Nationaal college voor sociale verzekeringsgeneeskunde

06.09.2023
In december 2016 werd het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op initiatief van de Minister van Sociale Zaken opgericht.

Eind 2020 heeft dit College een syntheseverslag opgesteld dat voornamelijk gericht is op 10 voorstellen ter hervorming van de sociale zekerheid inzake arbeidsongeschiktheid. Conform de beleidsnota van de minister van Volksgezondheid van 2 november 2020 is het Nationaal College verlengd tot en met 31 december 2023. De beleidsverklaring is beschikbaar op de website van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - Beleidsverklaring 2 november 2020 (PDF, 675 KB).

Dit artikel geeft een samenvatting van dit syntheseverslag, de wettelijke basis van dit college en de taken rond de voortzetting. Daarnaast wordt verwezen naar enkele gerelateerde BeSWIC-berichten.

Wettelijke basis en samenvatting syntheseverslag

Het nationaal college voor sociale verzekeringsgeneeskunde werd opgericht bij koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid.

De leden van het college werden voorgedragen door volgende organisaties:

 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • Fonds voor Arbeidsongevallen/Fonds voor Beroepsziekten (ondertussen Fedris)
 • Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • Bestuur Medische expertise van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Nationaal Intermutualistisch College
 • Domus Medica
 • Société Scientifique de Médecine Générale
 • Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde - Forum voor Vlaamse Verzekeringsartsen
 • Association Scientifique de Médecine d'Assurance
 • Belgische Nederlandse Vereniging van Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Experten
 • Association Belge Francophone du dommage corporel
 • Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde;
 • Société Scientifique de Santé au Travail.

Het College werd initieel opgericht voor een duur van drie jaar (zie artikel 14 van het voornoemde koninklijk besluit; door het Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekerings-geneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid werd de duur met één jaar verlengd). Na afloop stelt het College een eindverslag op over het resultaat van zijn werkzaamheden op (art. 16).

De 10 voorstellen van dit syntheseverslag zijn grotendeels geïnspireerd door de verslagen van vijf commissies die werden opgericht om te beantwoorden aan de verschillende opdrachten van het College. Het rapport werd eind 2020 voorgesteld met volgende 10 aanbevelingen:

 • een gemeenschappelijk communicatieplatform en/of een gemeenschappelijk medisch sociaal dossier creëren voor alle sectoren binnen de sociale zekerheid inzake arbeidsongeschiktheid;
 • een balans van de resterende capaciteiten op basis van de Internationale Classificatie van het menselijk functioneren (ICF) maken;
 • de opdracht van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling om werklozen te begeleiden uitbreiden tot elke eventuele periode van primaire ongeschiktheid;
 • een nieuwe benadering van het systeem voor opvolging van de arbeidsongeschiktheid;
 • een uniek bezoldigingsstatuut creëren voor alle artsen van de sociale zekerheid;
 • een gemeenschappelijke opleiding verzekeren voor de artsen in de sociale zekerheid en voor de leden van de multidisciplinaire teams;
 • een specifieke erkenning van het statuut van de ‘socialeverzekeringsarts’, die gemeenschappelijk zou zijn voor alle artsen actief op het gebied van de sociale zekerheid;
 • een bemiddelingsinstantie oprichten om het beroep op de arbeidshoven en -rechtbanken te beperken;
 • de arbeidsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde dichter bij elkaar brengen;
 • een transversale wetgeving inzake evaluatie van de arbeidsongeschiktheid opstellen voor alle socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van de arbeidsongevallenregeling.

Ondertussen werd het mandaat van dit college verlengd tot 31 december 2023 door het koninklijk besluit van 27 mei 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid, waarbij ook een aanvullend rapport zal gepresenteerd worden.

De voortzetting of ontwikkeling van activiteiten gebeurt rond 5 thema's:

 • ontwikkeling van een uniform beoordelingsproces voor arbeidsongeschiktheid in de verschillende systemen, zo mogelijk met gebruikmaking van de Internationale Classificatie van Functioneren (ICF) als rapportagetaal;
 • ontwikkeling van een platform voor communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende artsen en niet-artsen die betrokken zijn bij de beoordeling van de resterende arbeidscapaciteit;
 • verdere ontwikkeling van de formulieren "arbeidsongeschiktheid en herstel" en steun voor de evaluatie daarvan door de voorschrijvende artsen;
 • steun voor onderzoek naar de status van de medisch deskundige in de sociale zekerheid;
 • verkennende missie om de mogelijkheid te onderzoeken van de oprichting van een bemiddelingsorgaan om het beroep op arbeidsrechtbanken en tribunalen te beperken.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde.

Over dit college en zijn taken werd op 25 april 2019 een voordracht gegeven door Philippe Mairiaux, voorzitter van dit college. De presentatie is beschikbaar op de website van verzekeringsgeneeskunde Vlaanderen: De ontwikkeling van richtlijnen inzake de duur van arbeidsongeschiktheid: een uitdaging voor het Nationaal College!

BeSWIC-berichten

Over deze commissie werd in volgende documenten op deze BeSWIC-website gesproken:

Rond de diverse soorten artsen verscheen volgend BeSWIC-bericht: Richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen rond het verloop en de opvolging van medische expertise.

En over het trio-overleg was er ook volgende parlementaire vraag, beschikbaar op deze BeSWIC-website: 17290 Kamer - Het overleg en de samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, adviserend geneesheren en behandelend geneesheren.

Over Medex en Fedris kunnen ook enkele berichten op BeSWIC gevonden worden.