Gender - Publicaties

Europees project UniSAFE "Stop gendergerelateerd geweld in de academische wereld” (UniSAFE – 2023)

Het Europese project UniSAFE "Ending gender-based violence in academia" heeft een reeks tools klaar om aan de slag te gaan bij het aanpakken van ongewenst gedrag in de academische wereld.

Bijna 62% van de meer dan 42.000 respondenten die deelnamen aan de enquête over gendergerelateerd geweld in de academische wereld en het hoger onderwijs, die in 2022 door UniSAFE werd uitgevoerd, gaf aan ten minste één vorm van gendergerelateerd geweld te hebben meegemaakt. Hoewel onderzoeksorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs steeds meer hun institutionele verantwoordelijkheid erkennen bij het aanpakken van gendergerelateerd geweld, blijft het opstellen van effectief beleid en procedures een uitdaging.

Waar te beginnen? Hoe kunnen instellingen een verandering van cultuur bevorderen? Welke sleutelelementen moet een beleid bevatten? Hoe moet een instelling reageren op onthullingen? Hoe kunnen studenten en medewerkers beter worden beschermd? Wat zijn enkele inspirerende praktijken van andere instellingen in Europa?

Wat?

Voor wie?

Voor universiteiten en hoger onderwijs, beleidsmakers, vakbonden en studentenverenigingen.

De informatie en tools zijn enkel beschikbaar in het Engels.

Vrouwen en verouderende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA - 2016)

Dit informatieblad belicht leeftijdsgebonden verschillen tussen mannen en vrouwen, zowel biologisch als sociaal bepaald, en hoe men er mee kan omgaan in relatie tot veiligheid en gezondheid op het werk. Deze fiche benadrukt eveneens het belang van leeftijds- en genderbeheer in de risicoanalyse in functie van meer gelijkheid op de werkvloer.

Dit document is in het Engels beschikbaar op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Vrouwen en de vergrijzende beroepsbevolking: implicaties voor veiligheid en gezondheid op het werk – Een onderzoeksverslag – Informatieblad.

Genderperspectief op werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden van oudere werknemers (ETUI - 2014)

Deze brochure biedt een vergelijkende analyse van arbeidsomstandigheden tussen mannen en vrouwen van 50+. Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden worden algemeen erkend als sleutelelementen in het debat over de verouderende beroepsbevolking, maar toch blijft genderongelijkheid in het debat nog onderbelicht.

De brochure is gratis beschikbaar op de website van het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI), in de rubriek Publications > Working Papers:

Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen? (IGVM - België - 2014)

De manier waarop vaders zich engageren ten opzichte van hun kinderen, kan sterk beïnvloed worden door de werkomgeving. Willen we daar oog voor hebben, dan moeten we luisteren naar de vader achter de werknemer en moeten we omstandigheden creëren om die twee levenssferen te verzoenen.

Deze gids ontwikkelt een methode en bespreekt aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden, naast een waaier van maatregelen en beschikbare wettelijke mogelijkheden.

De gids kan gratis worden gedownload op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), in de rubriek Publicaties > Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?

Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling (IGVM - België - 2013)

De doelstelling van deze publicatie is te informeren over de wetgeving en de stappen die moeten gevolgd worden. Ze biedt ook een aantal niet-moraliserende adviezen om te sensibiliseren, misverstanden te vermijden, spanningen te verminderen en de overgangsperiodes en veranderingen te vergemakkelijken. De werkneemster heeft bepaalde plichten tegenover de werkgever en moet een aantal stappen respecteren. Als goede manager moet de werkgever dan weer garant staan voor de goede aanpak van een zwangere werkneemster, het aanvaarden van de situatie door haar collega’s en de opvang bij haar terugkeer na het moederschapsverlof. Het informeren over en het naleven van de wetten maken het mogelijk om deze belangrijke verandering in het leven van de werkneemster en de werking van de onderneming zonder incident door te komen.

De brochure is gratis beschikbaar op de website van het IGVM, in de rubriek Publicaties > Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling.

Geweld. Wat nu? (IGVM - België - 2013)

De brochure is een leidraad voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij geweld is betrokken. Ze bevat definities en een groot aantal praktische tips om het hoofd te bieden aan geweld.

De brochure is gratis beschikbaar op de website van het IGVM, in de rubriek Publicaties > Geweld. Wat nu?

De genderdimensie bij veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA - 2003)

Het is belangrijk om rekening te houden met de genderdimensie bij de preventie van risico’s. Veiligheid en gezondheid op het werk dient ook geïntegreerd te worden in acties betreffende gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk. De samenwerking tussen deze twee actiedomeinen is essentieel, zowel op Europees niveau als op het niveau van de bedrijven, om de preventie van beroepsrisico’s voor mannen en vrouwen te verbeteren

Het rapport “De genderdimensie bij veiligheid en gezondheid op het werk” is onder meer in het Engels en het Frans beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties >  Report - Gender issues in safety and health at work.

Genderthema’s in samenhang met veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA - 2003)

Er bestaan substantiële verschillen in het arbeidsleven van mannen en vrouwen die hun veiligheid en gezondheid op het werk beïnvloeden. Een van de doelstellingen van de communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie is de integratie van de genderdimensie in activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Ter ondersteuning hiervan heeft het Agentschap een rapport uitgebracht waarin de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn onderzocht bij arbeidsgebonden ongevallen en ziekten, de lacunes in kennis en de implicaties voor verbetering van risicopreventie.

Deze factsheet is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Factsheet 42 - Genderthema’s in samenhang met veiligheid en gezondheid op het werk.

Genderdimensie in de risicoanalyse (EU-OSHA - 2003)

Er zijn voortdurend inspanningen nodig om de arbeidsomstandigheden van mannen en vrouwen te verbeteren. Een genderneutrale benadering van risicoanalyse en preventie kan ertoe leiden dat risico’s voor vrouwelijke werknemers worden onderschat of zelfs helemaal genegeerd. Wanneer we aan gevaren op het werk denken, denken we eerder aan mannen werkzaam in sectoren met een grote kans op ongevallen, zoals bouwterreinen of een vissersvaartuig, dan aan vrouwen in de gezondheidszorg en de sociale zorg of in nieuwe sectoren, zoals callcentra.

Een zorgvuldige beoordeling van reële werkomstandigheden laat zien dat vrouwen en mannen op het werk met aanzienlijke risico’s te maken kunnen hebben. Door banen gemakkelijker te maken voor vrouwen worden ze ook gemakkelijker voor mannen. Het is derhalve belangrijk genderthema’s op te nemen in risicoanalyses van de werkplek.

Deze factsheet is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Factsheet 43 - Genderdimensie in de risicoanalyse.