Terug aan het werk

Iedereen gaat liefst gezond en fit naar het werk. Maar de werkelijkheid is soms anders voor wie arbeidsongeschikt wordt wegens medische redenen.

Langdurige afwezigheden op het werk zijn vaak de eerste stap in een proces dat uiteindelijk leidt tot invaliditeit of tot werkloosheid. Een Europese peiling naar de arbeidsvoorwaarden die uitgevoerd werd in 2005 toont aan dat bij een werkonderbreking van 3 tot 6 maanden de kans op terugkeer naar hetzelfde werk met de helft vermindert.

Elke werkgever moet preventiemaatregelen nemen:

 • voor de veiligheid en de gezondheid van zijn of haar werknemers;
 • om de terugkeer naar het werk na gezondheidsproblemen te bevorderen.

Een beleid gericht op de werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen past in dit kader.

De codex over het welzijn op het werk voorziet ook een specifieke procedure: het re-integratietraject.

Het doel van deze procedure is om de werknemer die zijn overeengekomen werk (tijdelijk of definitief) niet meer kan uitvoeren, in staat te stellen een aangepaste functie te vinden.

Er zal naar ander of aangepast werk worden gezocht in overleg tussen de arbeidsarts, de werkgever en de werknemer.

Gedetailleerde informatie over het beleid en het re-integratietraject is beschikbaar in de brochure op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Terug aan het werk - Externe documentatie

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (Fedris – België)

Kan iemand niet meer aan het werk wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan bestaan er specifieke procedures en interventies. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fredris).

Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem (NAR – België)

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt op zijn website het dossier ter beschikking dat op basis van bijdragen van verschillende instellingen werd opgesteld: Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Ondersteunende maatregelen voor personen met een beperking (België)

Naargelang de woonplaats van de werknemer, stellen de volgende instellingen een hele reeks maatregelen en interventies voor om bij te dragen tot de tewerkstelling van personen met een beperking:

Meer details daarover in de brochure op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Terug aan het werk - Sensibiliseringsmateriaal

Re-integratie van een werknemer in een KMO (Isotoit-Isoplast - België)

In 2015 won de firma Isotoit-Isoplast de prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk met “Délivrance”, een goede praktijk van een re-integratie van een werknemer in een KMO.

Joseph is een gekwalificeerde arbeider die reeds 25 jaar in het bedrijf werkt. Sinds enkele jaren heeft hij last van een lumbago. Zijn gezondheidstoestand is verergerd. Hij moest gedurende 6 maanden thuis blijven om te revalideren. Joseph wil erg graag terug aan het werk. Kan hij aangepast werk krijgen?

Dit filmpje kan gratis gebruikt worden als sensibiliseringsmateriaal: Verlossing.

Terug aan het werk - Publicaties

Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Deze brochure is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Parlementaire vragen

 • 55013492C e.v. Kamer - De langdurig zieken

 • 55009185C e.v. Kamer - Langdurig zieken en de werkgelegenheidsgraad

 • 385 Kamer - Arbeidsongeschiktheid

 • Senaat 7-153 - Personen met een handicap - Toegang tot en behoud van werk - Privésector - Herintegratie van langdurig zieken - Evaluatie

 • 55001640C & 55001699C Kamer - Het re-integratietraject

 • 55001488C & 55001536C & 55001911C Kamer - Het re-integratietraject voor langdurig zieken

 • 310 Kamer - Re-integratietrajecten

 • 275 Kamer - Zieke werknemers - Integratietrajecten

 • 259 Kamer - Re-integratie langdurig zieken

 • 2320 Kamer - Arbeidsinspectie - Verslag onderzoek naar de firma Ariel

 • 6-1959 Senaat - Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen

 • 2272 Kamer - Collectief re-integratiebeleid

 • 22761, 22776, 23879, 24938 Kamer - Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

 • 2047 Kamer - Ziekteverzuim

 • 6-1633 Senaat - Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans

 • 23410, 23511, 23513, 23514 Kamer - De re-integratieplannen naar langdurige arbeidsongeschikten

 • 1654 Kamer - Definitieve arbeidsongeschiktheid

 • P2466 tot P2468 Kamer - De problemen die de adviserend artsen ondervinden bij de uitvoering van het re-integratieplan

 • 21112 Kamer - de terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer

 • 1822 Kamer - Werkhervatting langdurig zieken

 • 18091 en 21536 Kamer - het gebruik van de nieuwe re-integratiewet als een ontslaginstrument voor werkgevers

 • P2018 Kamer - de studie van het ABVV betreffende de arbeidsomstandigheden in de dienstencheque- en de schoonmaaksector en de toepassing van de nieuwe back-to-workwetgeving

 • 17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

 • 15300 Kamer - het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P1630 Kamer - De herintegratie van langdurig zieken

 • 574 Kamer - Responsabiliseringssysteem voor arbeidsongeschikte werknemers

 • 563 Kamer - Responsabilisering invaliden

 • 572 Kamer - Responsabiliseringsmechanisme voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P0883 Kamer - Het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt

 • 528 Kamer - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

 • 273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk

 • 2338 Kamer - De progressieve werkhervatting

 • 61 Kamer - Fibromyalgie

 • 2340 Kamer - De arbeidsreïntegratie van langdurig zieken

 • 5-1360 Senaat - Het werkverzuim

 • 5-10600 Senaat - De werkhervatting na kanker

 • 5-11138 Senaat - Het lage niveau van de tewerkstelling van mensen met een langdurige aandoening

 • 5-3022 Senaat - De begeleiding van kankerpatiënten bij hun terugkeer naar de werkvloer

Onderzoeken

 • Het werk hervatten en duurzaam aan het werk blijven na een musculoskeletale aandoening - Actiepistes voor de supervisor (IRRST - Canada - 2019)

  Wetenschappelijk rapport van een onderzoek dat concrete actiepistes naar voren brengt voor de supervisoren die er willen voor zorgen dat hun werknemers terugkeren naar de onderneming na een musculoskeletale aandoening (MSA).
 • Werkhervatting na ziekte (2011)

Terug aan het werk - Regelgeving

 • In de codex over het welzijn op het werk staan de bepalingen over het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen (hoofdstuk VI van boek I, titel 4; artikelen I.4-72 tot I.4-82).

  Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Het gezondheidstoezicht op de werknemers > Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

 • De wet van 3 juli 1978 (voornamelijk artikelen 31, 31/1 en 34) betreffende de arbeidsovereenkomsten die de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bepaalt in geval van:
 • De antidiscriminatiewet

  De antidiscriminatiewet stimuleert de tenuitvoerlegging van een werkhervattingsbeleid. De onderneming mag inzake tewerkstelling geen werknemers discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand of van een handicap. De werkgever moet immers in redelijke aanpassingen voorzien.

  Meer informatie over de anti-discriminatiewet is beschikbaar op de website van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

In de praktijk

 • COVID-19 / Terug aan het werk

  COVID-19 en long covid: stapsgewijze re-integratiegids voor managers en werknemers

  In twee nieuwe gidsen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de uitdagingen toegelicht waar terugkerende werknemers mee te maken krijgen nadat ze COVID-19 hebben opgelopen, of het nu gaat om de acute ziekte of om symptomen op langere termijn, ook wel...
 • Terug aan het werk

  Boek 'Werken is genezen'

  Slechts 1 werknemer op 2 keert na langdurige ziekte terug naar dezelfde job. Succesvolle reïntegratie is moeilijk, maar cruciaal. Met zijn boek 'Werken is genezen' wil Lode Godderis een eerste cruciale stap in de goede richting zetten. Met concrete informatie en aanbevelingen voor...
 • hulpmiddelen.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...
 • napo_back_healthy_future.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...
 • e_gids.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  E-gids over leeftijdsmanagement op het werk

  In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids...

Nieuws en evenementen

Virtueel evenement rond aanpassingen op de werkvloer voor mensen met chronische pijn

30.11.2021 17:11
Op 28 oktober 2021 organiseerde de ‘Societal Impact of Pain’ (SIP) een virtueel evenement rond pijnbeheer in de werkomgeving. Het evenement probeerde...
02.08.2021

SSA’s en psychosociale risico’s: hoe verminderen van werkstress kan helpen bij herstel en terugkeer naar het werk

Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (of spier- en skeletaandoeningen (SSA’s)) worden niet alleen in verband gebracht met fysieke...

Webinar Re-integratie op de werkvloer: evaluatie en in de praktijk

18.12.2020 11:12
In het kader van hun de campagne “Verlicht de last” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vond op 8...
Eurofound
Eurofound
06.01.2020

Beleidsnota van Eurofound over chronische gezondheidsproblemen op de werkplek

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe men chronische...
2019-06-18_16_24_12-stress_icons_-_download_free_vector_icons_noun_project.png
18.06.2019

Op de blog: meer dan 400.000 Belgen zijn langdurig ziek thuis

Het aantal Belgen dat al langer dan een jaar thuiszit, blijft toenemen.
Je veux reprendre
Je veux reprendre
06.05.2019

Website “Weer aan de slag!”

Deze website over re-integratie werd eind april 2019 gelanceerd om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het...
Minister Maggie De Block
Minister Maggie De Block
05.04.2019

Nieuwe vragenlijst moet zieken sneller aan het werk helpen

Wie vanaf april langer dan twee maanden ziek is, krijgt een vragenlijst toegestuurd die een gepersonaliseerde begeleiding naar werk mogelijk moet...
logo_fod_gr.jpg
13.03.2017

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsarts zijn beslissing kenbaar maakt naar aanleiding...
acv-terug-in-het-zadel-logo-tcm183-402920.jpg
08.03.2017

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)...
kb_gezondheidstoezicht.jpg
02.03.2017

KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van...