Omzendbrief betreffende toepassingsrichtlijnen met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk

25.07.2023
Op 30 juni 2023 werd Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 betreffende toepassingsrichtlijnen met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De omzendbrief is van toepassing op de federale ambtenaren, die vallen onder de Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Elke werkgever is verplicht om in zijn onderneming een beleid te voeren dat tot doel heeft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Dit welzijnsbeleid is gesteund op het principe van de risicoanalyse.

Een risicoanalyse bestaat uit het identificeren van de gevaren en de risicofactoren en het evalueren van de risico's. De preventiemaatregelen moeten worden genomen op het niveau van de organisatie in zijn geheel, op het niveau van de werkposten of de functies en op het niveau van de werknemer. De doelstelling van deze maatregelen is het aanpakken van de psychosociale risico's.

De psychosociale risico’s waar de risicoanalyse betrekking op heeft zijn stress, burn-out, conflicten, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. De werkgever moet de oorzaken van de gevaren aanpakken en met de volgende elementen rekening houden: de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Meer informatie is beschikbaar in het thema Psychosociale risico's (PSR) en de rubriek Actiemiddelen voor de werkgever.

Toepassingsrichtlijnen

Deze omzendbrief mikt op een uniforme en recurrente uitvoering van de risicoanalyse in elke overheidsinstelling.  De analyse, die integraal deel uitmaakt van de globale analyse van risico’s op het werk moet op dezelfde wijze minstens om de vijf jaar worden uitgevoerd en de werkgever moet jaarlijks preventiemaatregelen treffen en deze evalueren. Zo bouwt elke organisatie continu aan het welzijn van haar ambtenaren.

Bij wijze van voorbeeld wordt er, met het oog op een eenvormige methodologie, gepleit voor een wetenschappelijke benadering van de risicoanalyse (bijvoorbeeld via het instrument ’Copenhagen Psychosocial Questionnaire’) en wordt er eveneens gepleit voor een opvolging van relevante indicatoren, zoals absenteïsme, door de werkgever.

Meer info

Meer informatie over deze omzendbrief is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA):

U kan alle omzendbrieven die betrekking hebben op federale ambtenaren raadplegen op de website van de FOD BOSA, in de rubriek Wet- en regelgeving.

In het verleden verschenen op deze BeSWIC-website al vaker nieuwsberichten over federale ambtenaren. Hieronder enkele voorbeelden: