CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Veiligheids- en gezondheidssignalering

Print RSS

Veiligheids- en gezondheidssignalering

De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Op de website van ABBET, in het Frans: Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail.

Gids voor de verantwoordelijke inzake hygiëne, veiligheid en milieu: Zorgen voor geschikte veiligheidssignalering (Wolters Kluwer France - Frankrijk)

In de gids “Guide du responsable HSE” op de portaalsite WK-HSQE van Wolters Kluwer France, bestemd voor professionelen op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu, worden de nodige stappen opgesomd om te komen tot een veiligheidssignalering die is aangepast aan de onderneming.

Op de portaalsite WK-HSQE, in het Frans: Guide du responsable HSE - Partie 4: Prévenir les risques professionnels - Thème 410: Adapter l'environnement de travail - 410-5: Mettre en place une signalisation de sécurité appropriée.

Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (INRS - Frankrijk)

Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, de film Best signs story... Napo et la signalisation santé sécurité sur le lieu de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools

Pictogrammen voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk)

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) stelt een set van pictogrammen ter beschikking van de symbolen die duidelijk in de arbeidsplaatsen moeten worden aangebracht. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de pictogrammen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk op te maken en voor elke drager te gebruiken, maar zonder die te wijzigen. Ze kunnen vrij worden gebruikt.

Het instrument is beschikbaar op de website van het INRS: Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail - Kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB - België - 1998)

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van het NAVB, in de rubriek Welzijnsinfo > Publicaties > Publicaties zoeken > Detail: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Regelgeving

KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • de signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting;
 • de signalering voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het Werk > Arbeidsplaatsen > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Het KB van 17 juni 1997 werd aangepast door het KB van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, dat in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2015 is bekendgemaakt. In het KB wordt niet verwezen naar de ISO 7010 norm. Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Nieuws > Vijf koninklijke besluiten zijn aangepast aan de Europese CLP-verordening.

Internationale normen en Europese richtlijnen

Mededeling over richtlijn 92/58/EEG (2008)

De mededeling is beschikbaar op de Eur-Lex website, in de rubriek EUROPA > EU-wetgeving en –publicaties > EUR-Lex > EUR-Lex - 52008DC0698 - NL: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk).

In de praktijk

 • Preventie van beroepsrisico's: een economische uitdaging voor het bedrijf

  EUROGIP heeft een nota gepubliceerd over de economische rentabiliteit van de preventie van beroepsrisico's voor ondernemingen: "Prévenir les risques professionnels: un enjeu économique pour l'entreprise"...
 • OIRA / Risicoanalyse
  Reinigingsbedrijven en dienstencheque

  OiRA-tool voor de schoonmaaksector

  Voor de micro- en kleine ondernemingen in de schoonmaaksector werd er een nieuwe gratis online “OiRA” tool ontwikkeld om op een eenvoudige en effectieve manier veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer te inventariseren en te beoordelen.
 • Thermische omgeving

  Zomerhitte op het werk

  In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat werknemers in aanvaardbare omstandigheden kunnen werken. De werkgever moet dan ook de nodige maatregelen treffen om dat ongemak te verminderen. Die maatregelen zijn door de regelgeving vastgesteld.
 • Arbeidsongevallen

  Lessen uit 2 ongevallen in Belgische Seveso-bedrijven

  De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg twee nieuwe nota's gepubliceerd in de reeks "Lessen uit ongevallen":...
 • Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  Voeding, dranken en tabak

  Ergonomische oplossingen voor de voedingsindustrie - Syntheserapport Ergoscan®

  Prevent heeft op vraag van Alimento, de sectororganisatie van de voedingsindustrie, de Ergoscan® ontwikkeld. Alimento biedt aan de leden uit de sector de mogelijkheid om een dergelijke Ergoscan® te laten uitvoeren. Verscheidene bedrijven hebben dat al gedaan en de resultaten zijn verzameld in een...

Nieuws en evenementen

 • 14.07.2017

  Arbeidsomstandigheden bij journalisten

  Sinds de opkomst van het internet komen journalisten meer en meer terecht in precaire situaties. Psychosociale risico’s en risico’s van externe aard...
 • 12.07.2017

  Eurofound jaarboek 2016 ‘Leven en werken in Europa’

  Het jaarboek “Living and working in Europe” voor 2016 van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)...
 • 11.07.2017

  Verscherpte controles op veiligheid van liften

  De controles op de veiligheid van liften worden opgedreven. Sinds 1 januari 2017 zijn strengere veiligheidseisen ook van toepassing op liften die...