Chemische agentia - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2005)

De Europese en Belgische regelgeving betreffende gevaarlijke chemische producten vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de risico’s, gebonden aan het gebruik van gevaarlijke chemische producten, beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE Strategie.

Toxtrainer: handboek van de opleider (FOD Werkgelegenheid – België – 2004)

Toxtrainer is een opleidingsmethode die streeft naar verbeterde preventiemaatregelen ten aanzien van de chemische risico's in bedrijven. Ze is gebaseerd op actieve pedagogische principes. De methode werd ontwikkeld door de universiteit van Luik, in een partnerschap met de universiteiten van Antwerpen en Gent.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Toxtrainer: handboek van de opleider

Risktrainer voor kappers (Unie van Belgische Kappers – België – 2013)

Het handboek Risktrainer is een informatietool bedoeld om de kappers beter inzicht te geven in de risico’s voor hun veiligheid en gezondheid waarmee ze in het kapsalon dagelijks geconfronteerd worden. Een bewustwording van deze risico’s is van essentieel belang, ook al kunnen de gevolgen ervan slechts op lange termijn optreden. De goed geïnformeerde kapper zal de risico’s kunnen detecteren en de nodige maatregelen treffen om de gevolgen ervan te vermijden. 

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Risktrainer voor kappers.

Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

Deze brochure behandelt de voornaamste risico's die verbonden zijn aan het werken in chemische laboratoria: meer bepaald ontploffing, brand, chemische en thermische brandwonden, vrieswonden, elektrocutie, … Deze risico's en de preventiemaatregelen die ermee gepaard moeten gaan, worden nauwgezet beschreven. In de brochure zijn ook een aantal bijkomende maatregelen opgenomen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria.

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem (FOD Werkgelegenheid – België – 2014)

Deze brochure behandelt de wijze waarop de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels de omgang met chemische stoffen op het werk zal beïnvloeden. De zogenaamde CLP verordening (CLP staat voor "classification, labeling and packaging") verandert immers het indelingssysteem voor de identificatie en omschrijving van chemische gevaren in Europa, en de manier waarop deze informatie over de gevaren van chemicaliën wordt gecommuniceerd op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem.

Bepaling van de blootstelling aan lasrook bij het lassen van roestvrij staal (FOD Werkgelegenheid – België – 2005)

Het Laboratorium voor industriële toxicologie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft van 2002 tot half 2005 metingen verricht in acht bedrijven waarvoor het lassen van roestvrij staal een belangrijke activiteit is. De aanleiding voor deze campagne was de regelgeving inzake carcinogene agentia zoals die opgenomen is in Hoofdstuk II van Titel V van de Codex voor het Welzijn op het Werk.

Dit overzichtverslag schetst een beeld van de te verwachten blootstellingen, de risico’s, de meettechniek en de preventieve maatregelen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Bepaling van de blootstelling aan lasrook bij het lassen van roestvrij staal.

Gevaarlijke stoffen: overzicht oude en nieuwe indeling (FOD Werkgelegenheid – België – 2011)

Met de CLP-verordening is de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen gewijzigd. Deze folder bundelt meer dan honderden pagina’s regelgeving. Er wordt een overzicht gegeven van de nieuwe indeling met gevarenklassen en gevarencategorieën, pictogrammen en H-zinnen en de ermee corresponderende oude indeling met pictogrammen en R-zinnen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke stoffen: overzicht oude en nieuwe indeling.

Databank gevaarlijke producten van het ACV

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) ontwikkelde een databank gevaarlijke producten. In deze databank kunt u een technisch fiche opvragen van de gevaarlijke producten die in de Belgische wetgeving ter bescherming van werknemers voorkomen. U kunt zoeken op naam, CAS-nummer en EINECS-nummer van een product. Als resultaat krijg je een overzichtelijk fiche met daarop allerlei nuttige info: is een product kankerverwekkend, de gevaarsymbolen, symptomen bij contact, sectoren waar dit product gebruikt wordt, of medisch toezicht vereist is,...
Deze online databank gevaarlijke stoffen is nu te vinden via de button op de homepage www.acv-online.be.

Meting van de blootstelling aan styreen (FOD Werkgelegenheid – België – 2007)

Van het einde van 2005 tot midden 2007 heeft het Laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg metingen verricht van de blootstelling in elf bedrijven die styreen gebruiken. Styreen wordt ingedeeld in bijlage I van de richtlijn 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen) als schadelijk bij inademing en irriterend voor de ogen en de huid. Het gebruik kan sommige risico’s met zich meebrengen. Dit verslag geeft een overzicht van de verschillende blootstellingen en de meettechniek en geeft een aantal vaststellingen en besluiten weer.
Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Meting van de blootstelling aan styreen.