CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Veiligheids- en gezondheidssignalering

Print RSS

Veiligheids- en gezondheidssignalering

De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Op de website van ABBET, in het Frans: Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail.

Gids voor de verantwoordelijke inzake hygiëne, veiligheid en milieu: Zorgen voor geschikte veiligheidssignalering (Wolters Kluwer France - Frankrijk)

In de gids “Guide du responsable HSE” op de portaalsite WK-HSQE van Wolters Kluwer France, bestemd voor professionelen op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu, worden de nodige stappen opgesomd om te komen tot een veiligheidssignalering die is aangepast aan de onderneming.

Op de portaalsite WK-HSQE, in het Frans: Guide du responsable HSE - Partie 4: Prévenir les risques professionnels - Thème 410: Adapter l'environnement de travail - 410-5: Mettre en place une signalisation de sécurité appropriée.

Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (INRS - Frankrijk)

Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, de film Best signs story... Napo et la signalisation santé sécurité sur le lieu de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools

Pictogrammen voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk)

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) stelt een set van pictogrammen ter beschikking van de symbolen die duidelijk in de arbeidsplaatsen moeten worden aangebracht. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de pictogrammen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk op te maken en voor elke drager te gebruiken, maar zonder die te wijzigen. Ze kunnen vrij worden gebruikt.

Het instrument is beschikbaar op de website van het INRS: Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail - Kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB - België - 1998)

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van het NAVB, in de rubriek Welzijnsinfo > Publicaties > Publicaties zoeken > Detail: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Regelgeving

Titel 6 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Titel 6 van boek III van de codex is niet van toepassing op:

 • de signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting;
 • de signalering voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het Werk > Arbeidsplaatsen > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Titel 6 van boek III van de codex is aangepast aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In titel 6 wordt er niet verwezen naar de ISO 7010 norm. Meer informatie over de overgang naar de nieuwe indelings- en etiketteringsregels is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Publicaties:

Internationale normen en Europese richtlijnen

Mededeling over richtlijn 92/58/EEG (2008)

De mededeling is beschikbaar op de Eur-Lex website, in de rubriek EUROPA > EU-wetgeving en –publicaties > EUR-Lex > EUR-Lex - 52008DC0698 - NL: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk).

In de praktijk

 • Thermische omgeving

  Werken bij koude temperaturen

  Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Een instrument tegen pesten op het werk

  De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE en de universiteit KU Leuven hebben een nieuw instrument ontwikkeld tegen pesten op de werkplaats.
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR)
  Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  Online-Training TV: veiligheid en gezondheid voor zorgverleners in de ouderenzorg

  Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met specifieke risico’s en gevaren, met als gevolg gezondheidsproblemen en medewerkers die ziek thuis blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. In het Online-Training TV aanbod met interactieve...
 • Bouw

  Veiligheidstips bij het gebruik van minerale wol

  Op de website van de “Mineral Wool Association Benelux” (MWA), een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en rotswol, is er een pagina beschikbaar met veiligheidswenken.
 • Elektrische installaties
  Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur / Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval / Onderwijs

  Safety first: veiligheid op de werkvloer voor leerkrachten van de elektrotechnische sector

  Op de website www.stroomopwaarts.be vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs. Dit is een initiatief van Volta, de nationale koepelorganisatie van de sectororganisaties die actief zijn in de wereld van de elektrotechniek.

Nieuws en evenementen

 • 19.02.2018

  Op de blog: veiligheidsrichtlijnen voor diepfundeerders

  De Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF) hield op 8 september 2017 tijdens de MATEXPO vakbeurs zijn eerste studiedag. In 2017 werd...
 • 16.02.2018

  De nieuwe Esener-2-analyse maakt duidelijk dat er grote discrepanties bestaan in het beheer van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk

  In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede...
 • 25.01.2018

  Veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de EU: van beleid naar praktijk

  De Europese Waarnemingspost voor risico's (ERO) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een...