Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

We spreken van relationele moeilijkheden op het werk wanneer mensen zich slecht voelen omwille van relaties op het werk. Het gaat bijvoorbeeld om ernstige conflictsituaties of misbruik.

Bij relationele moeilijkheden is het essentieel om de situatie op een globale en systemische wijze te analyseren. Duidelijk afgelijnde situaties met een slachtoffer en dader zijn zeldzaam. Meestal gaat het om meer complexe situaties waarbij de groepsimpact, de arbeidsorganisatie en de arbeidsomstandigheden niet te onderschatten zijn.

Waarover gaat het?

 • Geweld op het werk is elke situatie waar een persoon wordt bedreigd of te maken krijgt met fysieke of psychische agressie tijdens de uitvoering van zijn of haar werk.
 • Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

  Pesterijen op het werk manifesteren zich als een geheel van verkeerde gedragingen en attitudes die in de bredere werksituatie moeten worden geplaatst. Organisatorische en psychosociale aspecten op verscheidene niveaus kunnen immers een werkomgeving creëren die pesterijen bevorderen:​

  • De organisatie van het werk: de waarden, werkverdeling en management methodes kunnen pesterijen op het werk uitlokken door bepaalde gedragingen van machtsmisbruik aan te moedigen en/of te tolereren.
  • Groepen en ploegen van werknemers: via het zondebokeffect of afwijzing kunnen groepen en ploegen eveneens bijdragen tot pestgedrag gericht tegen één van hun leden.
  • Bepaalde werkrelaties gekenmerkt door intimidatie, manipulatie of terreur kunnen los van de arbeidssituatie evolueren tot pesterijen.

Pesten kan schadelijk zijn voor wie er het mikpunt van is: angst-, agressie- en stressstoornissen, symptomen van depressie en zelfs van posttraumatische stress. De gevolgen kunnen ver reiken, gaande van het afhaken met de arbeidsomgeving tot het einde van een carrière. Het negatieve impact van pesterijen kan de hele werkvloer beïnvloeden met een verderfelijk arbeidsklimaat als gevolg en een lagere kwaliteit van het werk.

 • Ongewenst seksueel gedrag op het werk is het geheel van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat, vrijwillig of niet, het psychologisch evenwicht of de werkomgeving aantasten.

Psychosociale risico’s - Externe documentatie

Omgaan met agressief gedrag (ICOBA – België – 2021)

ICOBA staat voor “Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie” en is een kennis- en expertisecentrum rond omgaan met agressief gedrag in de social-profitsector.

ICOBA sensibiliseert en ondersteunt medewerkers en organisaties in hun veerkracht, competenties en beleidsontwikkeling om agressief gedrag te voorkomen en er gepast op te reageren.

Dit door:

 • kosteloze vorming en begeleiding te voorzien;
 • kennis- en expertise uitwisseling te bevorderen;
 • informatie, inspirerende praktijken en methodieken te verzamelen en te verspreiden;
 • doorlichting, feedback, advies en/of (proces)begeleiding aan te bieden bij het uitwerken van (onderdelen van) een agressiebeleid.

Meer informatie: www.icoba.be.

Psychosociale risico’s, erover praten om eruit te raken (INRS – Frankrijk – 2016)

Deze publicaties van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS) zijn bestemd voor loontrekkenden en managers (bedrijfsleiders, kaders, HR-medewerkers, …) en hebben drie doelstellingen:

 • de werknemers aanzetten om over psychosociale risico’s (PSR) te praten en hen de weg te wijzen naar de preventie-actoren op het terrein;
 • het management sleutels in handen geven voor meer preventie rond psychosociale risico’s;
 • de werknemers en managers interpelleren over psychosociale risico’s aan de hand van 7 ideeën over PSR:
  • een beetje stress is motiverend,
  • psychosociale risico’s zijn niet erg,
  • stress maakt deel uit van de job,
  • stress zit in je hoofd,
  • psychosociale risico’s hebben niets met het bedrijf te maken,
  • psychosociale risico’s: praat er niet over, dan voorkom je problemen,
  • stress op het werk is altijd de fout van de chef.

De tools zijn beschikbaar in het Frans op de website van het INRS, in de rubriek Accueil > Publications et outils > Risques psychosociaux, en parler pour en sortir.

Stress, pesten en geweld (ETUI – 2013)

In juni 2013 organiseerde het Europees vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) in Bilbao een eerste Europees syndicaal seminarie over psychosociale risico’s en kondigde de creatie aan van een Europees syndicaal netwerk over deze problematiek.

Op de website van ETUI staan verschillende artikels over het thema gegroepeerd die verschenen zijn in HesaMag, het semestrieel tijdschrift van ETUI.

De artikels zijn beschikbaar

Psychosociale risico's - Sensibiliseringsmateriaal

Campagnewebsite “Voel je goed op het werk” (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

Deze website biedt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kijk op alle tools van de FOD Werkgelegenheid die bestaan rond psychosociale risico’s. Deze tools zijn gemaakt om alle personen die betrokken zijn bij het welzijn in bedrijven en organisaties, vakbondsvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten de mogelijkheid te geven om concrete actie te ondernemen om psychosociale risico’s te voorkomen en te beheersen. Dit kan door op te treden op zowel het niveau van de organisatie, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en de relaties.

U kan navigeren door de tools op twee manieren, ofwel via het type risico zelf:

 • Burn-out
 • Pesten en ongewenst seksueel gedrag
 • Stress
 • Geweld en agressie
 • Eenzaamheid en telewerken
 • Alcohol en drugs

U kan alle tools ook overlopen op soort. De tools zijn onderverdeeld in 4 categorieën:  

 • Preventie
 • Opleidingen en sensibilisering
 • Rapporteringsmodellen
 • Terug naar het werk

Hierin is elke tool voorzien van een bondige uitleg en deze bevat bovendien enkele kernwoorden, opdat u in één oogopslag te weten komt wie de tool kan gebruiken, waarvoor de tool dient, hoe de tool er praktisch uitziet, etc.

Raadpleeg de website Voel je goed op het werk: gidsen en tools.

Film over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2018)

Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

Er wordt basisinformatie gegeven over:

 • de wetgeving;
 • de rollen van de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon;
 • het realiseren van een preventiebeleid.

De film duurt ongeveer 19 minuten en bestaat uit volgende onderdelen:

Deze audiovisuele tool kan men als educatief instrument gebruiken voor sensibilisering over preventie van psychosociale risico’s in alle sectoren.

Doelgroep:

 • werkgevers;
 • leden van de hiërarchische lijn;
 • werknemers;
 • werknemersvertegenwoordigers;
 • preventieadviseurs;

Bekijk de volledige film op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Psychosociale risico’s op het werk.

Er is ook een korte teaser van de film beschikbaar.

Video “Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

“Welzijn of stress op het werk: aan u de keuze” is een pedagogisch instrument voor preventieadviseurs.

De video zet acteurs in scène in een professionele stresssituatie waar verschillende stressfactoren worden geïllustreerd.

Drie belangrijke thema's in verband met stress worden aangekaart:

 • de stressproblematiek en het begrip stress: beter definiëren en afbakenen;
 • de kosten van stress voor de werknemer en voor de onderneming;
 • enkele verkeerde ideeën die courant circuleren over stress ("stressbestendig zijn", stressmanagement, …).

De doelstelling van deze tool is de verschillende preventieactoren ervan bewust te maken dat stress tegelijk nefast is voor de werknemers en voor de onderneming en dat het essentieel is om preventieacties te ondernemen.

Deze video is beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Stress of Welzijn op het werk: aan u de keuze!

Video’s "Relationele problemen op het werk" (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF - België)

Deze video’s bevatten telkens drie casussen van relationele problemen op het werk, in een Franstalige en een Nederlandstalige versie. Feitelijke en relationele elementen en getuigenissen komen aan bod.

De voorgestelde casussen worden geïnterpreteerd door acteurs op basis van anoniem gemaakte, reële situaties.

Elke casus is beschreven in 4 vignetten. Het belangrijkste vignet is het “klinisch vignet” met een algemene beschrijving van de situatie in de vorm van een getuigenis of een klacht die wordt voorgelegd aan een preventieadviseur, vertrouwenspersoon of HR verantwoordelijke:

 • de meer specifieke aspecten van de situatie en de houding van de collega's;
 • de houding van de hiërarchische lijn;
 • de organisatorische context;
 • de persoonlijke context.

Deze video’s zijn beschikbaar op het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

Folder over psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2014)

De folder is bestemd voor werknemers die psychosociale problemen ondervinden en voor alle personen die betrokken zijn bij de preventie en de sensibilisering rond psychosociale risico's.

Hij geeft beknopte antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat zijn psychosociale risico's?
 • Wat kan ik doen?
 • Bij wie kan ik terecht?
 • Hoe hen contacteren?

Deze folder is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Psychosociale risico's op het werk (PSR).

Radiospot: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2013)

In 2013 en 2014 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij werkgevers, leidinggevenden, HR-medewerkers en werknemersvertegenwoordigers over psychosociale risico’s. In dit kader werd deze radiospot gemaakt over burn-out:

radiospot.jpg

De campagnewebsite “Voel je goed op het werk” bestaat niet meer, maar de informatie en de tools zijn beschikbaar in de rubriek Thema's > Psychosociale risico’s (PSR).

TV-spots: psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2012)

In 2012 heeft de FOD Werkgelegenheid een sensibiliseringscampagne gerealiseerd bij het grote publiek over psychosociale risico’s. In dit kader werden twee TV-spots gemaakt over de impact van psychosociale risico’s op de thuissituatie: “Wat je voelt op het werk, blijft niet op het werk.”

tv_spot1.jpg

tv_spot2.jpg

 • Psychosociale risico's – Sensibilisering en opleiding – Tools

 • Psychosociale risico's – Opsporing en analyse van de risico’s – Tools

 • Psychosociale risico's – Rapportmodellen – Tools

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk - Publicaties

Van meningsverschil tot hyperconflict: Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2009)

Deze gids werd gerealiseerd door de Dienst Sociale Groeps- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Luik en het Instituut voor Stress en Werk. Hij verduidelijkt een aantal concepten en fenomenen en gaat in op de fasen in de evolutie van een conflict. Vervolgens worden de preventie en een aantal interventiemethodes behandeld. Bij wijze van conclusie worden een aantal goede praktijken op een rijtje gezet.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Van meningsverschil tot hyperconflict. Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2007)

Deze brochure is een hulpmiddel voor het stellen van een diagnose aangaande relationeel leed op het werk. De verantwoordelijken voor de aanpak van relationeel leed op het werk hebben nood aan ondersteuning. Deze brochure biedt een aantal praktische instrumenten om een diagnose te stellen.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: organisatorische risicofactoren (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2006)

Deze studie onderzoekt de rol van de factoren in de organisatie die het risico inhouden dat ongewenst grensoverschrijdend gedrag ontstaat en zelfs wordt voortgezet. Ze is het vervolg op een eerste onderzoek dat zich boog over de eigenschappen en gevolgen voor de mannelijk en vrouwelijke werknemers. Op initiatief van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), werd dat onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de ‘Université Catholique de Louvain’. Deze brochure is er de synthese van.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in de module Publicaties > Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: organisatorische risicofactoren.

Parlementaire vragen

 • 55032212C Kamer - De inspectiecampagne bij dienstenchequebedrijven

 • 55030926C Kamer - De rol van de bedrijven in het voorkomen en detecteren van partnergeweld

 • 42 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 446 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 55028750C Kamer - Het stijgende aantal klachten in verband met genderdiscriminatie

 • 55025532C Kamer - De stijgende cijfers inzake pesten op het werk

 • 959 Kamer - Geweld tegen ambtenaren in het kader van controles

 • 958 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 160 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • 55024905C Kamer - De vooruitgang in de strijd tegen seksisme op de werkvloer

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 55023369C Kamer - De arbeidsomstandigheden in de supermarkten

 • 496 Kamer - Agressie in het onderwijs - Registratieregisters

 • 55019237C en 55019776C Kamer - De toename van het aantal gevallen van seksuele intimidatie op het werk

 • 223 Kamer - Seksueel geweld tegen en intimidatie van vrouwen op hun werk

 • 347 Kamer - Ongewenst seksueel gedrag

 • 402 Kamer - Het toenemend aantal agressiegevallen op het werk

 • 313 Kamer - Agressie op het werk

 • 27526 & 27720 Kamer - Pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk

 • 2498 Kamer - Brusselse Missions Locales pour l'Emploi - Bescherming en bevordering van het welzijn van de werknemers

 • 1746 Kamer - Seksueel geweld op het werk

 • 1655 Kamer - Ambtenaren van de RVA - Agressie

 • 1209 Kamer - Recente explosieve toename van pesterijen op het werk

 • 1206 Kamer - Pesten op het werk

 • 217 Kamer - Het tegengaan en voorkomen van seksisme op het werk

 • 22936 Kamer - De enquête over het welzijn op het werk die bij het personeel van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) werd uitgevoerd

 • 543 Kamer - Meldingen en klachten van pesten op het werk

Onderzoeken

 • Hyperconflictueuze relaties analyseren tussen sociale groepen: organisaties op maatschappelijk vlak (D. Faulx, C. Danse, ULg – België – 2010)

  Dit artikel geeft beknopt een standpunt over de evolutie van het onderzoek naar conflicten in organisaties en vooral naar de meest gedegradeerde conflictvormen (of hyperconflicten) in organisaties (Faulx, Erpicum & Horion, 2005) met de resultaten van een recent empirisch onderzoek.
 • Het verkennen van risicogroepen en -factoren voor pesterijen op het werk (Academia – België – 2010)

  In dit artikel gaan de onderzoekers (G. Notelaers, J.K. Vermunt, E. Baillien, S. Einarsen en H. De Witte) na of er verschillende risicogroepen en -factoren met betrekking tot pesten op het werk bestaan en welke die dan zijn.
 • Pesterijen op het werk (Université Laval – België/Canada – 2009)

  Dit rapport over pesterijen baseert zich op een analysemodel vanuit een casestudy.
 • Klinische psychosociologie van pesterijen op het werk en haar verbanden met het hyperconflict (ULg – België – 2007)

  Deze doctoraatsthesis van Daniel Faulx begint met een beschrijving van het fenomeen pesterijen in al haar vormen en oorzaken en de relatie met de actuele realiteit van de werkende mens.
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: op welke manier speelt de organisatie een rol? (E. Baillien, I. Neyens, H. De Witte, K. Vanoirbeek, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2005)

  Deze studie gaat dieper in op organisatiegebonden en werkgerelateerde risicofactoren voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW).
 • Op welke manier beïnvloeden risicofactoren het ontstaan en het voortbestaan van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in KMO’s? (I. Neyens, H. De Witte, K. Vanoirbeek, C. Dewolf, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2005)

  Deze studie identificeert taak- en teamgebonden en organisatorische risicofactoren voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk binnen KMO’s.
 • Identificatie en impact van organisatorische factoren die aan de basis liggen van ongewenst gedrag op het werk (A. Garcia, B. Hacourt, FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2004)

  Vormen organisatorische tekortkomingen ook een bedreiging voor het welzijn op het werk? Welke factoren kunnen aan de basis liggen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkplek?
 • Conflict en hyperconflict op het werk (D. Faulx – België – 2004)

  Conflicten zijn inherent aan elke relatie tussen twee actoren. Maar wat is een conflict? Waar staat die term precies voor? Welke zijn de escalatiemodellen bij conflicten en wat zijn de fenomenen die iemand op het werk tot slachtoffer maken?
 • Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2003)

  Deze publicatie bevat de synthese van de resultaten van de nationale enquête die gevoerd werd in 2001-2002 omtrent geweld op het werk. De doelstelling van de enquête was de omvang na te gaan van het geweld op het werk in België en het analyseren van de processen van geweld en pesterijen, alsook de kenmerken en de gevolgen ervan.
 • Het voorkomen van geweld en pesten op het werk (Eurofound – EU – 2003)

  Dit rapport over geweld en pesterijen bevat de volgende onderdelen: definities, profielen van kwetsbaarheid, risicogroepen, wetgevende elementen, beschrijving van de effecten en best practices van preventie.
 • On-welzijn op het werk, hoe tussenkomen? (Revue Travail, Genre et Sociétés – Frankrijk – 2001)

  Dit artikel beschrijft twee interventies van het ‘Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail’ (ANACT) bij geweldsituaties op het werk.

Psychosociale risico's - Regelgeving

De problematiek van de psychosociale risico's past in het kader van de wet betreffende het welzijn op het werk. De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 wijzigden grondig de bepalingen van hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dat hoofdstuk stelt voortaan een algemeen kader vast voor de preventie van psychosociale risico's op het werk.

De werkgever moet de nodige maatregelen nemen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade die voortvloeit uit die risico's te voorkomen of om die schade te beperken. Alle specifieke informatie over de risicoanalyse en de individuele procedures is opgenomen in titel 3 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk van boek I van de codex over het welzijn op het werk.

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Psychosociale risico's op het werk.

De FOD Werkgelegenheid krijgt vaak vragen over de toepassing van de regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

De veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions of FAQ) werden gebundeld in twee documenten:

Deze documenten worden jaarlijks bijgewerkt. De meeste recente toevoegingen worden telkens in het grijs gemarkeerd.

In de praktijk

 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Geweld en intimidatie op het werk: praktische gids van de IAO voor werkgevers

  Een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft praktisch advies aan ondernemingen en werkgevers om hen te helpen een passend beleid en kader te ontwikkelen om geweld en pesterijen op de werkplek aan te pakken.
 • stressbalancer
  stressbalancer
  Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Een instrument tegen pesten op het werk

  De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE en de universiteit KU Leuven hebben een nieuw instrument ontwikkeld tegen pesten op de werkplaats.
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

  Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan. Grensoverschrijdend gedrag op kantoor leidt tot stress, een slechte werksfeer, een onveilige werkomgeving en een...

Nieuws en evenementen

30.11.2022

Stop het geweld tegen vrouwen en de genderongelijkheid

In 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie 54/134 aan en riep ze 25 november uit tot Internationale Dag voor de...
28.11.2022

MIVB vraagt meer respect voor haar personeel

Personeelsleden van het openbaar vervoer krijgen steeds vaker te maken met agressie, zowel verbaal als fysiek. De Maatschappij voor het...
12.09.2022

Op de blog: stop agressie tegen zorgverleners

De Internationale Raad van Verpleegkundigen, het Internationaal Comité van het Rode, de Internationale Ziekenhuisfederatie en de Wereldgeneeskunde...
03.06.2022

Op de blog: charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag...
25.03.2022

Op de blog: actieplan grensoverschrijdend gedrag in de mediasector

Om bedrijven in de mediasector op een gestructureerde manier te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, lanceerde de...
04.03.2022

Op de blog: NMBS, MIVB, De Lijn en TEC willen samen agressie tegen personeel aanpakken

In 2021 werden elke dag gemiddeld dertien gevallen van agressie (in totaal 4787 voor het jaar) tegen het personeel van NMBS, MIVB, De Lijn en TEC...
21.10.2021

Op de blog: preventiecampagnes bij brandweer en veiligheidsberoepen

Twee gelijklopende preventiecampagnes bij zowel de brandweer als bij de veiligheidsberoepen trachten aan de hand van een aantal concrete acties,...
geweld tegen politie
geweld tegen politie
17.12.2020

Op de blog: campagne “Stop geweld tegen de politie”

De politievakbond van het Vrij Syndicaat voor het openbaar Ambt (VSOA Politie) heeft een campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te...
agressie hulpverleners
agressie hulpverleners
30.09.2020

Op de blog: Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten is NOOIT ok”

In april 2020 werd deel 2 van de campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok” gelanceerd, waarbij ook ordediensten werden betrokken.
hulpverleners
hulpverleners
10.12.2019

Op de blog: campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok”

De Ambulanciersunie, Spoed 112 en enkele andere organisaties voor hulpverlening hebben de strijd aangebonden om iedere vorm van agressie, verbaal en...