CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Veiligheids- en gezondheidssignalering

Print RSS

Veiligheids- en gezondheidssignalering

De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Op de website van ABBET, in het Frans: Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail.

Gids voor de verantwoordelijke inzake hygiëne, veiligheid en milieu: Zorgen voor geschikte veiligheidssignalering (Wolters Kluwer France - Frankrijk)

In de gids “Guide du responsable HSE” op de portaalsite WK-HSQE van Wolters Kluwer France, bestemd voor professionelen op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu, worden de nodige stappen opgesomd om te komen tot een veiligheidssignalering die is aangepast aan de onderneming.

Op de portaalsite WK-HSQE, in het Frans: Guide du responsable HSE - Partie 4: Prévenir les risques professionnels - Thème 410: Adapter l'environnement de travail - 410-5: Mettre en place une signalisation de sécurité appropriée.

Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (INRS - Frankrijk)

Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, de film Best signs story... Napo et la signalisation santé sécurité sur le lieu de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools

Pictogrammen voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk)

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) stelt een set van pictogrammen ter beschikking van de symbolen die duidelijk in de arbeidsplaatsen moeten worden aangebracht. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de pictogrammen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk op te maken en voor elke drager te gebruiken, maar zonder die te wijzigen. Ze kunnen vrij worden gebruikt.

Het instrument is beschikbaar op de website van het INRS: Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail - Kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB - België - 1998)

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van het NAVB, in de rubriek Welzijnsinfo > Publicaties > Publicaties zoeken > Detail: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Regelgeving

KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • de signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting;
 • de signalering voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het Werk > Arbeidsplaatsen > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Het KB van 17 juni 1997 werd aangepast door het KB van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, dat in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2015 is bekendgemaakt. In het KB wordt niet verwezen naar de ISO 7010 norm. Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Nieuws > Vijf koninklijke besluiten zijn aangepast aan de Europese CLP-verordening.

Internationale normen en Europese richtlijnen

Mededeling over richtlijn 92/58/EEG (2008)

De mededeling is beschikbaar op de Eur-Lex website, in de rubriek EUROPA > EU-wetgeving en –publicaties > EUR-Lex > EUR-Lex - 52008DC0698 - NL: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk).

In de praktijk

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

  Code voor de beheersing van blootstelling bij technische interventies

  Met een aantal experten uit de (petro)chemische- en contractingbedrijven heeft Agoria een code van goede praktijk opgesteld voor de beheersing van de risico’s bij de product blootstelling bij technische interventies.
 • Vervoer en opslag

  Hou het veilig met voertuigen voor of op het werk

  Werken langs een openbare weg? Gebruik van heftrucks op de werkvloer? Met de fiets naar het werk? Rijden voor uw werk of leiding geven aan voertuigbestuurders? De Europese Unie wil het aantal verkeersongevallen en transport gerelateerde arbeidsongevallen verminderen en heeft daarom VeSafe, een e-...
 • Landbouw, bosbouw en visserij

  Europese gidsen voor goede praktijken op het gebied van landbouw en visserij

  Twee uitgebreide gidsen voor goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk kunnen nu in meer dan 20 talen worden gedownload. Ze zijn gepubliceerd door de Europese Commissie. Een gids heeft betrekking op landbouw, veehouderij, tuinbouw en bosbouw. De andere gids behandelt...
 • Arbeidsmiddelen / Werken op hoogte

  Preventiefiche van Constructiv rond hoogwerkers

  Constructiv heeft een preventiefiche van 10 pagina's rond hoogwerkers met mobiel hefplatform gepubliceerd. Ook het knelgevaar komt daarin aan bod...
 • Preventie van beroepsrisico's: een economische uitdaging voor het bedrijf

  EUROGIP heeft een nota gepubliceerd over de economische rentabiliteit van de preventie van beroepsrisico's voor ondernemingen: "Prévenir les risques professionnels: un enjeu économique pour l'entreprise"...

Nieuws en evenementen

 • 18.09.2017

  Sentinel- en waarschuwingssystemen vangen de eerste tekenen van werkgerelateerde ziekten op

  Waarschuwings- en sentinelsystemen maken het mogelijk nieuwe of opkomende werkgerelateerde ziektes op te sporen en kunnen de officiële cijfers...
 • 15.09.2017

  Wettelijke regeling voor de bescherming van werknemers tegen de risico’s van reprotoxische stoffen

  Reprotoxische stoffen zijn stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen. Door...
 • 14.09.2017

  Informatiebladen "Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd"

  Er zijn nu korte samenvattingen beschikbaar van de voornaamste bevindingen uit het driejarige Europees project "Safer and healthier work at any...