Terug aan het werk

Iedereen gaat liefst gezond en  fit naar het werk. De werkgever is overigens verplicht om de arbeidsomstandigheden te bevorderen om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beschermen. Maar de werkelijkheid is soms anders, vanaf het moment dat medische redenen de arbeidsgeschiktheid aantasten.

Elke werkgever moet immers preventiemaatregelen nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk. Wanneer een werknemer afwezig is, moet de werkgever eveneens maatregelen nemen om de terugkeer naar het werk te bevorderen na gezondheidsproblemen, dat maakt deel uit van het globale preventiebeleid. 

Een beleid van werkhervatting is essentieel bij de preventie van langdurige afwezigheden. Een dergelijk beleid pakt de factoren aan die de werkhervatting belemmeren en schept voorwaarden voor een snellere terugkeer naar het werk.

Investeren in de terugkeer naar het werk is rendabel.  Het absenteïsme brengt hoge kosten teweeg:

 • directe: gewaarborgd loon, verlies van kennis… ;
 • indirecte: onkosten in verband met de selectie, inzet van externe arbeidskrachten, productie- en kwaliteitsverlies, administratieve onkosten…

De invoering van preventiemaatregelen gebeurt op 2 niveaus:

 • collectief: op ondernemingsvlak, invoering van werkhervattingstraject op een proactieve, coherente en doelgerichte manier. Concreet:
  • contactprocedure tijdens de afwezigheden
  • aangepaste taakinhoud
  • verantwoordelijkheden van de hiërarchische meerdere
  • samenwerking tussen de betrokkenen
 • individueel: etappes van het individueel traject. Concreet: wie doet wat, hoe, wanneer en met welk doel? 

Een werkhervattingsbeleid maakt het voor de onderneming mogelijk:

 • om de verworven kennis en expertise te behouden
 • om te zorgen voor de continuïteit van de productie en van de dienstverlening;
 • om de aanwervings-, opleidingskosten te beperken;
 • om op een sociaal verantwoorde manier te handelen: positief imago van de onderneming, valorisering van de werknemers. 

Terug aan het werk - Externe documentatie

Belgische instellingen: informatie over de specifieke procedures

Als de afwezigheid te maken heeft met een arbeidsongeval of een beroepsziekte, gaan specifieke procedures, interventies van toepassing zijn. Meer informatie op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fredris).

Dossier vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem (NAR-België)

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt op zijn site het dossier voor dat werd gerealiseerd op basis van bijdragen van verschillende instellingen: vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem.

Instellingen die ondersteunende maatregelen voorstellen

In functie van de woonplaats van de werknemer, stellen de volgende instellingen een hele reeks maatregelen, interventies voor om bij te dragen tot de tewerkstelling van personen met een beperking :

Terug aan het werk - Sensibiliseringsmateriaal

Re-integratie van een werknemer in een KMO (Isotoit-Isoplast - België)

In 2015 won de firma Isotoit-Isoplast de prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk met “Délivrance”, een project waarbij een goede praktijk getoond werd van een re-integratie van een werknemer in een KMO.

Joseph is een gekwalificeerde arbeider die reeds 25 jaar in het bedrijf werkt. Sinds enkele jaren heeft hij last van een lumbago. Zijn gezondheidstoestand is verergerd… Hij moet gedurende 6 maanden thuis blijven om te revalideren. Joseph wil erg graag terug aan het werk. Kan hij aangepast werk krijgen?

Dit filmpje kan gratis gebruikt worden als sensibiliseringsmateriaal: Verlossing.

Terug aan het werk - Publicaties

Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Deze brochure behandelt de werkhervatting van werknemers na ziekte of een privé-ongeval:

 • de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren die een rol spelen bij werkhervatting;
 • waarom en hoe een re-integratiebeleid kan opgezet worden in de onderneming;
 • de verschillende werkhervattingstrajecten in diverse individuele situaties;
 • subsidies of ondersteuning waar werknemers of bedrijven beroep op kunnen doen in geval van aangepast werk;
 • de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bij gedeeltelijke werkhervatting en bij medische overmacht.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie.

Parlementaire vragen

 • 22761, 22776, 23879, 24938 Kamer - Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

 • 2047 Kamer - Ziekteverzuim

 • 6-1633 Senaat - Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans

 • 23410, 23511, 23513, 23514 Kamer - De re-integratieplannen naar langdurige arbeidsongeschikten

 • 1654 Kamer - Definitieve arbeidsongeschiktheid

 • P2466 tot P2468 Kamer - De problemen die de adviserend artsen ondervinden bij de uitvoering van het re-integratieplan

 • 21112 Kamer - de terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer

 • 1822 Kamer - Werkhervatting langdurig zieken

 • 18091 en 21536 Kamer - het gebruik van de nieuwe re-integratiewet als een ontslaginstrument voor werkgevers

 • P2018 Kamer - de studie van het ABVV betreffende de arbeidsomstandigheden in de dienstencheque- en de schoonmaaksector en de toepassing van de nieuwe back-to-workwetgeving

 • 17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren

 • 15300 Kamer - het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P1630 Kamer - De herintegratie van langdurig zieken

 • 574 Kamer - Responsabiliseringssysteem voor arbeidsongeschikte werknemers

 • 563 Kamer - Responsabilisering invaliden

 • 572 Kamer - Responsabiliseringsmechanisme voor arbeidsongeschikte werknemers

 • P0883 Kamer - Het stijgend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt

 • 528 Kamer - De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

 • 273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk (MV 3318)

 • 2338 Kamer - De progressieve werkhervatting

 • 61 Kamer - Fibromyalgie

 • 2340 Kamer - De arbeidsreïntegratie van langdurig zieken

 • 5-1360 Senaat - Het werkverzuim

 • 5-10600 Senaat - De werkhervatting na kanker

 • 5-11138 Senaat - Het lage niveau van de tewerkstelling van mensen met een langdurige aandoening

 • 5-3022 Senaat - De begeleiding van kankerpatiënten bij hun terugkeer naar de werkvloer

Onderzoeken

 • Terug aan het werk na een langdurige afwezigheid (2011)

Terug aan het werk - Regelgeving

Een beleid invoeren inzake terugkeer naar het werk maakt deel uit van de wet betreffende het welzijn op het werk van 4 augustus 1996 en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

De werkgever zorgt voor het welzijn van zijn werknemers door een structureel en gepland preventiebeleid te voeren.

Dit beleid omvat het gezondheidstoezicht. De doelstelling bestaat uit het bevorderen en het behoud van de gezondheid van de werknemers, om de tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen rekening houdend met de specifieke eigenschappen en de gezondheidstoestand van elke werknemer.

Titel 4 betreffende de maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers van boek I van de codex over het welzijn op het werk geeft aanknopingspunten voor de individuele begeleiding van de werknemers. Die regelgeving legt de nadruk op het belang van de rol van de arbeidsgeneesheer, die aanpassingsmaatregelen kan voorstellen bij verschillende medische onderzoeken die hij uitvoert.

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Onthaalpagina > Thema's > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers > Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

De anti-discriminatiewet stimuleert de tenuitvoerlegging van een werkhervattingsbeleid: De onderneming mag, inzake tewerkstelling, geen werknemers discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand of van een handicap. De werkgever moet immers in redelijke aanpassingen voorzien.

Meer informatie over de anti-discriminatiewet is beschikbaar op de site van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen.

Tenslotte staat de wetgeving betreffende de uitkeringsverzekering onder bepaalde voorwaarden de hervatting toe van aangepast werk tijdens een periode van erkenning van arbeidsongeschiktheid (artikel 100§2 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).

Meer informatie hierover is beschikbaar op de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in de rubriek Thema's > Arbeidsongeschiktheid >  Werknemers en werklozen >  Tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan uw gezondheid is aangepast).

In de praktijk

 • Terug aan het werk

  Boek 'Werken is genezen'

  Slechts 1 werknemer op 2 keert na langdurige ziekte terug naar dezelfde job. Succesvolle reïntegratie is moeilijk, maar cruciaal. Met zijn boek 'Werken is genezen' wil Lode Godderis een eerste cruciale stap in de goede richting zetten. Met concrete informatie en aanbevelingen voor...
 • hulpmiddelen.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...
 • napo_back_healthy_future.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  Animatiefilms ‘Napo in … een gezonde toekomst tegemoet’

  Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk. De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen. In de nieuwe reeks films "Napo in ... een gezonde toekomst tegemoet" komen de...
 • e_gids.png
  Ergonomie / Terug aan het werk / Oudere werknemers

  E-gids over leeftijdsmanagement op het werk

  In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids...

Nieuws en evenementen

logo_fod_gr.jpg
13.03.2017

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar maakt naar...
acv-terug-in-het-zadel-logo-tcm183-402920.jpg
08.03.2017

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)...
kb_gezondheidstoezicht.jpg
02.03.2017

KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB gezondheidstoezicht

Het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2017 vormt het sluitstuk van alle wettelijke aanpassingen in het kader van het re-integratietraject van...
terug_aan_het_werk_.jpg
01.03.2017

Op de blog: Opnieuw aan de slag na een langdurige ziekte, een kwestie van goede wil

Langdurig zieke werknemers kunnen sinds begin dit jaar aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen. Of dat lukt, hangt...
after_cancer.jpg
23.02.2017

EU-OSHA besteedt aandacht aan rehabilitatie en terugkeer naar het arbeidsleven na kanker

In Europa krijgen elk jaar zo'n 1,6 miljoen mensen in de werkende leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Het Europees Agentschap voor...
logo_fod_gr.jpg
24.11.2016

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28...
logo_fod_gr.jpg
10.01.2017

Nieuwe wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid

Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 publiceerde de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van...
oudere_werknemers.jpg
14.07.2016

Oudere werknemers: praktijken voor veiligheid en gezondheid op de werkplek en strategieën voor revalidatie en terugkeer naar het werk

Als onderdeel van een proefproject van het Europees Parlement over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers heeft het Europees Agentschap...
handen.jpg
13.07.2016

Rapport over revalidatie en werkhervatting

Tegen de achtergrond van een vergrijzende beroepsbevolking heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een...
aftellen_campagne.jpg
28.06.2016

Meer dan 100 partners voor campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft bevestigd dat de eerste groep officiële campagnepartners en...