Arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats wordt gedefinieerd als elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt.

Het ontwerp en de inrichting van de arbeidsplaatsen, alsook de analyse van de verschillende werksituaties, zijn een belangrijk aandachtspunt in de preventie van beroepsrisico's. De voorschriften en veiligheidsmaatregelen uit de codex over het welzijn op het werk, en meer in het bijzonder van boek III: arbeidsplaatsen, moeten ingevoerd en nageleefd worden: deze maatregelen hebben betrekking op de:

 • Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen: deze titel verzamelt de voorschriften waaraan de gebouwen moeten voldoen op het vlak van structuur, stabiliteit, afmetingen, sociale voorzieningen, enzovoort, om de werknemers in staat te stellen om hun werk uit te voeren zonder risico's voor hun welzijn.
 • Elektrische installaties: deze titel bepaalt de voorschriften en de verplichtingen waaraan de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moeten voldoen. Het doel bestaat erin dat de elektrische installatie zodanig wordt uitgevoerd, uitgebaat en in stand gehouden dat de werknemers doeltreffend beschermd zijn tegen de risico's verbonden aan elektriciteit.
 • Brandpreventie op de arbeidsplaatsen: de regelgeving inzake brand doelt voornamelijk op het waarborgen van de bescherming van personen. Van bij het ontwerp van de arbeidsplaatsen moeten specifieke voorschriften worden nageleefd om de verspreiding van brand te vermijden. Bovendien is er voorzien in een aantal preventiemiddelen (alarmen, instructies).
 • Bijzondere arbeidsplaatsen: deze titel legt de verplichtingen vast inzake risicopreventie in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX) en de bescherming tegen die risico's voor de ruimtes waarin de werknemers eraan blootgesteld kunnen worden. We wijzen erop dat een afzonderlijke titel de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen behandelt. Deze titel omvat de voorschriften bedoeld om de werknemers te beschermen tegen brand wanneer ze aanwezig zijn in of activiteiten verrichten in de opslagplaats, alsook de specifieke maatregelen voor de behandeling van ontvlambare vloeistoffen.
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering: de titel omschrijft de voorwaarden waaraan de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk moet voldoen.
 • De tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn bijzondere arbeidsplaatsen. De doeltreffendheid van de maatregelen voor het welzijn van de werknemers op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hangt af van het overschrijden van de traditionele grenzen van het arbeidsrecht. Ze houdt slechts in zeer secundaire mate verband met de relaties tussen werkgevers en werknemers en betreft vooral de commerciële en beroepsmatige relaties tussen de verschillende actoren (de bouwdirecties, de bouwheer, coördinatoren, enzovoort).

Parlementaire vragen

 • 55002079P & 55002087P Kamer - Meer kansen voor mensen met een beperking en de krapte op de arbeidsmarkt

 • 906 Kamer - Arts-specialisten in opleiding - Arbeidsomstandigheden

 • 55024989C Kamer - De veiligheid van nieuwe werknemers in de bouwsector

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • 18419 Kamer - de Molièreclausule

In de praktijk

 • Arbeidsplaatsen / COVID-19

  Ventilatie tijdens de coronacrisis: informatievideo en sensibiliseringsfilmpje

  Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
 • 2019-06-03_16_58_38-toworksafe.jpg_1000x553.png
  toworksafe
  Arbeidsplaatsen

  Veiligheidsinstructietool “ToWorkSafe” om anderstalige werknemers veilig te laten werken

  IDEWE ontwikkelde de Safety Instruction Game “ToWorkSafe” om nieuwe werknemers een veilige start te laten nemen in een nieuwe job ondanks een eventueel taalprobleem. Het maakt als digitaal hulpmiddel deel uit van een sectorspecifiek, krachtig en visueel pakket. Aangezien werkgevers steeds vaker...

Nieuws en evenementen

14.02.2024

Op de blog - Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven

Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen,...
18.12.2023

BeSWIC-blogberichten uit de periode 2010-2015 geactualiseerd

In het najaar 2022 is het update-proces voor BeSWIC-berichten gestart. Enkele sectoren en bepaalde risicovelden werden geactualiseerd. Nu zijn de...
16.11.2023

Nieuwe praktijkgids voor verlichting van binnenwerkplekken

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) heeft samen met Volta een nieuwe praktijkgids uitgewerkt voor verlichting van binnenwerkplekken...
10.10.2023

Op de blog: Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten

De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de...
09.10.2023

VGW-barometer: flyer in meerdere talen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een flyer uitgebracht in 25 talen, waaronder het Nederlands, om de...
21.09.2023

Op de blog: genomineerden en prijswinnaars Matexpo awards 2023

Matexpo, de vakbeurs voor bouwmaterieel, vierde van 6 tot en met 10 september 2023 haar 40ste editie in Kortrijk Xpo. Belangrijk thema dit jaar was...
04.09.2023

Onderzoek van EU-OSHA en SLIC naar de inzichten van arbeidsinspecteurs in risicovolle sectoren en beroepen in Europa

Op 25 juli 2023 publiceerden het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van...
02.08.2023

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...
31.07.2023

Update BeSWIC-berichten sector transport en logistiek

De voorbije weken zijn er op deze BeSWIC-website diverse berichten verschenen over de sector transport en opslag, zoals de nieuwe regelgeving over...
27.06.2023

Op de blog: lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt...