Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit

02.02.2022
De programmawet van 27 december 2021, die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2021, legt de regels vast voor een nieuwe responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit.

De trimestriële responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit.

Bovenmaatse instroom

Onder “bovenmaatse instroom” in de invaliditeit verstaat men het gemiddelde van de verhoudingen tussen de intredes in invaliditeit in kwartaal Q (het kwartaal waarin de invaliditeit een aanvang neemt) en elk der drie voorafgaande kwartalen ten opzichte van de totale tewerkstellingen in de overeenstemmende kwartalen van het voorafgaande kalenderjaar. Werkgevers die gedurende het jaar waarin kwartaal Q-1 valt gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelden, zijn vrijgesteld van de bijdrage.

Er wordt voor de instroom van werknemers in invaliditeit enkel rekening gehouden met werknemers van 18 tot en met 54 jaar, die ten minste drie achtereenvolgende jaren zonder onderbreking bij de desbetreffende werkgever tewerkgesteld zijn.

De verhouding van de instroom van werknemers in invaliditeit ten opzichte van ondernemingen behorende tot dezelfde activiteitensector in kwartaal Q wordt bepaald aan de hand van de eerste 4 cijfers van de NACE-classificatie van economische activiteit voor wat betreft de hoofdactiviteit van de werkgever. Voor het bepalen van de verhouding van de instroom van werknemers in invaliditeit ten opzichte van ondernemingen in de algemene private sector in kwartaal Q, wordt rekening gehouden met alle werkgevers in de privésector.

Bijdrage

De trimestriële responsabiliseringsbijdrage bedraagt 0,625% van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven bijdrageplichtige lonen van kwartaal Q-1 en wordt vastgesteld op basis van de gegevens inzake instroom in invaliditeit meegedeeld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Meer info

De volledige Programmawet van 27 december 2021 is digitaal beschikbaar via de website van het Belgisch Staatsblad: 27 DECEMBER 2021 - Programmawet.