Veiligheids- en gezondheidssignalering

De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Op de website van ABBET, in de rubriek Bobet na registratie: de "Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail" in het Frans.

Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (EU-OSHA)

Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

Op de website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), de film Napo in…De beste signalen - geremasterd (2023).

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools

Pictogrammen voor veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk)

Het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) stelt een set van pictogrammen ter beschikking van de symbolen die duidelijk in de arbeidsplaatsen moeten worden aangebracht. Dit instrument biedt de mogelijkheid om de pictogrammen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk op te maken en voor elke drager te gebruiken, maar zonder die te wijzigen. Ze kunnen vrij worden gebruikt.

Het instrument is beschikbaar op de website van het INRS: Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail - Kit regroupant les symboles à faire figurer sur la signalétique des lieux de travail.

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB/Constructiv - België - 1998)

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf NAVB (het huidige Constructiv) heeft in 1998 een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

Deze publicatie is beschikbaar in de digitale bibliotheek van Constructiv: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

Veiligheids- en gezondheidssignalering - Regelgeving

Titel 6 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Titel 6 van boek III van de codex is niet van toepassing op:

 • de signalering voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting;
 • de signalering voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Welzijn op het Werk > Arbeidsplaatsen > Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Titel 6 van boek III van de codex is aangepast aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. In titel 6 wordt er niet verwezen naar de ISO 7010 norm.

Internationale normen en Europese richtlijnen

Mededeling over richtlijn 92/58/EEG (2008)

De mededeling is beschikbaar op de Eur-Lex website, in de rubriek EUROPA > EU-wetgeving en –publicaties > EUR-Lex > EUR-Lex - 52008DC0698 - NL: Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische uitvoering van de richtlijnen betreffende de gezondheid en veiligheid op het werk 92/57/EEG (tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) en 92/58/EEG (veiligheidssignalering op het werk).

In de praktijk

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering

  Richtsnoeren voor veiligheids- en gezondheidssignalering in het kader van Richtlijn 92/58/EEC

  Het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH) heeft een publicatie met richtsnoeren voor veiligheids- en gezondheidssignalering uitgebracht. De Richtsnoeren verduidelijken het verband tussen de Europese Richtlijn 92/58/EEC en de huidige normen van de Internationale...
 • video
  video
  Veiligheids- en gezondheidssignalering
  Bouw / Vervoer en opslag

  Video voor een optimaal gebruik van achteruitrijalarmen

  Een video van het Canadese Onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail (IRSST)" toont met welke factoren men rekening moet houden om achteruitrijalarmen in realistische omstandigheden in het arbeidsmilieu veilig te gebruiken. De video is...

Nieuws en evenementen

16.10.2023

Op de blog: certificering van personeel voor spoorwegwerken

Uit een reeks dodelijke ongevallen op de spoorwegen is het belang van een standaardisering van trainingsprocedures gebleken. Daarom hebben de...
14.06.2023

Op de blog – “Safety street”: een andere manier van communicatie rond veiligheid voor contractoren

Werken met contractoren vergt een goede communicatie, die zowel verbaal als non-verbaal kan zijn. Naast communicatie, spelen ook informatie,...
29.03.2023

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte),...
veiligheidssignalen
veiligheidssignalen
26.09.2019

ISO 7010 norm voor veiligheidssignalen is aangepast

Veiligheidspictogrammen zijn essentieel voor preventie van ongevallen en letsels. Symbolen die internationaal zijn goedgekeurd en wereldwijd worden...