Inspectiecampagne van het REACH handhavingsforum over chemische stoffen die aan een vergunningsplicht zijn onderworpen

18.08.2017
De inspecteurs in 17 Europese landen hebben nagegaan of de vergunningsvereisten krachtens REACH voor het gebruik en het in de handel brengen van 13 uiterst risicovolle stoffen met verbodsdata in 2015 waren nagekomen. De REACH-inspecteurs merken dat niet alle bedrijven voldoen aan de vergunningsvereisten.

De inspecties gingen na of de stoffen werden gebruikt of in de handel gebracht zonder vergunning en of andere vergunning-gerelateerde verplichtingen waren nagekomen. Waar een vergunning al was verleend, gingen de inspecteurs ook na of aan de voorwaarden van de verleende vergunningen werd voldaan.

De inspecties hadden met name betrekking op een selectie van ftalaten, arseenoxiden, loodchromaat en 2,4-dinitrotolueen.

De inspecteurs uit de 17 deelnemende landen hebben in het kader van dit project in totaal 802 inspecties gerapporteerd. 78% van de geïnspecteerde bedrijven waren KMO's. De overgrote meerderheid van de bedrijven gebruikte de in 2015 verboden stoffen niet echt zelf (93%) of bracht ze niet zelf op de markt (92%). Inspecties in bedrijven die de stoffen op de markt brachten of gebruikten gaven een niet–nalevingsgraad van respectievelijk 10,7% en 8,9%.

Meer informatie daarover is beschikbaar in het Engels op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA):