Meer langdurig zieke dertigers wegens stress en burn-out

In één jaar tijd is het aantal dertigers dat langdurig ziek thuis zit met 20 procent gestegen. Tegenover vijf jaar geleden is er zelfs sprake van een verdubbeling. Dat is onder meer het gevolg van het exploderende aantal burn-outs. Die zorgwekkende evolutie blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener Securex.

De cijfers van Securex

In het gemiddelde Belgische bedrijf waren in de eerste helft van 2016 dagelijks zeven van de honderd werknemers ziek. Drie van die zeven zieken waren al meer dan een jaar afwezig, twee meer dan een maand maar minder dan twaalf maanden en twee minder dan een maand. Alles samen zijn dat 7 procent meer zieken dan een jaar eerder.

De forse toename is integraal te wijten aan de stijging van het aantal langdurig zieken, want het aantal mensen dat minder dan een jaar ziek is, stagneert.

Het aantal langdurig afwezigen is tussen de eerste helft van 2015 en de eerste helft van dit jaar met 11 procent gestegen. Daardoor zal ons land tegen het einde van dit jaar mogelijk voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken tellen. Dat vormt een grote uitdaging voor de staatskas, want de ziekte-uitgaven komen daardoor hoger te liggen dan die voor de werkloosheid.

Opmerkelijk is dat de toename van het aantal langdurig zieken zich vooral voordoet bij jongere werknemers. Het aantal 30- tot 34-jarigen dat langer dan een jaar afwezig is, is in een jaar tijd met 21 procent gestegen. Bij de leeftijdscategorie daarboven, de 35- tot 39-jarigen, is er een toename met 18 procent.

Meer stress bij dertigers en veertigers

Het aantal langdurig zieke 30- tot 40-jarigen is in vijf jaar tijd verdubbeld. Meer dan waarschijnlijk is dat het gevolg van een toename van de stressklachten, waardoor almaar meer mensen uitvallen met een burn-out of een depressie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat alsmaar meer werknemers met chronische stress kampen.

Een slechte balans tussen werk en privé ligt daar vermoedelijk mee aan de basis van. 30- tot 40-jarigen worden vaak met verschillende uitdagingen tegelijk geconfronteerd. Het is de leeftijd waarop velen promotie maken op het werk, waardoor de werkdruk toeneemt. Tegelijk is het de leeftijd waarop velen kinderen krijgen en een huis bouwen. Combineer dat nog eens met een levendig sociaal leven en er ontstaat een grote druk waaronder velen bezwijken.

Brugpensioen

Ondanks de forse toename is de totale groep van 30- tot 40-jarigen die langdurig ziek thuis zitten nog altijd kleiner dan die van de 50-plussers. Bij de 30- tot 34-jarigen zit ongeveer een op de honderd werknemers ziek thuis. Ter vergelijking: bij de 50- tot 54-jarigen zijn dat er vijf op de honderd, bij de 60- tot 64-jarigen liefst zeventien op de honderd. Wel neemt het aantal langdurig zieken bij die leeftijdscategorieën minder snel toe dan bij de jongeren.

Als verklaring voor het hoge aantal oudere langdurige zieken wijst Heidi Verlinden van Securex naar de afbouw van het brugpensioen en naar de andere maatregelen om mensen langer aan de slag te houden. Werknemers die vroeger in die stelsels vluchten, kunnen dat vaak niet meer en belanden in een ziekte-uitkering.

Maatregelen voor terugkeer naar het werk

De federale regering probeert de forse toename van het aantal langdurig zieken in te dijken door hen naar werk te begeleiden. Op 1 december 2016 zijn de re-integratieplannen van de minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg Maggie De Block en de minister van Werk Kris Peeters in werking getreden. Met behulp van een arts zullen langdurig zieke werknemers en werklozen kijken welk werk ze nog aankunnen en welke begeleiding daarvoor nodig is.

Langdurig zieken zullen vanaf midden volgend jaar ook gemakkelijker tijdelijk kunnen terugkeren naar hun werk. Als ze één dag per week aan de slag gaan, behouden ze zelfs hun ziekte-uitkering. Naargelang ze meer werken, daalt hun uitkering. De maatregel is vooral bedoeld voor wie met een burn-out kampt, zodat die op eigen tempo naar de werkvloer kan terugkeren.

(Bron: Heidi Verlinden (Securex) & Jasper D'hoore, De Tijd, 1 december 2016, pagina 5)