CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
Home | Thema's | Veiligheids- en gezondheidssignalering

Print RSS

Veiligheids- en gezondheidssignalering

De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Op de website van ABBET, in het Frans: Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail.

Gids voor de verantwoordelijke inzake hygiëne, veiligheid en milieu: Zorgen voor geschikte veiligheidssignalering (Wolters Kluwer France - Frankrijk)

In de gids “Guide du responsable HSE” op de portaalsite WK-HSQE van Wolters Kluwer France, bestemd voor professionelen op het vlak van hygiëne, gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu, worden de nodige stappen opgesomd om te komen tot een veiligheidssignalering die is aangepast aan de onderneming.

Op de portaalsite WK-HSQE, in het Frans: Guide du responsable HSE - Partie 4: Prévenir les risques professionnels - Thème 410: Adapter l'environnement de travail - 410-5: Mettre en place une signalisation de sécurité appropriée.

Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (INRS - Frankrijk)

Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, de film Best signs story... Napo et la signalisation santé sécurité sur le lieu de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools

Pictogrammen voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk)

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) stelt een set van pictogrammen ter beschikking van de symbolen die duidelijk in de arbeidsplaatsen moeten worden aangebracht. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de pictogrammen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk op te maken en voor elke drager te gebruiken, maar zonder die te wijzigen. Ze kunnen vrij worden gebruikt.

Het instrument is beschikbaar op de website van het INRS: Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail - Kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB - België - 1998)

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) heeft een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van het NAVB, in de rubriek Welzijnsinfo > Publicaties > Publicaties zoeken > Detail: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Regelgeving

Titel 6 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Titel 6 van boek III van de codex is niet van toepassing op:

 • de signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting;
 • de signalering voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het Werk > Arbeidsplaatsen > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Titel 6 van boek III van de codex is aangepast aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In titel 6 wordt er niet verwezen naar de ISO 7010 norm. Meer informatie over de overgang naar de nieuwe indelings- en etiketteringsregels is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Publicaties:

Internationale normen en Europese richtlijnen

Mededeling over richtlijn 92/58/EEG (2008)

De mededeling is beschikbaar op de Eur-Lex website, in de rubriek EUROPA > EU-wetgeving en –publicaties > EUR-Lex > EUR-Lex - 52008DC0698 - NL: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk).

In de praktijk

 • OIRA

  OiRA-infographic over de vier stappen van een risicobeoordeling

  Een nieuwe infographic die is gemaakt in het kader van het OiRA-project, de risicobeoordelingstool van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), is nu beschikbaar in het Engels.
 • Brandpreventie

  Brandveiligheid van gevels

  Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen.
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

  Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan. Grensoverschrijdend gedrag op kantoor leidt tot stress, een slechte werksfeer, een onveilige werkomgeving en een...
 • Terug aan het werk

  Boek 'Werken is genezen'

  Slechts 1 werknemer op 2 keert na langdurige ziekte terug naar dezelfde job. Succesvolle reïntegratie is moeilijk, maar cruciaal. Met zijn boek 'Werken is genezen' wil Lode Godderis een eerste cruciale stap in de goede richting zetten. Met concrete informatie en aanbevelingen voor...
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

  Code voor de beheersing van blootstelling bij technische interventies

  Met een aantal experten uit de (petro)chemische- en contractingbedrijven heeft Agoria een code van goede praktijk opgesteld voor de beheersing van de risico’s bij de product blootstelling bij technische interventies.

Nieuws en evenementen

 • 23.11.2017

  Onderzoek over werkgerelateerde kanker in Europa

  Volgens een onderzoek van het Europees Vakbondsinstituut brengen de kankers die te wijten zijn aan de beroepsactiviteit elk jaar tussen 270 en 610...
 • 20.11.2017

  Versoepeling en uitbreiding van het Fedris programma voor lage rugpijn

  Het preventieprogramma voor lage rugpijn van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) bestaat 10 jaar. Dankzij dit programma kunnen...
 • 17.11.2017

  Op de blog: proefprojecten ter preventie van burn-out

  Werkgevers en vakbonden werkten in de Nationale Arbeidsraad een plan uit om in een honderdtal bedrijven op vrijwillige basis te starten met...