht op de werkplek;
 • succesvolle implementatie van maatregelen;
 • daadwerkelijke en aantoonbare verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 • aandacht voor de diversiteit onder het personeel;
 • effectieve participatie en betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers;
 • de duurzaamheid van de maatregel;
 • de mogelijkheid om op andere werkplaatsen te worden doorgevoerd, ook in de kmo’s;
 • tijdigheid: de maatregel moet van recente datum zijn (tot 10 jaar oud, mits het gaat om een actuele/lopende maatregel en de maatregel niet overbodig is gemaakt door betere praktijken of technische verbeteringen) of nog niet op brede schaal bekendgemaakt is.

Daarnaast moet de maatregel voldoen aan de relevante wettelijke vereisten en idealiter verder gaan dan deze minimumnormen.

Eindwerken die werden bekroond in het kader van een prijs ingericht door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Europees Agentschap voor veiligheid ne gezondheid op het werk of één van de erkende partners worden ook aanzien als goede praktijk, voor zover deze een innoverend karakter hebben, toepasbaar zijn in de praktijk en overdraagbaar zijn.

Brochures, onderzoek en tools worden vermeld onder de daarvoor gebruikte modules, niet in de module goede praktijken.

 

Begeleiding van werknemers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening (St-Vincentiusziekenhuis, 2019)

Het Sint-Vincentiusziekenhuis wil de nodige begeleiding en ondersteuning kunnen bieden bij de uitval van medewerkers omwille van een werkgerelateerde mentale aandoening en ze wil de werkhervatting en re-integratie van medewerkers optimaliseren. Hiervoor werd in 2019 een project uitgerold dankzij de...

Bouwen aan mentaal vermogen (Alert! Opleidingen en Constructiv Oost-Vlaanderen, 2019)

Dit proefproject werd gerealiseerd in de bouwsector, omdat uit onderzoek bleek dat bouwvakkers een vergeten doelgroep zijn op vlak van zorg voor mentaal welzijn.

Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen, 2019)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg “CGG Kempen” is een ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met een ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problematiek.

Equilearning (Le Timon ASBL, 2019)

Het proefproject “Equilearning” is een pedagogisch instrument voor de primaire preventie van burn-out, gericht naar de verantwoordelijken van KMO’s, werknemers, laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden van het hoger onderwijs.

Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk (Domus Medica vzw en VVKP, 2019)

Domus Medica vzw en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), hebben samen een project op poten gezet in 2019 om de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out te versterken. Er zijn namelijk heel wat vragen...

Icare (FCR Media, 2019)

FCR media is een groot marketingagentschap voor zelfstandigen en KMO’s. Door bedrijven vindbaar te maken op het internet en de sociale media stimuleren ze de verkoopcijfers. Ze maken ook websites, video’s, Google- en Facebookadvertenties en optimaliseren de online aanwezigheid van bedrijven op...

Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL, 2019)

De doelstelling van dit proefproject bestaat erin om de zorgverleners (dokters, psychologen, psychiaters) meer te professionaliseren in verband met de problematiek inzake gezondheid op het werk en in het bijzonder de geestelijke gezondheid.

Orientez-moi (Waalse Overheidsdienst, 2019)

Dit pilootproject past in het kader van de primaire en secundaire preventie en heeft tot doel om voor de werknemers van de Waalse Overheidsdienst een telefoonlijn te creëren die "orientez-moi" wordt genoemd. Dit maakt het voor elke werknemer die de voortekenen van een werkgerelateerde...

Secundaire preventie van burn-out (Fedris, 2019)

Dit proefproject pakt burn-out aan in een vroeg stadium. Personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) kregen de kans om dankzij gepaste ondersteuning aan het werk te blijven of hun werk snel te hervatten.

We care for you (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, 2019)

Het project “We care for you” staat voor een geïntegreerde zorg voor alle medewerkers van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst: