Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

We spreken van relationele moeilijkheden op het werk wanneer mensen zich slecht voelen omwille van relaties op het werk. Het gaat bijvoorbeeld om ernstige conflictsituaties of misbruik.

Bij relationele moeilijkheden is het essentieel om de situatie op een globale en systemische wijze te analyseren. Duidelijk afgelijnde situaties met een slachtoffer en dader zijn zeldzaam. Meestal gaat het om meer complexe situaties waarbij de groepsimpact, de arbeidsorganisatie en de arbeidsomstandigheden niet te onderschatten zijn.

Waarover gaat het?

 • Geweld op het werk is elke situatie waar een persoon wordt bedreigd of te maken krijgt met fysieke of psychische agressie tijdens de uitvoering van zijn of haar werk.
 • Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

  Pesterijen op het werk manifesteren zich als een geheel van verkeerde gedragingen en attitudes die in de bredere werksituatie moeten worden geplaatst. Organisatorische en psychosociale aspecten op verscheidene niveaus kunnen immers een werkomgeving creëren die pesterijen bevorderen:​

  • De organisatie van het werk: de waarden, werkverdeling en management methodes kunnen pesterijen op het werk uitlokken door bepaalde gedragingen van machtsmisbruik aan te moedigen en/of te tolereren.
  • Groepen en ploegen van werknemers: via het zondebokeffect of afwijzing kunnen groepen en ploegen eveneens bijdragen tot pestgedrag gericht tegen één van hun leden.
  • Bepaalde werkrelaties gekenmerkt door intimidatie, manipulatie of terreur kunnen los van de arbeidssituatie evolueren tot pesterijen.

Pesten kan schadelijk zijn voor wie er het mikpunt van is: angst-, agressie- en stressstoornissen, symptomen van depressie en zelfs van posttraumatische stress. De gevolgen kunnen ver reiken, gaande van het afhaken met de arbeidsomgeving tot het einde van een carrière. Het negatieve impact van pesterijen kan de hele werkvloer beïnvloeden met een verderfelijk arbeidsklimaat als gevolg en een lagere kwaliteit van het werk.

 • Ongewenst seksueel gedrag op het werk is het geheel van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat, vrijwillig of niet, het psychologisch evenwicht of de werkomgeving aantasten.
 • Studievoormiddag “#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?” (FOD Werkgelegenheid – België – 2023)

 • Psychosociale risico’s - Externe documentatie

Psychosociale risico's - Sensibiliseringsmateriaal

Campagnewebsite “Ik voel me goed op het werk” (FOD Werkgelegenheid/FOD Sociale Zekerheid – België - 2021)

In november 2021 lanceerde De federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne werd door de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid opgezet en maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval in 2021 opstartten.

Als onderdeel van de campagne werd de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be gelanceerd. De website biedt allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

 • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren, preventiemaatregelen in de onderneming op te zetten, …
 • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
 • Het pauzepraatje is een podcastreeks die samen met experts, bekende Belgen en werkgevers stilstaat bij het belang van mentaal welzijn op het werk. In enkele afleveringen wordt nagegaan hoe je je welzijn op het werk kan bewaken en verbeteren, en hoe bedrijven en organisaties dit kunnen aanpakken in het belang van hun medewerkers.

Meer informatie over de campagne in het thema Psychosociale risico’s (PSR), in de module “Campagnes”: Federale campagne over Mentaal welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid/FOD Sociale Zekerheid – België – 2021).

Campagnewebsite “Voel je goed op het werk” (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

Deze website biedt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kijk op alle tools van de FOD Werkgelegenheid die bestaan rond psychosociale risico’s. Deze tools zijn gemaakt om alle personen die betrokken zijn bij het welzijn in bedrijven en organisaties, vakbondsvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten de mogelijkheid te geven om concrete actie te ondernemen om psychosociale risico’s te voorkomen en te beheersen. Dit kan door op te treden op zowel het niveau van de organisatie, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en de relaties.

U kan navigeren door de tools op twee manieren, ofwel via het type risico zelf:

 • Burn-out
 • Pesten en ongewenst seksueel gedrag
 • Stress
 • Geweld en agressie
 • Eenzaamheid en telewerken
 • Alcohol en drugs

U kan alle tools ook overlopen op soort. De tools zijn onderverdeeld in 4 categorieën:  

 • Preventie
 • Opleidingen en sensibilisering
 • Rapporteringsmodellen
 • Terug naar het werk

Hierin is elke tool voorzien van een bondige uitleg en deze bevat bovendien enkele kernwoorden, opdat u in één oogopslag te weten komt wie de tool kan gebruiken, waarvoor de tool dient, hoe de tool er praktisch uitziet, etc.

Raadpleeg de website Voel je goed op het werk: gidsen en tools.

Film over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

Er wordt basisinformatie gegeven over:

 • de wetgeving;
 • de rollen van de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon;
 • het realiseren van een preventiebeleid.

De film duurt ongeveer 19 minuten en bestaat uit volgende onderdelen:

Deze audiovisuele tool kan men als educatief instrument gebruiken voor sensibilisering over preventie van psychosociale risico’s in alle sectoren.

Doelgroep:

 • werkgevers;
 • leden van de hiërarchische lijn;
 • werknemers;
 • werknemersvertegenwoordigers;
 • preventieadviseurs;

Bekijk de volledige film op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Psychosociale risico’s op het werk.

Er is ook een korte teaser van de film beschikbaar.

Video “Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

“Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” is een pedagogisch instrument voor preventieadviseurs.

De video zet acteurs in scène in een professionele stresssituatie waar verschillende stressfactoren worden geïllustreerd.

Drie belangrijke thema's in verband met stress worden aangekaart:

 • de stressproblematiek en het begrip stress: beter definiëren en afbakenen;
 • de kosten van stress voor de werknemer en voor de onderneming;
 • enkele verkeerde ideeën die courant circuleren over stress ("stressbestendig zijn", stressmanagement, …).

De doelstelling van deze tool is de verschillende preventieactoren ervan bewust te maken dat stress tegelijk nefast is voor de werknemers en voor de onderneming en dat het essentieel is om preventieacties te ondernemen.

Deze video is beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Stress of Welzijn op het werk: aan u de keuze!

Video’s "Relationele problemen op het werk" (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

Deze video’s bevatten telkens drie casussen van relationele problemen op het werk, in een Franstalige en een Nederlandstalige versie. Feitelijke en relationele elementen en getuigenissen komen aan bod.

De voorgestelde casussen worden geïnterpreteerd door acteurs op basis van anoniem gemaakte, reële situaties.

Elke casus is beschreven in 4 vignetten. Het belangrijkste vignet is het “klinisch vignet” met een algemene beschrijving van de situatie in de vorm van een getuigenis of een klacht die wordt voorgelegd aan een preventieadviseur, vertrouwenspersoon of HR verantwoordelijke:

 • de meer specifieke aspecten van de situatie en de houding van de collega's;
 • de houding van de hiërarchische lijn;
 • de organisatorische context;
 • de persoonlijke context.

Deze video’s zijn beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Folder over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2014)

De folder is bestemd voor werknemers die psychosociale problemen ondervinden en voor alle personen die betrokken zijn bij de preventie en de sensibilisering rond psychosociale risico's.

Hij geeft beknopte antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat zijn psychosociale risico's?
 • Wat kan ik doen?
 • Bij wie kan ik terecht?
 • Hoe hen contacteren?

Deze folder is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Psychosociale risico's op het werk (PSR).

Radiospot: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2013)

In 2013 en 2014 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij werkgevers, leidinggevenden, HR-medewerkers en werknemersvertegenwoordigers over psychosociale risico’s. In dit kader werd deze radiospot gemaakt over burn-out:

radiospot.jpg

De campagnewebsite “Voel je goed op het werk” bestaat niet meer, maar de informatie en de tools zijn beschikbaar in de rubriek Thema's > Psychosociale risico’s (PSR).

TV-spots: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

In 2012 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij het grote publiek over psychosociale risico’s. In dit kader werden twee TV-spots gemaakt over de impact van psychosociale risico’s op de thuissituatie: “Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk.”

tv_spot1.jpg

tv_spot2.jpg

 • Psychosociale risico's – Sensibilisering en opleiding – Tools

 • Psychosociale risico's – Opsporing en analyse van de risico’s – Tools

 • Psychosociale risico's – Rapportmodellen – Tools

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Publicaties

Van meningsverschil tot hyperconflict: Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2009)

Deze gids werd gerealiseerd door de Dienst Sociale Groeps- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Luik en het Instituut voor Stress en Werk. Hij verduidelijkt een aantal concepten en fenomenen en gaat in op de fasen in de evolutie van een conflict. Vervolgens worden de preventie en een aantal interventiemethodes behandeld. Bij wijze van conclusie worden een aantal goede praktijken op een rijtje gezet.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Van meningsverschil tot hyperconflict. Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2007)

Deze brochure is een hulpmiddel voor het stellen van een diagnose aangaande relationeel leed op het werk. De verantwoordelijken voor de aanpak van relationeel leed op het werk hebben nood aan ondersteuning. Deze brochure biedt een aantal praktische instrumenten om een diagnose te stellen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: organisatorische risicofactoren (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2006)

Deze studie onderzoekt de rol van de factoren in de organisatie die het risico inhouden dat ongewenst grensoverschrijdend gedrag ontstaat en zelfs wordt voortgezet. Ze is het vervolg op een eerste onderzoek dat zich boog over de eigenschappen en gevolgen voor de mannelijk en vrouwelijke werknemers. Op initiatief van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), werd dat onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de ‘Université Catholique de Louvain’. Deze brochure is er de synthese van.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: organisatorische risicofactoren.

Parlementaire vragen

 • 55037128C Kamer (06/06/2023) - Racisme op de werkvloer

 • 55036884C Kamer (06/06/2023) - Meldingen van genderdiscriminatie/seksuele intimidatie op de werkvloer

 • 55034129C, 55034191C, 55034456C Kamer (21/03/2023) - Het pesten op het werk

 • 1329 Kamer - Aantal incidenten op het spoor in 2022

 • 580 Kamer - Studie met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag

 • 294 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 143 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 55032212C Kamer - De inspectiecampagne bij dienstenchequebedrijven

 • 55030926C Kamer - De rol van de bedrijven in het voorkomen en detecteren van partnergeweld

 • 42 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 446 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 55028750C Kamer - Het stijgende aantal klachten in verband met genderdiscriminatie

 • 55025532C Kamer - De stijgende cijfers inzake pesten op het werk

 • 959 Kamer - Geweld tegen ambtenaren in het kader van controles

 • 958 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 160 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 55024905C Kamer - De vooruitgang in de strijd tegen seksisme op de werkvloer

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 55023369C Kamer - De arbeidsomstandigheden in de supermarkten

 • 496 Kamer - Agressie in het onderwijs - Registratieregisters

 • 55019237C en 55019776C Kamer - De toename van het aantal gevallen van seksuele intimidatie op het werk

 • 223 Kamer - Seksueel geweld tegen en intimidatie van vrouwen op hun werk

 • 347 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag

 • 402 Kamer - Het toenemend aantal agressiegevallen op het werk

 • 313 Kamer - Agressie op het werk

 • 27526 & 27720 Kamer - Pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

 • 2498 Kamer - Brusselse Missions Locales pour l'Emploi - Bescherming en bevordering van het welzijn van de werknemers

 • 1746 Kamer - Seksueel geweld op het werk

 • 1655 Kamer - Ambtenaren van de RVA - Agressie

 • 1209 Kamer - Recente explosieve toename van pesterijen op het werk

 • 1206 Kamer - Pesten op het werk

 • 217 Kamer - Het tegengaan en voorkomen van seksisme op het werk

 • 22936 Kamer - De enquête over het welzijn op het werk die bij het personeel van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) werd uitgevoerd

 • 543 Kamer - Meldingen en klachten van pesten op het werk

Onderzoeken

 • Hyperconflictueuze relaties analyseren tussen sociale groepen: organisaties op maatschappelijk vlak (D. Faulx, C. Danse, ULg – België – 2010)

  Dit artikel geeft beknopt een standpunt over de evolutie van het onderzoek naar conflicten in organisaties en vooral naar de meest gedegradeerde conflictvormen (of hyperconflicten) in organisaties (Faulx, Erpicum & Horion, 2005) met de resultaten van een recent empirisch onderzoek.
 • Het verkennen van risicogroepen en -factoren voor pesterijen op het werk (Academia – België – 2010)

  In dit artikel gaan de onderzoekers (G. Notelaers, J.K. Vermunt, E. Baillien, S. Einarsen en H. De Witte) na of er verschillende risicogroepen en -factoren met betrekking tot pesten op het werk bestaan en welke die dan zijn.
 • Pesterijen op het werk (Université Laval – België/Canada – 2009)

  Dit rapport over pesterijen baseert zich op een analysemodel vanuit een casestudy.
 • Klinische psychosociologie van pesterijen op het werk en haar verbanden met het hyperconflict (ULg – België – 2007)

  Deze doctoraatsthesis van Daniel Faulx begint met een beschrijving van het fenomeen pesterijen in al haar vormen en oorzaken en de relatie met de actuele realiteit van de werkende mens.
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: op welke manier speelt de organisatie een rol? (E. Baillien, I. Neyens, H. De Witte, K. Vanoirbeek, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2005)

  Deze studie gaat dieper in op organisatiegebonden en werkgerelateerde risicofactoren voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW).
 • Op welke manier beïnvloeden risicofactoren het ontstaan en het voortbestaan van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in KMO’s? (I. Neyens, H. De Witte, K. Vanoirbeek, C. Dewolf, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2005)

  Deze studie identificeert taak- en teamgebonden en organisatorische risicofactoren voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk binnen KMO’s.
 • Identificatie en impact van organisatorische factoren die aan de basis liggen van ongewenst gedrag op het werk (A. Garcia, B. Hacourt, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2004)

  Vormen organisatorische tekortkomingen ook een bedreiging voor het welzijn op het werk? Welke factoren kunnen aan de basis liggen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkplek?
 • Conflict en hyperconflict op het werk (D. Faulx – België – 2004)

  Conflicten zijn inherent aan elke relatie tussen twee actoren. Maar wat is een conflict? Waar staat die term precies voor? Welke zijn de escalatiemodellen bij conflicten en wat zijn de fenomenen die iemand op het werk tot slachtoffer maken?
 • Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2003)

  Deze publicatie bevat de synthese van de resultaten van de nationale enquête die gevoerd werd in 2001-2002 omtrent geweld op het werk. De doelstelling van de enquête was de omvang na te gaan van het geweld op het werk in België en het analyseren van de processen van geweld en pesterijen, alsook de kenmerken en de gevolgen ervan.
 • Het voorkomen van geweld en pesten op het werk (Eurofound – EU – 2003)

  Dit rapport over geweld en pesterijen bevat de volgende onderdelen: definities, profielen van kwetsbaarheid, risicogroepen, wetgevende elementen, beschrijving van de effecten en best practices van preventie.
 • On-welzijn op het werk, hoe tussenkomen? (Revue Travail, Genre et Sociétés – Frankrijk – 2001)

  Dit artikel beschrijft twee interventies van het ‘Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail’ (ANACT) bij geweldsituaties op het werk.
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Regelgeving

 • Psychosociale risico's - Regelgeving

In de praktijk

 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Geweld en intimidatie op het werk: praktische gids van de IAO voor werkgevers

  Een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft praktisch advies aan ondernemingen en werkgevers om hen te helpen een passend beleid en kader te ontwikkelen om geweld en pesterijen op de werkplek aan te pakken.
 • stressbalancer
  stressbalancer
  Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Een instrument tegen pesten op het werk

  De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE en de universiteit KU Leuven hebben een nieuw instrument ontwikkeld tegen pesten op de werkplaats.
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

  Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan. Grensoverschrijdend gedrag op kantoor leidt tot stress, een slechte werksfeer, een onveilige werkomgeving en een...

Nieuws en evenementen

27.11.2023

#NoExcuse: Stop het geweld tegen vrouwen en de genderongelijkheid

In 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie 54/134 aan en riep ze 25 november uit tot Internationale Dag voor de...
05.10.2023

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een meldpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sectoren en organisaties waarvoor...
19.06.2023

IAO-Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie

Op 21 juni 2019 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie. Dit verdrag is het...
16.05.2023

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: gewijzigde bescherming van de werknemer tegen represailles

Op 15 mei 2023 verscheen nieuwe regelgeving tot wijziging van de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en...
24.03.2023

Felicitatiecampagne #Felicitag voor de veiligheidsberoepen

In navolging van preventiecampagne rond wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsberoepen, lanceerde de Algemene Directie Veiligheid en...
08.03.2023

Internationale Vrouwendag: stop het geweld en grensoverschrijdend gedrag

Jaarlijks wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Zowel de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD...
07.03.2023

Campagne tegen grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen

1 huishoudhulp op 3 is het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques lanceert daarom...
02.03.2023

Op de blog: Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele...
01.03.2023

Vrouwen lopen 3 keer meer kans op ongewenste seksuele aandacht op het werk dan mannen

Uit een recente analyse van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), gebaseerd op de ‘European...
10.02.2023

NMBS lanceert campagne rond agressie tegen spoorwegpersoneel

Op 9 februari 2023 lanceerde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een nieuwe campagne om het groeiend probleem van agressie...