Brandpreventie

Karakteristieken van brand

Een brand is een chemische reactie tussen een brandstof (vast, vloeibaar, gas) en een oxydatiemiddel (meestal zuurstof) waarbij toevoer van warmte-energie nodig is.

branddriehoek.jpg

Er ontstaat brand als deze branddriehoek gesloten wordt.

Brandpreventie impliceert dat men ervoor zorgt dat de elementen van de driehoek niet gelijktijdig aanwezig kunnen zijn.

Brandbestrijding betekent dat men een element van de driehoek wegneemt.

Een risicoanalyse is dus nodig.

Risicoanalyse

De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico voor zijn specifieke situatie. Hij houdt hierbij in het bijzonder rekening met de volgende risicofactoren:

 • de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron;
 • arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties;
 • de aard van de activiteiten;
 • de grootte van de onderneming / inrichting;
 • het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig;
 • de risico’s specifiek aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen;
 • de lokalen (ligging en bestemming)
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats;
 • werkzaamheden uitgevoerd door externe onder­nemingen.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt.
De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse de noodzakelijk materiële en organisatorische preventiemaatregelen.

Preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen hebben als doel:

 • brand te voorkomen;
 • de veiligheid te verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
 • vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken;
 • de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken.

Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk legt enkele zeer specifieke maatregelen op zoals het oprichten van een brandbestrijdingsdienst, het opmaken van een interventiedossier en een intern noodplan.

Constructie van het gebouw

De werkgever ziet erop toe dat het gebouw dermate ontworpen en gebouwd is, dat in geval van brand:

 • de stabiliteit van de dragende elementen en, in voorkomend geval, van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden;
 • het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt;
 • de uitbreiding van de brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt.

Hiertoe eerbiedigt de werkgever artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

Brandpreventie - Externe documentatie

Rubriek Brandpreventie (Website civieleveiligheid.be - FOD Binnenlandse zaken) 

De Algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse zaken geeft informatie over de wetgeving op de website Civiele Veiligheid onder de rubriek Brandpreventie.

Brandpreventie - Tools

Checklists Regelgeving – Codex, boek III, titel 3 (FOD Werkgelegenheid – België – 2014)

Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk is samengevat in fiches (checklists) beschikbaar in PDF op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie op de arbeidsplaatsen > Toelichting bij titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk:

E-learning welzijn op het werk (e-campus – België)

Door middel van animaties, afbeeldingen, video's, ... kan men met deze gebruiksvriendelijke tool de wetgeving inzake welzijn op het werk en de belangrijkste principes daarvan op een eenvoudige manier begrijpen om de bewustwording te vergroten en beroepsrisico's in elk bedrijf te voorkomen.

Meer info daarover is beschikbaar in de module Tools > E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België).

Brandpreventie - Publicaties

Risico's van brand of explosie – Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

De Europese en Belgische regelgeving inzake risico's van brand of explosie vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de problemen verbonden aan de risico's van brand of explosie beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Publicaties > Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie.

Parlementaire vragen

 • 370 Kamer - De wetgeving in verband met de brandveiligheid in de ondernemingen

Brandpreventie - Regelgeving

 • Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk
 • Het artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
 • Titel 5 betreffende de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op:

 • de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de  FOD Binnenlandse Zaken, onder de rubriek Documentatie > Regelgeving > filteren op thema "Brandpreventie".
 • de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

In de praktijk

 • Evacuatieoefeningen
  Evacuatieoefeningen
  Brandpreventie

  Technisch dossier ‘Evacuatieoefeningen’

  De werkgever moet alle maatregelen treffen om zijn personeel te evacueren. Hij moet denken aan de opgelegde evacuatiewegen, maar hij moet zich ook vergewissen van de noodprocedures die in het interventie- en evacuatieplan van de onderneming of bedrijfsvestiging zijn opgenomen.
 • Brandpreventie

  Brandveiligheid van gevels

  Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen.
 • prebes.jpg
  Brandpreventie

  Praktische tools voor brandpreventie

  De Prebes Werkgroep Documenten reikt praktische tools aan voor het beheer van de brandpreventie. Het gaat om 25 documenten in het kader van de blusmiddelen.

Nieuws en evenementen

23.11.2022

Op de blog: campagne rond brandveiligheid in de land- en tuinbouw en updates van BeSWIC-berichten over risico’s in de sector

Op 7 november 2022 lanceerde de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé bij een landbouwer in Deerlijk de campagne “Hoe voorkom ik brand op mijn...

Expo “Burn: van brandgevaar tot burn-out”

09.11.2022 13:11 to 09.12.2022 06:12
In het Industriemuseum in Gent loopt van 19 november 2022 tot en met 3 september 2023 een expo over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer...
07.11.2022

Op de blog – De brandweer van morgen: wetenschappelijk onderzoek en andere documenten

Op 4 oktober 2022 werd het vierjarig onderzoeksproject van Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en de ‘Antwerp Management School’ (AMS) over de brandweer...
02.08.2022

Wijziging KB tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing

Op 23 juni 2022 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 20 mei 2022 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot...
22.06.2022

Op de blog: 24-urenshiften bij brandweer nu mogelijk onder strikte voorwaarden

In een ministeriële omzendbrief (MO) van 24 mei 2016 reageerde de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de intentie van een...
20.12.2021

Winnaars Fireforum Awards 2021

Op 18 november 2021 werden in het Afrikapaleis in Tervuren voor de 6de maal de Fireforum Awards voor de beste projecten rond brandveiligheid...
21.10.2021

Op de blog: preventiecampagnes bij brandweer en veiligheidsberoepen

Twee gelijklopende preventiecampagnes bij zowel de brandweer als bij de veiligheidsberoepen trachten aan de hand van een aantal concrete acties,...
17.02.2021

Op de blog: zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen

Recent is er een speciale editie van het ‘Chemical Accident Prevention & Preparedness’ bulletin gepubliceerd over zuurstofgerelateerde branden in...
Europese markttoezichtscampagne 2019
Europese markttoezichtscampagne 2019
27.07.2020

Op de blog: Europese markttoezichtscampagne 2019

De Europese markttoezichtscampagne van 2019 stond in het teken van producten die vallen onder de richtlijn over algemene productveiligheid. Zes...
Inspectie-instrument
Inspectie-instrument
20.11.2018

Inspectie-instrument “Beperken van schade door brand” en nota “Lessen uit ongevallen” van de Seveso-inspectiediensten

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft een nieuw inspectie-...