CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Privacy

Print RSS

Privacy

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hecht veel belang aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat :

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zich ertoe verbindt de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid geldt voor alle websites van de federale overheid. Een meer gedetailleerde uitleg vindt u in de privacyverklaring die beschikbaar is op de federale portaalsite.